Dâmbovița 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
                                              –
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect: în implementare/ finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 104753 INO-PRO – INOvatie si PROgres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva, in
judetul Dambovita
L: ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA”/ P1: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița/ P2: Casa Corpului Didactic Dâmbovița Cresterea calitatii serviciilor educationale si prevenirea, diminuarea parasirii timpurii a scolii de catre copiii aflaþi în risc educational prin crearea oportunitatilor si cresterea participarii personalului didactic din 14 scoli din judetul Dambovita, precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, precum si schimb de bune practici. 3/28/2018 9/27/2020 85.00 Sud – Muntenia Dâmbovita Bucsani/Cojasca/Comisani/ Contesti/ Crângurile/ Gura Ocnitei/ Moroeni/ Târgoviste/ Manesti/ Nucet/ Gaesti/ Potlogi L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1+2: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 5,658,834 490,925 507,693 0 0 6,657,451 in implementare nr.1/23.11.2018 612,222 28,040
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105645 Scoala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învatare durabila L: ASOCIATIA INOVITA VERDE/P1: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DAMBOVITA/ P2: CASA CORPULUI DIDACTIC/ P3: ASOCIATIA ”TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE”/ P4: CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA/ P4: ORASUL RACARI Prevenirea abandonului timpuriu al scolii pentru 480 de copii si elevi aparþinând grupurilor vulnerabile din comunitati dezavantajate din judetul Dâmbovita (zonele Racari si Ciocanesti) prin programe de integrate de consiliere, educatie remediala si activitati non-formale orientate catre nevoile specifice ale acestora, programe orientate catre 108 de parinti, precum si îmbunatatirea competentelor a 75 de cadre didactice din învatamântul preuniversitar care profeseaza în comunitati vulnerabile, pe o perioada de 3 ani. 5/14/2018 5/13/2021 85.00 Sud – Muntenia Dâmbovita Târgoviste L+P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1+P2: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P4: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P5:unitate administrativ teritoriala nivel local 115 3,870,580 430,140 252,903 0 0 4,553,624 in implementare nr.1/30.10.2018 602,735 42,024
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106981 SI TU CONTEZI! – Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora L: JUDEŢUL DÂMBOVIŢA/Consiliul Judetean Dambovita/ P1: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională/ P2: Școala Gimnazială Specială Târgoviște/ P3: Asociația “PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” Promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita. 6/4/2018 6/3/2021 85.00 Sud – Muntenia Dâmbovita Judetul Dâmbovita L: unitate administrativ teritoriala nivel judetean/ P1: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P2:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 6,702,631 1,077,124 105,693 0 0 7,885,448 in implementare 602,394 16,259
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108221 STEPS – Susþinerea Transversala a Educaþiei Prescolarilor si ?colarilor L: ŞCOALA GIMNAZIALA NICULEŞTI prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 550 de copii din zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Niculesti, din Comuna Niculesti, judetul Dambovita, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. 5/8/2018 5/7/2021 85.00 Sud – Muntenia Dâmbovita Niculesti L: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 4,257,162 651,095 100,169 0 0 5,008,426 in implementare nr.1/30.08.2018 483,473 7,353
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109233 Practica pentru Viitor 2.0 L: ASOCIAȚIA “TINERI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN EUROPA”/P1: ASOCIATIA “AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI PROTECTIA MEDIULUI” Dezvoltarea aptitudinilor practice precum si consilierea si orientarea în cariera pentru studenþii din Sistemul Naþional de ÎnvatamântSuperior pe parcursul a 10 luni, prin efectuarea sesiunilor de orientare si consiliere si a stagiilor de practica la potenþiali angajatori, în scopul corelarii cunostinþelor teoretice cu cele practice si a cresterii numarului studenþilor din învaþamântul superior care îsi gasesc un loc de munca. 7/13/2018 5/12/2019 85.00 Sud – Muntenia Dâmbovita Târgoviste L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 402,900 71,100 0 0 0 474,000 in implementare 44,588 2,812
OIR  SUD MUNTENIA 6 AP 3 Locuri de munca pentru toti /  O S 7/ 8.iii Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprineri mici si mijlocii inovatoare 82 105214 Antreprenoriat- O noua sansa in Sud Muntenia! MERLIN BUSINESS CONSULTING SRL Proiectul “Antreprenoriat – O noua sansa in Sud Muntenia!” are ca obiectiv general incurajarea antreprenoriatului prin derularea unui
program de formare antreprenoriala, incurajarea si sustinerea ocuparii pe cont propriu prin infiintarea a 36 intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud-Muntenia. Proiectul urmareste formarea in domeniul antreprenorial a 300 de persoane care au domiciliu sau resedinta in mediul rural sau in cel urban din regiunea Sud-Muntenia si care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, pregatirea practica, consilierea si sprijinirea infiintarii a 36 de intreprinderi pentru ocuparea pe cont propriu si crearea de noi locuri de munca. Prin sprijinul oferit in cadrul proiectului se vor infiinta 36 de intreprinderi (minim 2 in fiecare judet) contribuind astfel la cresterea economica a zonei prin plata taxelor si impozitele generate de noile intreprinderi infiintate, se vor crea 72 de noi locuri de munca (minim 2 in cadrul fiecarei intreprinderi nou infiintare) aducand un aport semnificativ la incluziunea sociala prin includerea in sistemul de asigurari sociale si prin plata contributiilor sociale, vor fi sprijinite 72 de familii ale salariatilor prin obtinerea unui venit constant contribuind astfel la reducerea saraciei si cresterea nivelului de trai.
