Galați 

Anexa 3
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE  – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDETUL GALAȚI
                                              –
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:în implementare/ finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR Regiunea Sud – Est 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20 103078 “Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci” UAT MUNICIPIUL TECUCI/SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU” Obiectiv specific 1 – Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara, invatamânt primar si secundar, a doua sansa,
scoala dupa scoala) a 553 membri ai comunitatii marginalizate (non-rome), prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii.
Decalajul educational reprezinta o premisa principala ce cauzeaza procesul de marginalizare a unei gospodarii si/sau a unei comunitati. Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata din Tecuci, observam un procent semnificativ din populatie care fie nu a finalizat traseul educational obligatoriu, fie nu detine o calificare necesara care sa ii faciliteze accesul pe
piata muncii.
In sprijinul acestui obiectiv specific, propunem urmatoarele interventii:
– Clubul copiilor – furnizarea de servicii de integrare rapida a 60 copii in invatamantul prescolar si primar.
– Scoala Parintilor – furnizarea de servicii de informare si educatie parentala pentru 80 de parinti si 100 de copii.
– Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 20 copii din ciclul primar si gimanzial;
– Cercuri de capacitate pentru 10 scolari in fiecare an (in total 30 scolari);
– Scoala de Vara – propune activitati de remediere comportamentala si aptitudinala, orientare in cariera, activitati de socializare precum si activitati de educatie plastica sau jocuri distractive, cu scop educativ indirect pentru 80 copii;
– Cercuri de bacalaureat pentru 10 elevi din clasele de liceu terminale in fiecare an de derulare a proiectului (in total 30
elevi);
– Cercul Excelentei pentru 10 copii supradotati si/sau talentati.
Obiectiv specific 2 – Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome) din Tecuci, prin programe inovative de
formare, de consiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru 305 persoane.
Iesirea din saracie si din statutul de comunitate marginalizata nu se poate realiza fara dezv. mediului ec. si social al comunitatii.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata din Tecuci, observam un procent semnificativ din populatie care nu detine cunostintele si abilitatile necesare pentru ocuparea unui loc de munca si nici nu are acces la finantarea unei idei de afaceri.
In sprijinul acestui Obiectiv specific, propunem urmatoarele interventii:
– Sesiuni de grup de informare, orientare si consiliere profesionala pt orientare/reorientare in cariera si pt. identificarea parcursului individual necesar incadrarii pe piata muncii a 305 persoane din GT si/sau mentinerii in campul muncii ( pentru persoanele care vor sa inceapa o afacere)
– Cursuri de competente profesionale comune mai multor ocupatii, competente cheie pt. educatie si instruire de-a lungul intregii vieti necesare oricarui profil de angajat, adresate 305 persoane din grupul tinta
– Formare profesionala initiala si continua (calificare/perfectionare) pentru  244 persoane din grupul tinta
– Mediere pentru 195 de persoane din grupul tinta
– ,,Competente antreprenoriale” catre 40 persoane (2 grupe) din grupul tinta
– Sesiuni individuale de consultanta si mentoring pentru 40 persoane din grupul tinta
– Concurs selectie 15 planuri de afaceri;
– Suventionare microgranturi in valoare de 25000 eur pentru 15 planuri de afaceri selectate;
– Consultanta si mentoring pentru dezvoltarea afacerilor infiintate.
Obiectiv specific 3 – Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) si dezvoltarea acestuia prin punerea la dispozitia acestuia de instrumente si metode moderne de inovare sociala ce s-au dovedit a fi bune practici la nivel European, pentru oferirea unui set de servicii integrate medicale si sociale, de promovare a egalitatii de sanse si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), pe perioada derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea Tecuci, observam necesitatea infiintarii Centrului Multifunctional de Asistenta
Integrata (CMAI) care sa vina in sprijinul grupului tinta prin servicii sociale si medicale care sa sustina solutionarea problemelor membrilor grupului tinta la nivel integrat.
In sprijinul indeplinirii acestui obiectiv specific, propunem urmatoarele interventii:
– Infiintare si operationalizare Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) in comunitatea marginalizata din Tecuci;
– Supunerea acreditarii a 8 servicii sociale primare in cadrul CMAI
– Furnizarea unei serviciu medical de preventie si tratament stomatologic pentru intreg grup tinta (553 persoane)
– Furnizarea a 7 servicii sociale primare acreditate/autorizate catre grupul tinta in functie de nevoi si mentinerea lor ca servicii functionale ale CMAI
– Realizarea unei campanii de constientizare si promovare CMAI catre intreg grup tinta (Oferirea de Kit-uri specifice (igiena, contraceptive, plasturi antifumat, etc, evenimente, material prezentare, pagina web, etc)
Obiectiv specific 4 – Cresterea gradului de siguranta a 20 familii ce fac parte din comunitatea marginalizata (non-rome) Tecuci, prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea
actelor de identitate si/sau proprietate.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata din Tecuci, observam necesitatea imbunatatirii conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica pentru persoane din grupul tinta. Un procent nu foarte ridicat traiesc in locuinte
supraaglomerate insa in majoritatea acestora traiesc in spatii cu conditii precare de locuit. Acest obiectiv specific asigura o interventie in cresterea calitatii vietii si locuirea in conditii de siguranta.
