Iași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL IAȘI
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 3:Locuri de munca pentru toti/8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 298 121083 O șansă pentru angajare! ASOCIAȚIA “CONSENSUAL” Imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor, in special a somerilor de lunga durata si a somerilor de lunga duratatineri, precum si a somerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a Romaniei, in vederea asigurarii de noi oportunitati de ocupare prinreorientareofesionala pe o piata a muncii moderna si flexibila. 01.08.2018 30.01.2020 83.72% Nord Vest Iași Iași ong 8.i. Accesul la ,loocuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata su pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca 3,376,268 595,812 60,418 0 0 4,032,498 in implementare AA1/13.09.2018; AA2/31.01.2019 861,749 80,911
OIR REG. NORD VEST 2 Locuri de muncă pentru toți 295 120971 SCC – Strategie, Competenta, Competitivitate SCC SERVICES ROMANIA S.R.L. Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de angajaþi a SCC care beneficiaza de instrumente, metode, practici (etc.)
standard de management al resurselor umane si de condiþii de lucru îmbunataþite în vederea adaptarii activitaþii companiei la dinamica
sectorului de servicii privind tehnologia informatiei, ca activitate principala a solicitantului. Prin intermediul acestui proiect se va asigura
formarea profesionala a managerilor (incadrati in structura de management a companiei) si a angajatilor din departamentul de resurse
umane a companiei.
11.10.2018 10.10.2016 85.00% Nord Est Iasi Iasi SRL 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 255,905 45,160 301,064 0 109,500 711,628 in implementare AA1-29.05.2019 0 0
OIR NE 3 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS1  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 112764 “NOEX – Spune Nu Excluziunii Sociale” Lider parteneriat: COMUNA DOLHEŞTI/ P1: ASOCIATIA “IUBIRE SI INCREDERE”, P2: SCOALA GIMNAZIALA DOLHESTI, P3: LACONSEIL SRL Obiectivul general al proiectului “NOEX- SPUNE NU EXCLUZIUNII SOCIALE “este combaterea consecintelor marginalizarii prin
diminuarea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma din sat Dolhesti , sat
Pietris si sat Bradicesti – incluse in comuna Dolhesti , jud. Iasi – si promovarea unei societati incluzive si coezive.
2/14/2018 2/13/2021 84.72% Nord-Est Iasi Dolhesti Lider parteneriat: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului; Tip parteneri: P1 organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), P2 instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului județean, P3 microîntreprindere 110 22,170,045 3,640,233 357,729 0 0 26,168,007 in implementare 1/13.03.2018, 2/06.12.2018(respins), 3/01.02.2019 2,214,032 150,571
OIR NE 4 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 115059 ACTIV-Acțiuni Comunitare pentru Toți-Incluziune pentru Viitor Lider parteneriat: CENTRUL DIECEZAN “CARITAS” IAŞI / P1: ASOCIAȚIA “GIPSY EYE” / P2: COMUNA STOLNICENI-PRĂJESCU / P3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COZMEȘTI Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii sociomedicale, sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica. Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin dezvoltare de servicii educationale pentru prescolari, servicii tip ”scoala dupa scoala” pentru elevi din ciclul primar si gimnazial. Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Preutesti prin oferirea de masuri integrate de ocupare. 2/12/2018 2/11/2021 85.00% Nord Est Iași Stolniceni- Prăjescu Lider parteneriat: ONG / P1: ONG / P2: Unitate administrativ teritoriala nivel local / P3: Instituție de învațământ pre-universitar de stat acreditată 110 16,145,024 2,780,127 68,995 0 0 18,994,146 in implementare 1 / 30.03.2018, 2 / 11.06.2018, 3/ 24.07.2018, 4/16.11.2018, 5/ 25.02.2019 5,881,660 531,196