15/01/.2018 1/14/2021 83.33 Sud Muntenia Dambovita Targoviste întreprindere mica 104 7,719,907 1,362,337 182,245 0 0 9,264,489 in implementare AA1 /12.02.2018
AA2/10.04.2018
AA4/13.09.2018
AA5/05.10.2018
AA6/10.12.2018
AA7/09.04.2019
5,579,301 824,306
OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 3 Locuri de munca pentru toti /  O S 7/ 8.iii Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprineri mici si mijlocii inovatoare 82 104944 SOARE – Sanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil EUROPROJECT PARTNER SRL
P1-PROCONSULT SRL
P2-UNIVERSITATEA ” VALAHIA ” DIN TÂRGOVISTE
Obiectivul general al proiectului: Cresterea ocuparii prin antreprenoriat, înfiinþare de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana a
Regiunii Sud Muntenia si susþinerea acestora în vederea dezvoltarii afacerilor.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin: cresterea gradului de interes si constientizare faþa de cultura antreprenoriala în rândul a 360 potenþiali antreprenori, înfiinþarea a 36 noi întreprinderi, crearea a minimum 72 de noi locuri de munca si susþinerea celor 36 de întreprinderi înfiinþate pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului, în vederea dezvoltarii afacerilor finanþate. De asemenea, proiectul prevede activitaþi de elaborare a cel puþin unui document de susþinere/ analiza a mediului antreprenorial, la nivel local sau regional, contribuind astfel la transferul rezultatelor proiectului catre alt grup þinta, alt sector etc. Proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de susþinere si promovare a întreprinderilor înfiinþate si finanþate în cadrul proiectului pentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementarii.
Proiectul contribuie astfel la atingerea obiectivului general al Strategiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Munca 2014 – 2020:
”Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forþei de munca susþinut de competitivitate economica, coeziune sociala si dezvoltare
durabila” si a obiectivului specific 3 al strategiei: ”Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare si competenþe adaptate la cerinþele pieþei muncii”.
1/15/2018 1/14/2021 83.86 Sud Muntenia Dambovita Targoviste L-microîntreprindere
P1-întreprindere mica
P2-institutie de învatamânt superior de stat acreditata
104 7,278,205 1,264,573 136,179 0 0 8,678,957 in implementare AA1 /24.04.2018
AA2/07.05.2018
AA3/25.07.2018
AA4/29.08.2018
AA5/09.10.2018
AA6/27.11.2018
AA7/21.03.2019
4,878,331 711,782
OIR  SUD MUNTENIA 8 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 115130 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita JUDETUL DÂMBOVITA/
Consiliul Judetean Dambovita /

P1-COMUNA CORBII MARI
P2-SCOALA GIMNAZIALA CORBII MARI
P3-SCOALA GIMNAZIALA GROZAVESTI
P4-ASOCIATIA “ATITUDINI SI ALTERNATIVE”
P5-IPA SA
P6-FAXMEDIA CONSULTING SRL

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de saracie si excluziune sociala pentru un numar de 560 de persoane (din care minim 152 de persoane – peste 27% din grupul tinta – de etnie roma) care traiesc in comunitatea marginalizata din comuna Corbii Mari, jud. Dambovita, printr-o abordare bazata pe masuri integrate vizand imbunatatiri sustenabile in ceea ce priveste capitalul uman, ocuparea fortei de munca si conditiile socio-medicale, juridice si de locuit.
Obiectivul proiectului va fi atins prin aplicarea pachetului integrat de interventii care cuprinde:
– Sprijin in domeniul educatiei pentru 200 persoane
– Sprijin pentru cresterea gradului de ocupare prin formare profesionala si stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adica peste 57% din grupul tinta, din care minim 80 de etnie roma, adica peste 52% din numarul beneficiarilor de etnie roma implicati in proiect
– Dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului tinta
– Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru minim 40 gospodarii
– Reglementarea actelor juridice pentru minim 40 persoane
– Combarea discriminarii, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare si constientizare ale proiectului, precum si implicarea activa in actiuni de voluntariat a minim 30 membri din grupul tinta.
