Ialomița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL IALOMIȚA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106260 Scoala pentru Viaţă – Program integrat de acces egal la educaţie pentru copiii din comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa L: COMUNA CIULNITA/ P1: Şcoala Gimnazială Ciulniţa/ P2: Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil din Ciulniţa Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învaþare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educaþie si formare. 4/11/2018 4/10/2021 85.00% Sud – Muntenia Ialomita Ciulnita L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1: instituţie de învaţământ pre-universitar de stat acreditată/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 3,261,756 514,147 61,457 0 0 3,837,360 in implementare nr.1/23.11.2018 348,921 11,951
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106289 EduMix – Masuri integrate de sprijin a
copiilor vulnerabili aflaþi în risc educaþional
din comuna Scânteia, judeþul Ialomiþa
L:COMUNA SCÂNTEIA/ P1: ASOCIAȚIA CENTRUL DE SUPORT ȘI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETĂȚI ECHITABILE/ P2: Liceul Tehnologic  SCÂNTEIA/ P3: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVAȚIE, CULTURĂ ȘI ANTREPRENORIAT Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învaþare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educaþie si formare. 5/17/2018 5/16/2021 85.00% Sud – Muntenia Ialomita Scânteia/ L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1+P3:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2:  instituţie de învaţământ pre-universitar de stat acreditat 115 4,554,809 736,392 67,398 0 0 5,358,598 in implementare nr.1/13.02.2019 998,804 87,035
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107549 “Vino la scoala!”-Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educaþie L: Centrul de Instruire și Consultanță –LABOR/P1: Liceul Tehnologic „Sfântă Ecaterina” Asigurarea accesului la un învaþamânt general incluziv pentru prescolarii si elevii din Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni si Scoala gimnaziala Alexandru Odobescu din Urziceni aflaþi în risc de abandon scolar precum si pentru tinerii/adulþii din comunitatea defavorizata aflata în proximitate 10/12/2018 10/11/2021 85.00% Sud – Muntenia Ialomita Urziceni L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P1:instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 115 1,666,373 279,039 15,027 0 0 1,960,439 in implementare nr.1/05.06.2019 63,884 0
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107620 TehniCOOL – Îmbunataþirea accesului la activitaþi de învaþare în mediul de muncareal pentru elevii învaþamântului profesionalsi tehnic din judeþul Ialomiþa L: Inspectoratul scolar judetean Ialomita/P1: SERVEL SRL/P2: Asociația Arte 21-Poveștile lumii Efectuarea de investiþii în domeniul educaþiei, al formarii si al formarii profesionale în vederea dobândirii de competenþe si a învaþarii pe tot parcursul vieþii. 9/24/2018 9/23/2019 84.31% Sud – Muntenia Ialomiþa Slobozia/Urziceni/Reviga/ L: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P1: întreprindere mica/P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,793,005 76,287 257,447 0 0 2,126,739 in implementare 41,338 4,128
OIR  SUD MUNTENIA 5 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 18 103113 Împreuna inovam – masuri integrate de dezvoltare si incluziune sociala în comunaTraian, judetul Ialomita COMUNA TRAIAN/ P1 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVATIE, CULTURA SI ANTREPRENORIAT/ P2  SERVEL S.R.L./   P 3 SCOALA PROFESIONALA TRAIAN/P 4 ASOCIATIA ARES’EL Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 897 (dintre care 234 (26.1%) persoane apartinand minoritatii rome) a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista si populatie apartinand minoritatii rome Comuna Traian, judetul Ialomita prin masuri integrate clasate in 3 mari componente: educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii si utilizand tehnici / mecanisme de inovare si animare sociala. Rezultatul asteptat al proiectului este numarul redus cu 897 de persoane (dintre care 234 (26.1%) persoane apartinand minoritatii rome) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista si populatie apartinand minoritatii rome Comuna Traian, judetul Ialomita. 8/21/2017 8/20/2020 84.47% Sud Muntenia Ialomita Traian Lider parteneriat: Unitate administrativ-teritoriala nivel local ; Tip parteneri: P 1 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P2 întreprindere mica; P 3 institutie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata;    P 4 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 18,243,111 3,003,615 351,287 0 0 21,598,013 in implementare AA1/16.10.2017
AA2/14.02.2018
AA3/21.05.2018
AA4/25.06.2018
AA5/10.07.2018
AA6/11.09.2018
AA719.09.2018
AA8/11.201.2018
AA9/18.02.2019
8,540,508 1,167,216
OIR  SUD MUNTENIA 6 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 //9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 102548 EUROCOMUNA – DEZVOLTARE
COMUNITARA PRIN MASURI INTEGRATE ÎN COMUNA VALEA CIORII, JUDETUL IALOMITA
COMUNA VALEA CIORII/ P1 ASOCIATIA CENTRUL DE SUPORT SI FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETATI/ P2 SCOALA GIMNAZIALA – VALEA CIORIII / P 3 INTRATEST S.A./P 4 SERVEL S.R.L. Obiectiul general al proiectului este reducerea cu 655 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata non roma din Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita prin masuri integrate clasate in 3 mari componente:
educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii si utilizand tehnici / mecanisme de inovare si animare sociala. Rezultatul asteptat al proiectului
este numarul redus cu 655 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma din
Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita.