In sprijinul indeplinirii obiectivului specific 4, propunem prin proiect urmatoarele:
– Evaluare a 50 locuinte pentru selectia de interventie;
– Reabilitare /amenajare /imbunatatire /igeienizare a 20 locuinte care detin acte de proprietate sau sunt dispuse sa
reglementeze situatia actelor de proprietate;
– Reglementare acte de proprietate pentru 10 gospodarii;
Obiectiv specific 5 – Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin metode innovative sustinute de resurse
locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a
membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.
In sprijinul indeplinirii acestui obiectiv specific, propunem urmatoarele interventii:
• Realizare parteneriat care sa sustina activitatea CMAI (CMAI, Directia de Asistenta Sociala, Cabinete medicale, ONG, Scoala, Biserica, etc)
• Realizare parteneriat care sa sustina integrarea persoanelor inactive pe piata muncii, cu accent pe integrarea tinerilor
si pe reintegrarea delicventelor minori (Centru Angajare – Parteneriat cu Consiliul Judetean, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Licee si Scoli profesionale din regiune, Patronate, pentru a veni in intampinarea problemei legata de insertia pe piata muncii a tinerilor si reintegrarea delicventelor minori)
• Crearea Comitetului de Inovare Comunitara – lideri informali ai comunitatii care contribuie la solutionarea problemelor mebrilor ei prin masuri de inovare sociala;
• Campanie de constientizare asupra implicarii active in vederea solutionarii problemelor identificate in comunitate
• Trei intalniri cu personalitati din diverse domenii pentru incurajarea membrilor comunitatii sa iasa din statutul de comunitate marginalizata (inovare sociala)
• Curs de promotor dezvoltare comunitara pentru 20 de persone din grupul tinta;
• Curs voluntariat pentru 20 de persoane din grupul tinta
• Tabara de instruire pentru 20 de viitori activisti/membri ai Comitetului de Inovare Comunitara;
8/29/2017 8/28/2020 85.00% Sud-Est Galati Municipiul Tecuci unitate administrativ teritoriala nivel judetean/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 14,977,397.57 2,330,608.10 312,462.05 0.00 0.00 17,620,467.72 in implementare Act Aditional nr.1/9685/10.11.2017                  Act aditional nr.2/2667/30.03.2018        Act aditional nr.3/5713/21.06.2018     Act aditional nr.4/0871/22.01.2019   Act aditional nr.5/8039/20.06.2019 507,288.11 21,325.92
OIR Regiunea Sud – Est 2 AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 85 106636 “STRATEGAL – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA” Municipiul Galati/ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART/ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL Obiectivul specific: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate
(roma si non-rom) din municipiul Galati, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/
operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
8/18/2017 12/4/2017 85.00% Sud-Est Galati Municipiul Galati unitate administrativ teritoriala nivel local/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/întreprindere mijlocie 114 207,895.20 9,194.99 5,457.92 0.00 0.00 222,548.11 finalizat Act Aditional nr. 1/67787/31.10.2017                                    Act Aditional nr. 2/9683/10.11.2017 138,381.44 6,026.81
OIR Regiunea Sud – Est 3 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 20 101892 “Dezvoltare integrata in Cudalbi, judetul Galati” ASOCIATIA “CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART”/ASOCIATIA PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN REG.SUD-EST/COMUNA CUDALBI/LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI Sprijinirea membrilor grupului tinta pentru accesul si mentinerea pe piata muncii prin implementarea unui program amplu de ocupare care vizeaza un grup tinta format din 340 de persoane somere sau inactive aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Acest obiectiv specific va contine trei programe importante: programul de ucenicie, programul de stagii si programul integrat de combatere a somajului. Programul de ucenicie va fi implementat conform Legii 279/2005 cu modificarile si completarile ulterioare
si va contine un grup tinta format din 60 de beneficiari. Programul de stagii este destinat absolventilor de invatamant superior si se va implementa conform prevederilor Legii 335/2013, cuprinzand 30 de beneficiari. Programul integrat de combatere a somajului se bazeaza pe oferirea de servicii de informare, mediere, plasare pe piata muncii, consiliere psihologica, infiintarea unui
Centru IT si furnizarea cursurilor dorite de membrii grupului tinta in urma realizarii activitatii de cercetare la nivel local. Astfel, 250 de persoane vor participa la cursuri de baby-sitter, brutar, bucatar, competente IT, ingrijitor batrani la domiciliu, lucrator in comert, lucrator social, finisor constructii, tinichigiu, vopsitor industrial, zugrav, secretariat, tractorist. Resursele principale pentru
indeplinirea acestui obiectiv cuprind o echipa de implementare formata din responsabil program ucenicie, responsabil program stagii, responsabil program combatere somaj, expert servicii informare/mediere/plasare, psiholog – consiliere, coordonator centru IT, coordonator programe de formare, formatori si examinatori.