OIR NE 5 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 115113 FRUMOSS – Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare si Servicii Sociale. Lider parteneriat: CENTRUL DIECEZAN “CARITAS” IAŞI / P1: SC KINEGO SRL / P2: SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” / P3: ORAȘUL TÂRGU FRUMOS Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 560 de persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii sociomedicale, sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit si asistenta juridica. Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin dezvoltare de servicii educationale pentru prescolari, servicii tip ”scoala dupa scoala” pentru elevi din ciclul primar si gimnazial. Cresterea gradului de integrare pe piata muncii pentru persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Preutesti prin oferirea de masuri integrate de ocupare. 2/12/2018 2/11/2021 84.70% Nord Est Iași Târgu Frumos Lider parteneriat: ONG / P1: Microîntreprindere / P2:  Instituție de învațământ pre-universitar de stat acreditată / P3: Unitate administrativ teritoriala nivel local 110 17,760,196 3,051,191 156,264 0 0 20,967,651 in implementare 1 / 04.04.2018, 2/ 06.02.2019 4,559,609 443,675
OIR NE 6 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS4 /(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 436 127531 Servicii integrate pentru bunicii din Tansa COMUNA TANSA / CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice cu domiciliul pe raza Comunei Tansa – Jud. Iasi, in acord cu legislatia in vigoare si nevoile grupului tinta. 6/20/2019 12/19/2021 85.00% Nord-Est Iasi Tansa, Iasi lider de parteneriat: unitate administrativ teritorială nivel local / P1: ONG 107 2,366,207 385,404 32,162 0 0 2,783,773 in implementare 0 0
OIR NE 7 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS4 /(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 436 127694 Nicaieri nu-i ca acasa ASOCIAŢIA “SF. DAMIAN” Obiectivul general al proiectului consta în reducerea numarului de persoane aparþinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale / medicale/ socio-profesionale / de formare profesionala adecvate nevoilor specifice. Practic, se urmareste acordarea de servicii
socio-medicale si asistenta emotionala pe termen lung unui numar de 165 de persoane varstnice, care au 65 de ani sau peste 65 de ani,
in municipiul Iasi si comuna Dobrovat, din judetul Iasi. Activitatile aferente proiectului sunt subsumate unei abordari multidisciplinare de
acordare servicii specializate, de ingrijire socio-medicala la domiciliu.
6/4/2019 6/3/2021 85.00% Nord-Est Iasi Iasi, Dobrovat lider de parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 927,321 163,645 0 0 0 1,090,965 in implementare 0 0
OI POCU MEN 8 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104006 Educația-o responsabilitate a tuturor L: FUNDATIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY, TIMISOARA Cresterea participarii scolare prin intervenþii integrate educaþionale si de asigurare a accesului egal la învaþamântul prescolar, primar si secundar inferior cu impact direct asupra reducerii riscului de parasire timpurii a scolii în rândul copiilor cu vârste între 0 si 14 ani din 2 comunitaþi dezavantajate din mediul rural, Regiunea Nord-Est, cu pondere ridicata de copii aparþinând grupurilor vulnerabile si cu risc de abandon scolar. 4/30/2018 10/29/2020 84.86% Nord-Est Iasi Belcesti/Vladeni L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,857,011 327,708 3,531 0 0 2,188,250 in implementare 650,043 76,160
OI POCU MEN 9 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 104951 Școala DA! L:ASOCIAŢIA “SALVAŢI COPIII”/ P1: Școala Gimnazială Ion Neculce/ P2: Directia CRESE IASI/ P3: Municipiul Iași Cresterea accesului la educaþie si incluziune sociala pentru 430 de copii, din care 105 de etnie roma si 60 din mediul rural, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educaþionale si dezvoltarea de competenþe profesionale în rândul a 240 de cadre didactice 5/22/2018 5/21/2021 85.00% Nord-Est Iasi Iasi L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1:institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean/ P2:  institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/ P3:unitate administrativ teritoriala nivel local 115 3,046,828 519,317 18,358 0 0 3,584,504 in implementare 752,701 51,133