8/21/2017 8/20/2020 83.81% Sud Muntenia Ialomita Valea Ciorii Lider parteneriat: unitate administrativ teritoriala nivel local ; Tip parteneri: P 1 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P2instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata; P 3 întreprindere mica; P 4 întreprindere mica 110 19,339,890 3,198,356 536,321 0 0 23,074,566 in implementare AA 1 /12.10.2017
AA 2 /12.02.2018
AA3 /16.05.2018
AA4/30.05.2018
AA5/24.07.2018
AA6/13.02.2019
10,182,823 1,429,306
OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii/ OS1//9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii 85 106868 Sprijin pregatitor în vederea elaborarii Strategiei de dezvoltare locala pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate din Municipiul Slobozia
MUNICIPIUL SLOBOZIA/
P 1 AGRAFICS COMMUNICATION SRL/ P2 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INCLUZIUNE SOCIALA
Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in municipiul Slobozia prin animarea comunitatii, crearea unui Grup de Actiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.                                                                                                                1. OS1 – Cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Slobozia in solutionarea problemelor locale prin derularea de actiuni de delimitare a zonei urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare si infiintarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor.;
2. OS2 – Imbunatatirea competentelor personalului GAL (min. 2 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC – in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;
3. OS3 – Realizarea unei cercetari de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Slobozia, cu accent
pe ZUM, in urma careia se va face diagnosticul nevoilor si problemelor populatiei din teritoriul SDL;
4. OS4 – Animarea si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL, prin intermediul unr actiuni desfasurate pe raza teritoriilor
delimitate din cadrul municipiului Slobozia;
5. OS5 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din municipiul Slobozia prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala
8/14/2017 12/4/2017 93.45% Sud Muntenia Ialomita Slobozia Lider parteneriat: unitate administrativ teritoriala nivel local; Tip parteneri: P 1  întreprindere mica; P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 104 207,242 9,198 5,333 0 0 221,773 finalizat AA 1 /20.10.2017
AA 2 /21.11.2017
114,521 5,426
OIR  SUD MUNTENIA 8 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123730 Functionare GAL ”SLOBOZIA 2017” ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ” SLOBOZIA 2017 “ Obiectivul general al proiectului îl reprezinta gestionarea sprijinului necesar functionarii Asociatiei GAL SLOBOZIA 2017 in vederea
implementarii „Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Slobozia” si animarii comunitatii vizate de aceasta, prin mobilizarea resurselor
comunitare existente si generarea altora noi, pentru a sustine masurile si operatiunile integrate de dezvoltare locala, in perioada 2018-
2023.
10/30/2018 10/29/2023 95.00% Sud Muntenia Ialomita Slobozia L-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,324,746 69,723 0 0 285,264 1,679,733 in implementare AA1/13.02.2019 233,100 4,929
OIR  SUD MUNTENIA 9 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei 436 126228 Impreuna pentru bunici – reducerea numarului de batrani vulnerabili in comuna Traian, judetul Ialomita
prin furnizarea de servicii sociale
COMUNA TRAIAN/P1 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI – IALOMITA Obiectivul general (scopul) proiectului consta în reducerea cu 161 de persoane a numarului de persoane aparþinând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Traian, judetul Ialomita.
Rezultatele asteptate ale proiectului:
– 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) vor depasi situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 10
servicii sociale / medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice.
– 10 servicii sociale / medicale / socio-medicale furnizate celor 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane
varstnice) pentru a depasi situatia de vulnerabilitate di care un serviciu licentiat prin proiect iar 9 servicii deja functionale in comunitate.
6/19/2019 6/18/2022 95.00% Regiunea Sud Muntenia Ialomita Traian L – unitate administrativ teritoriala nivel local/P1 institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean 110 2,374,452 363,152 55,869 0 0 2,793,473 in implementare 0 0 0
TOTAL 52,765,383 8,249,909 1,350,138 0 285,264 62,650,694 20,523,900 2,709,992