Oferirea de sprijin pentru infiintarea de afaceri pentru 240 de persoane din grupul tinta, aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Acest obiectiv va fi indeplinit prin furnizarea unui program de formare in competente antreprenoriale si oferirea de servicii
de consultanta, mentorat si consiliere personalizata pentru fiecare membru din grupul tinta care doreste sa demareze o afacere,reusind sa se ocupe pe cont propriu. La cursurile de competente antreprenoriale vor participa 120 de persoane iar cursurile vor dura 32 de ore fiecare. Serviciile de consultanta, furnizate celorlalti 120 de participanti,vor viza in special atragerea de finantari nerambursabile pentru afaceri start-up dar si finantari pentru firmele deja existente in comunitate, deoarece, in urma intalnirii echipei de cercetare cu antreprenorii locali, acestia au mentionat faptul ca nu au acces la astfel de servicii. In acelasi timp,
dezvoltarea mediului local de afaceri prin atragerea de finantari nerambursabile reprezinta modalitatea cea mai eficienta de a
reusi in afaceri, cel putin la nivel de subzistenta. Serviciile de mentorat vor aduce fata in fata cu grupul tinta antreprenori cu experienta, care vor impartasi sfaturile lor practice cu membrii grupului tinta. Serviciile de consiliere vor viza fiecare idee de
afacere in parte si au rolul de a sprijini antreprenorii locali la modul concret prin imbunatatirea planului de afaceri, conectarea cu furnizori si clienti, accelerarea afacerii, demararea si cresterea vanzarilor. Resursele principale pentru acest obiectiv constau dintro echipa formata din responsabil program antreprenoriat, responsabil mentorat si servicii personalizate antreprenoriat, formatori in
competente antreprenoriale si examinatori.
Acordarea unui numar de 20 de subventii pentru infiintarea de afaceri start-up. Acordarea acestor subventii in valoare de 110,000 lei/plan de afacere va fi conditionata de infiintarea firmei. Beneficiarii de subventie vor trebui sa angajeze minim 1 persoana in cadrul afacerii, sa functioneze minimum 12 luni in perioada implementarii proiectului si sa asigure o sustenabilitate de minim 6 luni
dupa terminarea proiectului. Planurile de afaceri care vor castiga ajutorul de minimis, vor fi selectate de catre o comisie de selectie pe baza unor criterii stabilite de partenerii proiectului si in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu. De asemenea, din comisia de selectie vor face parte cel putin un reprezentant al mediului de afaceri si un reprezentant al
patronatelor din aria de implementare a proiectului si va contine un numar impar de membri.
Dezvoltarea si furnizarea de servicii medico – socio – educative integrate pentru 600 de copii, tineri si adulti. Acest obiectiv va fi indeplinit printr-o serie de activitati care vizeaza reabilitarea, amenajarea si dotarea Centrului de Permanenta Medicala si
infiintarea Centrului Comunitar Integrat de Servicii Sociale, Medicale si Educative. Centrul de Permanenta Medicala va beneficia de lucrari de reabilitare si amenajare, pentru a oferi serviciile medicale la standarde normale si va fi dotat cu aparatura medicala de stricta necesitate si cu o autospeciala pentru prima interventie in cazuri de urgente medicale si incendii. Infiintarea Centrului
Comunitar Integrat presupune reabilitarea si dotarea unei cladiri aflata in proprietatea primariei. Aici se vor implementa urmatoarele actiuni importante: furnizarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copiilor de familiile lor; furnizarea
programului de ajutor alimentar si material (haine, rechizite); furnizarea de servicii de asistenta medicala destinat persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin actiuni de imbunatatire a conditiilor de igiena, implementarea unui program de
prevenire a sarcinilor la minore, sanatatea reproducerii si planificare familiala; implementarea unui program de educatie nonformala pentru copii si tineri prin actiuni tip scoala dupa scoala; infiintarea micro-incubatorului de afaceri Cudalbi. Aceste nevoi au
reiesit in urma efectuarii cercetarii la nivel local, aplicarii unui numar de 570 de chestionare catre grupul tinta, discutiilor cu medicii, antreprenorii, profesori si reprezentantii primariei.
Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru membrii grupului tinta, prin reabilitarea unui numar de 5 gospodarii aflate in saracie si demararea lucrarilor de bransare a localitatii la sistemul de gaze naturale. Prin acest obiectiv, se urmareste imbunatatirea starii de
sanatate si a capacitatii de invatare si ocupare a persoanelor din grupul tinta. In urma efectuarii cercetarii in localitatea Cudalbi,echipa de cercetare a identificat si fotografiat gospodarii cu un numar ridicat de membri, ai caror locuinte si dependinte sunt intr-o
stare agravata de deteriorare si lipsa de igiena. Astfel, acest obiectiv se va indeplini prin efectuarea unor lucrari de reabilitare si reparatii, astfel incat aceste familii marginalizate sa traiasca in conditii decente. De asemenea, satul Cudalbi nu este racordat la reteaua de gaze naturale. Acest lucru duce la grave probleme economice si de sanatate in perioada rece, adancind conditiile de
marginalizare. Prin proiect, se vor realiza lucrari menite sa duca la racordarea satului Cudalbi la sistemul de gaze naturale, fapt care va creste atractivitatea localitatii pe termen mediu si lung atat pentru nivelul de trai mai ridicat, dar si pentru generarea de noi activitati economice.
Oferirea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor, pentru un numar de 300 de gospodarii. Una din cauzele marginalizari isatului Cudalbi este si lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor. In urma studiului realizat la nivelul comunitatii marginalizate,a reiesit faptul ca locuitorii satului Cudalbi au nevoie de servicii juridice pentru reglementarea actelor de proprietate, de stare civila
si de obtinerea drepturilor de asistenta sociala. Astfel, prin proiect, va fi angajat un jurist care se va ocupa de intocmirea actelor juridice necesare grupului tinta.
Implicarea membrilor grupului tinta in solutionarea problemelor cu care se confrunta satul Cudalbi, prin actiuni de voluntariat si implicare activa. Acest obiectiv va fi indeplinit printr-o serie de actiuni menite sa aduca la aceeasi masa reprezentantii institutiilor publice si cetatenii comunei. Astfel, partenerii proiectului vor facilita dialogul constructiv autoritati – cetateni prin instrumente offline si online de participare activa. Instrumentele offline folosite vor fi cele 20 de intalniri cetatenesti care se vor derula dupa o
metodologie stabilita de echipa de proiect. Instrumentul online folosit va fi Metoda SMART de Politici Publice, care a fost dezvoltata de beneficiar prin alte proiecte de participare activa. Astfel, pe site-ul metodei,www.politicipublice.ro, vor fi publicate temele fiecarei intalniri cetatenesti. Tot acolo vor fi publicate solutiile propuse de participanti, precum si de alti cetateni care nu au
participat la intalniri, in special de catre cei cu domiciliul in Cudalbi, dar care lucreaza in strainatate sau in alte regiuni. Echipa de proiect va intocmi cate o propunere de politici publice pentru fiecare tema discutata, iar documentul oficial redactat va fi transmis autoritatii publice competente, pentru a rezolva problema. Propunerile realizate prin proiect vor fi postate si pe platforma
www.politicipublice.ro. Raspunsurile primite de la autoritati vor fi si ele postate pe aceasta platforma, urmand ca cei care au ales temele de dezbatere sa aprobe sau nu, raspunsul autoritatilor. Acest obiectiv va fi indeplinit printr-un responsabil de implicare civica si premii simbolice acordate celor mai activi cetateni ai comunei.
9/1/2017 8/31/2020 85.00% Sud-Est Galati Comuna Cudalbi organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 13,560,067.84 2,320,078.65 5,125.42 0.00 0.00 15,885,271.91 in implementare Act aditional nr. 1/9681/10.11.2017                                      Act aditional 2/10518/22.12.2017              Act aditional nr.3/5666/20.06.2018                        Act aditional nr.4/6995/19.07.2018    Act aditional nr.5/7816/08.08.2018          Act aditional nr.6/9602/19.09.2018    Act aditional nr.7/4421/03.04.2019 5,637,374.23 635,625.63
OIR Regiunea Sud – Est 4 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi/OS 3.7/ PI-8(iii) activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare 82 103962 Antreprenoriat inovativ in regiunea Sud-Est (AntRES) UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” 1. OS1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea initierii unei activitati independente pentru un numar
de 400 de persoane, prin participarea la programul de formare antreprenoriala si alte activitati de informare
OS1 contribuie la atingerea Indicatorul de realizare 4S11=Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri &
inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta=400 (din care 300 persoane inactive-studenti si
someri si 100 angajati)
OS1 este corelat cu activitatile 1 si 2 si contribuie la dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale ale persoanelor
care doresc sa initieze o afacere in Reg. SE, prin furnizarea de catre solicitant a unui program de formare in competente
antreprenoriale. La finalizarea programului de formare, se vor inregistra 400 de planuri de afaceri (PA) elaborate de participanti in
cadrul cursurilor de formare in antreprenoriat si cel putin 360 de certificate de absolvire a cursurilor, recunoscute de ANC (grad de
promovabilitate de minim 90% din cei 400 cursanti). De asemenea, in completarea cursurilor, se vor organiza seminarii de
formare pe teme de dezvoltare durabila/ecologie/energii regenerabile (Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor), inovare sociala/servicii sociale, oportunitati de
dezvoltare utilizand TIC si in domeniul IT. Se va organiza cate un seminar in orasele Constanta, Focsani, Buzau si Tulcea si 2 in
Galati. Seminariile, cu durata de o zi, adresate GT, implica informarea si constientizarea pers. din GT asupra oportunitatilor de a
dezvolta PA in aceste 3 domenii sau utilizand/tinand cont de aceste domenii.