OI POCU MEN 10 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105185 Victoria se educa! L: COMUNA VICTORIA/ P1: Asociația ORIENTAT/ P2: Liceul Tehnologic ”Ionel Teodoreanu” Victoria Imbunatatirea calitatii procesului educational din Comuna Victoria in vederea cresterii participarii la forme de invatamant preuniversitare inclusiv reducerea/prevenirea parasirii timpurii a scolii. 5/22/2018 5/21/2021 85.00% Nord-Est Iasi Cucuteni/ Focuri/Iasi/Victoria L:unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 5,449,637 859,696 102,005 0 0 6,411,338 in implementare nr.1/18.03.2019 657,012 63,038
OI POCU MEN 11 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106294 MASURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE SI REINTEGRARE SCOLARA IN STRUCTURI SCOLARE DEFAVORIZATE IN VEDEREA CRESTERII PARTICIPARII LA EDUCATIE SI FORMARE  IN MEDIUL RURAL SI COMUNITATI MARGINALIZATE DIN JUDETUL IASI PARESCO L: ASOCIAŢIA INFOJUS/ P1: SCOALA GIMNAZIALA LARGA – JIJIA MOVILENI/ P2: SCOALA GIMNAZIALA STORNESTI/ P3: SCOALA GIMNAZIALA “VENIAMIN COSTACHI” SINESTI/ P4: SCOALA GIMNAZIALA TOPILE/ P5: SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE STURDZA” POPESTI/ P6: SCOALA GIMNAZIALA GÎRBESTI Asistenta si sprijin pentru minim 12 unitati scolare defavorizate din 6 comunitati rurale din judetul Iasi pentru un grup tinta total de 1384 de persoane în aplicarea unui raspuns integrat, cu masuri si interventii cu nevoile diverse ale persoanelor din grupul tinta, de la informare si consiliere educationala pâna la asistenta psiho-pedagogica, educatie non-formala în sanatate, nutritie si asistenta psiho-sociala, unitati scolare defavorizate conform cu metodologia Anexei 1 a Ghidului specific. 4/24/2018 4/23/2021 85.00% Nord-Est Iasi Movileni/ Iasi/ Popesti/ Sinesti/ Valea Seaca/ Tibana L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1, P2, P3, P4, P5, P6: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 7,913,707 1,257,116 139,421 0 0 9,310,244 in implementare nr.1/24.04.2019 1,191,853 53,139
OI POCU MEN 12 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106616 Scoli prietenoase în comunităţi implicate L: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IASI/ P1: Asociația Holtis/ P2: Fundația COTE Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învaþare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educaþie si formare, a 940 de copii anteprescolari, prescolari, scolari si tineri care au abandonat scoala si de adulþi care nu si-au finalizat educaþia obligatorie, din 5 comunitati dezavantajate socio-economic din mediul rural si urban din jud. Iasi, într-o perioada de 36 de luni. 5/29/2018 5/28/2021 85.00% Nord-Est Iasi Deleni/Erbiceni/Hârlau/Podu Iloaiei/Raducaneni L: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/P1+P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 6,800,670 539,847 660,271 0 0 8,000,788 in implementare 751,222 62,893
OI POCU MEN 13 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108262 Practica – primul pas in cariera L: APT RESOURCES & SERVICES SRL/ P1: VEOLIA ENERGIE IASI S.A. Cresterea gradului de angajabilitate a elevilor si studentilor din regiunea NE, prin participarea a 100 de elevi si 120 de studenti din domeniul tehnic la programe de invatare la locul de munca. 7/2/2018 7/1/2020 80.75% Nord-Est Iasi Holboca/Municipiul Iasi L+P1: întreprindere mare 115 1,398,440 246,784 86,591 0 0 1,731,815 in implementare nr.1/07.06.2019 313,558 44,556
OI POCU MEN 14 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108846 ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educatie si Competente Tehnice Readaptate la Ocupatiile si Nevoile din Industriile Competitive L: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI/ISJ Iaşi/ P 1: DANKE CONSULTING SRL/ P2: FUNDAŢIA “EDINFO Facilitarea accesului pe piaþa muncii pentru 334 de elevi din învaþamântul preuniversitar cu profilul electrotehnic din judeþul Iasi pentru o
perioada de 24 de luni prin derularea de activitaþi de învaþare aferente stagiilor de practica, consilierii si orientarii profesionale, înregistrarii
si dezvoltarii unor firme de exerciþiu/ întreprinderi simulate.