3/22/2018 3/21/2021 83.54 Sud Muntenia Dambovita Corbii Mari L-UAT nivel judetean
P1-UAT nivel local
P2-institutie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
P3-institutie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
P4-ONG
P5-întreprindere mijlocie
P6-întreprindere mica
110 18,795,432 3,139,636 564,445 0 0 22,499,512 in implementare AA1 /16.04.2018
AA2/12.07.2018
AA3/31.08.2018
AA4/09.10.2018
AA5/29.01.2019
AA6/09.04.2019
3,074,801 234,332
OIR  SUD MUNTENIA 9 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 112479 EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX„ MUNICIPIUL TARGOVISTE/

P1-DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TIRGOVISTE
P2-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15
P3-ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA”
P4-COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO
P5-ASOCIATIA ” TARGOVISTE SPRE EUROPA ”
P6-INTRATEST S.A.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari (Obiectivul tematic 9) prin sustinerea, de catre parteneriatul creat, a activitatilor orientate catre integrarea socio-economica a unui numar de 570 de persoane din comunitatea marginalizata (prioritatea de investitii 9.ii) din orasul Targoviste intr-o perioada de 36 luni. Activitatile care sustin indeplinirea acestui obiectiv sunt realizate prin interventii in domenii sociale relevante cum ar fi: educatie, ocupare, servicii sociale si sociomedicale, locuire si informarea membrilor comunitatii cu privire la drepturile lor sociale si cetatenesti. Obiectivul general al proiectului pentru grupul tinta format din 570 de persoane va beneficia de urmatoarele activitati: • Sprijin pentru cresterea accesului participarii la educatia timpurie (nivel prescolar – 40 de copii cu varsta intre 3 si 6 ani); Servicii de informare si consiliere-parinti si copii (136 de copii si 272 parinti/tutori consiliati); Activitati extrascolare (136 de copii vor beneficia de activitati extrascolare educative); 136 de copii apartinand grupului tinta care vor beneficia de masuri de acompaniere (acordarea pachete cu haine, incaltaminte, carti, rechizite scolare).48 de copii vor participa la excursiile ce vor fi organizate in cadrul programului SDS si 40 dintre ei vor fi selectati, in fuctie de rezultatele scolare obtinute in decursul anului pentru participarea la cele 2 tabere ce vor fi organizate.La fiecare tabara vor participa cate 20 de elevi • Sprijin pentru accesul pe piata muncii – 350 persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere formare profesionala si mediere; Cresterea gradului de ocupare la nivelul comunitatii marginalizate prin insertia pe piata muncii a 106 persoane apartinand grupului tinta; Pentru adultii apti pentru a activa pe piata muncii, proiectul isi propune sa asigure oportunitatea participarii lor pe piata muncii: 350 de persoane in risc de saracie si excluziune sociala vor beneficia de cursurile Competente Sociale si Civice, cursuri Operator introducere, validare si prelucrare date si cursuri de calificare nivel 1 in functie de specificul fiecarei persoane • Sustinerea antreprenoriatului – 28 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea de micro-granturi; 100 de persoane participa la cursurile de Competente Antreprenoriale si Competente Informatice • Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii socio-medicale pentru 570 de persoane • Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit Beneficiarii acestor servicii vor fi stabiliti conform analizei individuale ale celor 194 de gospodarii selectate.Vor beneficia de un serviciu de executie lucrari construtii •Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte. 150 de persoane vor beneficia de consiliere juridica pentru intrarea in legalitate si in vederea intocmirii dosarelor pentru obtinerea ajutoarelor sociale • 240 de persoane vor beneficia de campanii de promovare a egalitatii de sanse, combaterea discriminarii, dezvoltare durabila, protectia mediului inconjurator. 3/26/2018 3/25/2021 84.66 Sud Muntenia Dambovita Targoviste L-UAT nivel local
P1-institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului
P2-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P3-ONG
P4-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P5-ONG
P6-întreprindere mica
110 14,577,154 2,323,092 313,637 0 4,384 17,218,267 in implementare AA1/14.09.2018
AA2/19.09.2018
AA4/24.05.2019
AA5/27.06.2019
1,402,541 120,751
OIR  SUD MUNTENIA 10 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123733 TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE ASOCIATIA ” GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA – TÂRGOVISTEA EGALITATII DE SANSE “ Cresterea capacitatii Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de sanse, in vederea dezvoltarii teritoriale echilibrate si integrate a
comunitatilor marginalizate(roma si non-roma) din Municipiul Targoviste, cu scopul de a reduce numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni
integrate in contextul mecanismului DLRC si imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si
cresterea economica in teritoriul SDL, intr-o perioada de 60 de luni. In stabilirea activitatilor, obiectivelor si indeplinirea sarcinilor Grupului de Actiune Locala, s-a avut in vedere si s-a tinut cont de regulamentul (UE) nr. 1303/2013, art. 34, alin (3).
10/12/2018 10/11/2023 95.00 Sud Muntenia  Dâmboviţa Târgovişte L-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,413,427 74,391 0 0 0 1,487,818 in implementare 0 354,627 13,839
TOTAL 70,676,231 10,884,412 2,162,964 0 4,384 83,727,991 17,635,012 2,001,498