2. OS2: Identificarea si selectarea celor mai competitive 72 planuri de afaceri (PA), pe baza metodologiei de selectie, in vederea
finantarii in cadrul proiectului si derularea stagiilor de practica pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate.
OS2 Contribuie la atingerea Indicatorului de realizare 4S11= Persoane care beneficiaza de sprijin, din care:
someri&inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta=400 (din care 300 persoane inactivestudenti
si someri si 100 angajati) si la Indicatorul de rezultat 4S9=Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit
de someri&inactivi/persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului=144 (din care min 50 % femei) si 4S10 – IMM-uri create
si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului=72.
OS2 este corelat cu activitatea 3 si presupune selectarea celor mai bune PA, folosind o procedura de selectie organizata printr-o
metodologie ce asigura oportunitati egale si acces neingradit; in urma concursului, se vor selecta 72 PA, astfel: minim 36 dezvoltate de femei (50%); min. 8 propun masuri ce promoveaza concret dezvoltarea durabila; min. 8 propun activitati ce
promoveaza concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon; min. 8 propun masuri ce promoveaza concret inovarea sociala; min. 18 propun masuri ce promoveaza concret utilizarea si calitatea TIC prin
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari; min. 8
propun masuri ce vor promova consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice, iar cel putin 2 PA selectate/judet al Reg. SE.
3. OS3: Cresterea ocuparii la nivel regional prin infiintarea si demararea activitatii unui numar de 72 de noi intreprinderi si crearea a minim 144 de noi locuri de munca in Regiunea Sud-Est
OS3 Contribuie la atingerea Indicatorului de rezultat 4S9- Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi /persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului=144 si 4S10 – IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului=72. OS3 este corelat cu activitatile 4 si 5 (Etapele II si III din GS POCU 3.7 RSUP).
Valoarea pt 4S10 a fost stabilita la 72, formula conducand la max de 4.800000 euro, cu 20 % mai mare decat valoarea la care neam incadrat (<4 mil euro), corespunzatoare unui nr de 60 IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului. Cu
alte cuvinte, cu valoarea max pt 60 intreprinderi finantate, vom finanta 72 (depasire cu 20 %)
Firmele nou create isi vor continua activ. pt. o perioada de min 18 luni, dintre care min 12 luni in etapa a II-a. Platile aferente infiintarii si functionarii din subventia „de minimis” se vor efectua in primele 12 luni de functionare. Administratorul schemei „de minimis” se va asigura ca in perioada de 6 luni de sustenab.- din perioada implement. proiect- intrep. infiintate continua afacerea
si mentin locurile de munca . Fiecare intrep. va putea primi max 40.000 euro, subventie „de minimis”. Se vor dezv. si mecanisme de sustinere a intrep. nou infiintate pt. o perioada de 12 luni de la finalizarea proiectului. Se prevede si elaborarea unui document de sustinere a mediului antreprenorial, la nivel regional, rezultatele acestuia fiind integrate in politicile/strategiile UDJG si in cele
locale/regionale/nationale.
Rezultate asteptate
Detalii rezultat – Componenta 1
1. R0.1.1 – 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata;
Strategia va prevedea masurile luate de catre echipa de management pentru implementarea proiectului in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor, atenuarea/eliminarea riscurilor, derularii unui management financiar riguros si asigurarii respectarii regulilor si legislatiei nationale privitor la implementarea proiectelor finantate din fonduri publice.
1/16/2018 2/1/2021 85.00% Sud-Est Galati Municipiul Galati institutie de învatamânt superior de stat acreditata 104 15,016,735.15 2,548,660.18 101,351.90 0.00 0.00 17,666,747.23 in implementare   Act aditional nr.1/2059/13.03.2018       Act aditional nr.2/2059/13.03.2018         Act aditional nr.3/7140/24.07.2018       Act aditional nr.4/10402/03.10.2018            Act aditional nr.5/14535/28.12.2018      Act aditional nr.6/2972/05.03.2019       Act aditional nr.7/5130/17.04.2019 7,870,163.93 1,176,927.45
OIR Regiunea Sud – Est 5 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 115368 “Dezvoltarea integrată a comunei Brăhăşeşti” COMUNA BRAHASESTI/SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TOFLEA/SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BRAHASESTI 1. OS1 – Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara, invatamânt primar si secundar, scoala dupa scoala) a 405 membri ai comunitatii marginalizate, prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii.