6/4/2018 6/3/2020 84.17% Nord-Est Iasi Lespezi/Iasi/Pascani/Podu Iloaiei/Vladeni/Tibanesti L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1 întreprindere mica  / P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,823,681 149,076 194,008 0 0 2,166,765 in implementare nr.2/02.05.2019 261,593 21,296
OI POCU MEN 15 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108847 Multiplicarea metodelor de Educatþie si a Competentelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive – EMPLOY MECHANICS! L: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IASI/ISJ Iași/ Partener 1 DANKE CONSULTING SRL/ Partener 2 FUNDAŢIA “EDINFO” Facilitarea accesului pe piaþa muncii pentru 334 de elevi din învaþamântul preuniversitar cu profil mecanic din judeþul Iasi pentru o
perioada de 24 de luni prin derularea de activitaþi de învaþare aferente stagiilor de practica, consilierii si orientarii profesionale, înregistrarii
si dezvoltarii unor firme de exerciþiu/ întreprinderi simulate.
6/4/2018 6/3/2020 84.19% Nord-Est Iasi Belcesti/ Cristesti/ Dagâta/ Lungani/ Iasi/ Pascani/ Hârlau/ Podu Iloaiei/ Târgu Frumos/ Stolniceni-Prajescu/ Vladeni/ Tibanesti L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1 întreprindere mica/ P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,874,059 149,076 202,898 0 0 2,226,033 in implementare nr.1/07.06.2019 285,023 24,424
OI POCU MEN 16 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108943 Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii in domeniul sanatatii – balneofiziokinetoterapie L: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR. TH. POPA DIN IAȘI/ Partener 1 ANALDA SRL Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii cu efecte directe asupra cresterii gradului de ocupare in randul studentilor din domeniul sanatatii –balneofiziokinetoterapie, prin derularea de activitati integrate de invatare la un potential loc de munca, consiliere si orientare profesionala. 6/7/2018 6/6/2020 83.25% Nord-Est Iasi Iasi L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1 întreprindere mica 115 1,629,845 264,581 63,330 0 0 1,957,755 In implementare nr.1/11.04.2019 542,459 55,433
OI POCU MEN 17 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 123623 Doctoranzi si cercetatori postdoctorat
pregatiþi pentru piaþa muncii!
L: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IASI/P1:ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI/P2:DANKE CONSULTING SRL/P3:CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI Crearea unui cadru favorabil insertiei pe piata muncii a doctoranzilor si cercetatorilor postdoctorat din grupul tinta, prin acordarea de sprijin financiar si prin dobandirea de competente antreprenoriale si transversale 5/24/2019 10/23/2020 84.82% Nord-Est Iasi Municipiul Iasi L+P1: instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P2:întreprindere mica/P3:camera de comert 115 5,833,765 903,654 140,490 0 0 6,877,909 in implementare 0 0
OIR Vest 18 AP 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs/ OS 2.1 si 2.2/ PI 8.ii – Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret” 285 120532 Ocuparea tinerilor NEETS din Judetul Iasi ASOCIAȚIA “O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”/ P1:CONSULTING & PROTECTION S.R.L. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea ocuparii a minim 166 de tineri NEETs someri, cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare (identificati, înregistrati si profilati/ consiliati), cu rezidenta în regiunea N-E, respectiv judetul Iasi si facilitarea tranzitiei acestora catre piata muncii. Acest aspect se realizeaza in cadrul proiectului, printr-o abordare multidimensionala, ce vizeaza oferirea unor oportunitati de formare, evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobândite în context informal si non-formal (pentru minim 255 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunea N-E, respectiv judetul Iasi), sau ocupare pe piata muncii sau pe cont propriu (antreprenoriat), prin pachete de masuri personalizate, adaptate nevoilor fiecarui tânar NEET somer. 5/10/2018 12/31/2018 84.00% Nord-Est Iasi Localitati din judetul Iasi organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P1:intreprindere mica 103 1,888,648 333,291 26,701 0 0 2,248,640 finalizat AA1/30/08/2018; AA2/07/11/2018 820,635 114,953
TOTAL 102,517,258 16,211,714 2,614,237 0 109,500 121,452,709 19,743,150 1,773,379