Decalajul educational reprezinta o premisa principala ce cauzeaza procesul de marginalizare a unei gospodarii si/sau a unei comunitati. Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata Brahasesti (sat Toflea si sat Brahasesti), observam un
procent semnificativ din populatie care fie nu a finalizat traseul educational obligatoriu, fie nu detine o calificare necesara care sa ii faciliteze accesul pe piata muncii.
In sprijinul acestui obiectiv specific, propunem urmatoarele interventii:
– Clubul copiilor – furnizarea de servicii de integrare rapida a 60 copii in invatamantul prescolar .
– Scoala Parintilor – furnizarea de servicii de informare si educatie parentala pentru 50 de parinti si 50 de copii,
– Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 50 copii din ciclul primar;
– Cercuri de capacitate pentru 90 scolari din clasa a VIII;
– Scoala de Vara – propune activitati de remediere comportamentala si aptitudinala, orientare in cariera, activitati de socializare precum si activitati de educatie plastica sau jocuri distractive, cu scop educativ indirect pentru 80 copii;
– Cercuri de bacalaureat pentru 60 elevi din clasa a XII;
2. OS2 – Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii si prin programe de
antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru un total de 205 persoane.
Iesirea din statutul de com. marginalizata nu se poate realiza fara dezv. mediului ec. si social al comunitatii. Conform analizei
socioec. in com. marginaliz. delimit. – sat Brahasesti si sat Toflea, observam un % semnificativ din pop. care nu detine
cunostintele si abil. nec. pt ocuparea unui loc de munca si nici nu are acces la finantarea unei idei de afaceri.
In sprijinul acestui OS, prop. urmat. interventii:
– Sesiuni de info, orientare si consiliere profesionala pt orientare/reorientare in cariera si pt identificarea parcursului
individual necesar incadrarii pe piata muncii a 195 pers, din GT si/sau mentinerii in campul muncii ( pentru pers. care vor sa inceapa o afacere). Dintre acestia, min. 110 vor fi romi.
– Cursuri de compet. prof. comune mai multor ocupatii, compet. cheie necesare oricarui profil de angajat, adresate 195 pers, din GT
– FPI si si FPC (calificare/perfectionare) pt 180 pers, din GT
– Mediere pt 150 de pers. din GT
– ,,Competente antreprenoriale” catre 50 pers. din GT
– Sesiuni individ. de consultanta si mentoring pt 50 pers. din GT
– Concurs selectie 15 planuri de afaceri;
– Subventionare microgranturi in val. de 25000 eur pt 15 planuri de afaceri selectate;
– Consultanta si mentoring pt dezv. afacerilor infiintate.
– Angajarea/autoangajarea a 52 de pers. din GT.
3. OS3 – Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) si dezvoltarea acestuia prin punerea la dispozitia acestuia de instrumente si metode moderne de inovare sociala ce s-au dovedit a fi bune practici la nivel European, pentru oferirea unui set de servicii integrate medicale si sociale, de promovare a egalitatii de sanse si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, pe perioada derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata – sat Brahasesti si sat Toflea, observam necesitatea infiintarii Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) care sa vina in sprijinul GT prin servicii sociale si medicale care sa sustina solutionarea problemelor membrilor GT la nivel integrat.
In sprijinul indeplinirii acestui OS, propunem urmatoarele interventii:
– Infiintare si operationalizare Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) in comunitatea marginalizata din
comuna Brahasesti;
– Supunerea licentierii a 9 servicii sociale primare in cadrul CMAI si furnizarea lor catre GT in functie de nevoi
– Furnizarea unei serviciu medical de preventie si tratament stomatologic pentru intreg GT (405 persoane)
– Mentinerea a minim 8 servicii primare functionale in cadrul CMAI, dupa finalizarea proiectului.
– Realizarea unei campanii de constientizare si promovare CMAI catre intreg GT (Oferirea de Kit-uri specifice (igiena, contraceptive, plasturi antifumat, etc, evenimente, material prezentare, pagina web, etc)
4. OS4 – Cresterea gradului de siguranta a 50 familii ce fac parte din comunitatea marginalizata delimitate din comuna Brahasesti (sat Toflea si sat Brahasesti), prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate.
Conform analizei socioeconomice in comunitatea marginalizata, observam necesitatea imbunatatirii conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica pentru persoane din GT. Intr-un procent foarte ridicat, acestia traiesc in locuinte supraaglomerate si majoritatea traiesc in spatii cu conditii precare de locuit. Acest obiectiv specific asigura o interventie in cresterea calitatii vietii si locuirea in conditii de siguranta.
In sprijinul indeplinirii OS4, propunem prin proiect urmatoarele:
– Evaluare a 60 locuinte pentru selectia de interventie;
-Reabilitare/ amenajare/ imbunatatire/ igeienizare a 50 locuinte care detin acte de proprietate sau sunt dispuse sa
reglementeze situatia actelor de proprietate;
– Reglementare acte de proprietate pentru 40 gospodarii;
5. OS5 – Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin metode innovative sustinute de resurse
locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.
In sprijinul indeplinirii acestui OS, propunem urmatoarele interventii:
– Realizare parteneriat care sa sustina activitatea CMAI (CMAI, Directia de Asistenta Sociala, Cabinete medicale, ONG, Scoala, Biserica, etc)
– Realizare parteneriat care sa sustina integrarea persoanelor inactive pe piata muncii (Centru Angajare – Parteneriat cu Consiliul Judetean, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Licee si Scoli profesionale din regiune, Patronate, pentru a
veni in intampinarea problemei legata de insertia pe piata muncii)
– Crearea Comitetului de Inovare Comunitara – lideri informali ai comunitatii care contribuie la solutionarea problemelor
membrilor ei prin masuri de inovare sociala;
– Campanie de constientizare asupra implicarii active in vederea solutionarii problemelor identificate in comunitate
– Trei intalniri cu personalitati din diverse domenii pentru incurajarea membrilor comunitatii sa iasa din statutul de comunitate marginalizata (inovare sociala)
– Curs de promotor dezvoltare comunitara pentru 20 de persone din GT;
– Curs voluntariat pentru 20 de persoane din GT
– Tabara de instruire pentru 20 de viitori activisti/membri ai Comitetului de Inovare Comunitara;
2/16/2018 2/15/2021 85.00% Sud-Est Galati Brahasesti unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt superior de stat acreditata/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 110 13,289,091.39 2,070,855.11 274,278.67 0.00 0.00 15,634,225.17 in implementare Act aditional nr.1/3746/03.05.2018 1,813,527.74 38,251.25
OIR Regiunea Sud – Est 6 AP5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123303 Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL Asociatia Grupul de Actiune Locala STRATEGAL Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea GAL-ului și animarea comunității vizată de SDL în vederea implementării SDL-ului.Obiectivele specifice sunt:Îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și monitoriza implementarea eficientă și eficace a SDL.Asigurarea sprijinului logistic pentru funcționarea GAL.Creșterea gradului de informare a Beneficiarilor și a potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizate de SDL. 9/25/2018 10/31/2023 95.00% Sud-Est Galaţi Municipiul Galaţi organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 1,657,449.08 87,234.15 0.00 0.00 0.00 1,744,683.23 in implementare Act aditional nr.1/1200/29.01.2019 287,216.20 620.54
OI POCU MEN 7 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 105301 Profesori competenti în scoli incluzive. Dezvoltarea si implementarea de instrumente motivationale si didactice inovatoare în mediile educationale defavorizate din Regiunea Sud-Est (IMDProfSkills) L: Universitatea ,,Dunarea de Jos din Galati” Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 120 de cadre didactice si personal managerial, in vederea cresterii gradului de calitate si inovare a serviciilor educationale, facilitarea incluziunii scolare si reducerea abandonului scolar in cadrul a 5 unitati de invatamant preuniversitar defavorizate din judeþul Galati. 5/14/2018 6/13/2020 85.00 Sud-Est Galati Beresti-Meria/Galati/Tecuci/ L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata 115 1,674,597.13 254,142.02 41,375.12 0.00 0.00 1,970,114.27 in implementare 490,057.06 44,473.80
OI POCU MEN 8 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106238 Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile. L: UAT MUNICIPIUL TECUCI/ P1: SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “CONSTANTIN PAUNESCU” TECUCI Cresterea accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, prin implementarea de masuri integrate de imbunatatire a competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentru servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si prin interventii directe asupra copiilor si parintilor pentru sprijinirea participarii la educatie, precum si masuri integrate de reducere si prevenire a abandonului scolar. 3/28/2018 3/27/2021 85.00 Sud-Est Galati Tecuci L: unitate administrativ teritoriala nivel judetean/ P1: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 6,585,211.82 1,007,149.13 154,947.07 0.00 0.00 7,747,308.02 in implementare 367,263.75 53,004.96
OI POCU MEN 9 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107019 SANSA de a merge la SCOALA impreuna! L: LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE GALATI/ P1: COMUNA DRĂGUȘENI Furnizarea de programe educative persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau cu risc de abandon, precum si servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi, parinti/tutori, cadre didactice si personal de sprijin, pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate. 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Sud-Est Galati Baneasa/Draguseni/Ivesti/Tecuci/Munteni L: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/ P1: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 6,616,720.80 1,011,969.06 155,687.55 0.00 0.00 7,784,377.41 in implementare nr.1/12.11.2018 1,280,135.06 76,730.09
OI POCU MEN 10 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107799 Galati, invata sa practici-practica sa înveti! L:LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL/ P1: UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALATI Cresterea gradului de ocupare pentru 250 de studenti inscrisi in invatamantul superior din Regiunea de
Sud-Est ca urmare a accesului la activitati de învaþare la un potenþial loc de munca cu precadere in sectoarele econimice cu potential competitiv conform SNC si SNCDI.
6/21/2018 2/20/2020 85.00 Sud-Est Galati Galati L: întreprindere mare/ P1: institutie de învatamânt superior particulara acreditata 115 1,811,254.86 319,633.21 83,583.45 0.00 0.00 2,214,471.52 in implementare 520,882.79 63,390.38
OI POCU MEN 11 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 107814 Program eficient de pregatire practica a studentilor în domeniul protectiei si monitorizarii mediului – ProMediu L: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați/ P1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Formarea profesionala de calitate a studentilor din filiera mediu (si directii subsecvente), nivel licenta si master, din Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati prin structurarea stagiilor de practica si anticiparea competentelor în conformitate cu cerintele colaboratorilor si potentialilor angajatori din mediul economico-social în vederea stimularii ocuparii si adaptariiprofesionale în perioade cât mai reduse. 7/3/2018 7/2/2020 85.00 Sud-Est Galati Galati L: instituTie de învatamânt superior de stat acreditata/ P1: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 1,892,195.58 266,259.95 67,656.92 0.00 0.00 2,226,112.45 in implementare nr.1/17.04.2019 579,111.63 54,511.77
OI POCU MEN 12 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107835 MINTE – Masuri Integrate pentru Reducerea Abandonului Scolar L: FUNDATIA “TOFLEA”/ P1 Euzone Consultancy Network SRL/ P2 Școala Gimnazială nr.1 Comuna Brăhășești/ P3 Comuna Brăhășești Reducerea si prevenirea abandonului scolar si facilitarea accesului la educatie, inclusiv reintegrarea in sistemul de invatamant prin parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru 590 de persoane (530 copii si 60 persoane din programul A doua sansa), precum si imbunatatirea competentelor pentru 80 de cadre didactice, inclusiv personal de sprijin din scolile din localitatile Toflea (sat Toflea, comuna Brahasesti), Brahasesti (comuna Brahasesti) si Gohor (comuna Gohor) din judetul Galati, unde exista populatie semnificativa apartinand minoritatii roma, prin implementarea unor masuri integrate de sprijin in domeniul educatiei, care vizeaza informarea si constientizarea populatiei locale cu privire la importanta educatiei, facilitarea accesului la metode educationale inovative, derularea programului A doua sansa, acordarea de pachete suport, introducerea unor module de educatie non formala de nutritie si igiena, dezvoltare durabila si respectarea egalitatii de sanse, activitati recreative si de facilitare a tranzitiei intr-un nou ciclu scolar, imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale, precum si dezvoltarea capacitatii resurselor umane din sistemul educational. 5/9/2018 5/8/2021 83.98 Sud-Est Galati Brahasesti/ Gohor L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1 întreprindere mica/ P2 institutie de invatamant pre-universitar de stat acreditata /P3 unitate administrativ teritoriala nivel local 115 4,342,946.91 735,892.27 92,483.91 0.00 0.00 5,171,323.09 in implementare 571,851.78 21,662.93
OI POCU MEN 13 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108062 ORIZONT – Educatie pentru comunitatea viitorului L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul judeþului Galaþi, prin dezvoltarea unor masuri  integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor si elevilor proveniþi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,pentru a dezvolta o comunitate incluziva. 4/26/2018 4/25/2021 85.00 Sud-Est Galati Galati/ Barcea/ Beresti-Meria/ Frumusita/ Oancea L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 6,993,796.00 0.00 1,234,199.29 0.00 0.00 8,227,995.29 in implementare 187,716.62 0.00
OI POCU MEN 14 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108391 VECTORI – Valorificare Educationala Continua prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învatamântului L: COMUNA LIESTI Dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor acestora cat si personalului didactic, vizand zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale nr.1 Liesti, Scolii Gimnaziale nr.2 Liesti si Scolii Gimnaziale “Sfantul Nicolae” din Liesti, judetul Galati (si unitatilor subordonate). 4/11/2018 4/10/2021 85.00 Sud-Est Galati Liesti L: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 4,548,937.15 695,719.72 107,033.89 0.00 0.00 5,351,690.76 in implementare 884,088.44 55,001.11
OI POCU MEN 15 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/320/6.21/MASURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITATII 121659 ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENT? L: UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI/P1: UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALATI Imbunatatirea calitatii si eficientei si accesul la invatamant prin cresterea nivelului de competente al personalului didactic in ceea ce priveste continutul educational inovator si resursele de invatare moderne si flexibile si prin diversificarea ofertelor educationale corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie, in special pentru grupurile defavorizate. 2/11/2019 6/10/2021 84.40 Sud-Est Galati Galati L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: institutie de învatamânt superior particulara acreditata 115 5,040,708.66 812,411.57 119,451.46 0.00 0.00 5,972,571.69 in implementare 597,257.16 0.00
TOTAL 98,215,005 14,469,808 2,755,095 0 0 115,439,908 21,732,316 2,247,553