Covasna 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL COVASNA
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,  finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108923 Crearea mediului de practica pentru elevii din învaþamântul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe L: Camera de Comerț și Industrie Covasna/P1: Kristo SRL /P2: Asociația service-urilor auto din Sfântu Gheorghe/P3: Fundația Culturală, Tehnico-Științifică Puskas Tivadar Sfantu Gheorghe/P4: Ariadne Impex SRL. Dezvoltarea competenþelor tehnice si transversale pentru 150 de elevi din învaþamântul secundar superior din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, prin *organizarea de programe de practica, prin *valorificarea parteneriatelor dintre mediul educaþional si angajatori, prin *acces la servicii de consiliere si orientare profesionala, în vederea cresterii sanselor de angajare în domeniile prelucrari mecanice, auto si electrotehnic. 7/25/2018 7/24/2020 84.10 Centru Covasna Sfântul
Gheorghe
L: camera de comert/P1: întreprindere mijlocie/P2+P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P4:întreprindere mica 115 841,491 148,498 10,640 0 0 1,000,629 in implementare 220,179 21,197
OIR POSDRU Regiunea Centru 2 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 115021 Dezvoltare locala integrata in comuna Belin Lider- FUNDATIA “AMFITEATRU”;
P 1- COMUNA BELIN;
P 2- SCOALA GIMNAZIALA “BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR”
Cresterea sanselor de integrare pe piata muncii a persoanelor inactive, a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor, si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural, in Judetul Botosani, prin formarea profesionala in domeniul turismului, bazata pe abilitatile si cunostintele grupurilor tinta ce vor fi identificate, si corelandu-le cu cerintele actuale ale pietii muncii 2/14/2018 2/13/2021 85.00% Centru Covasna Belin Lider- organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial;
P 1- unitate administrativ teritoriala nivel;
P 2-instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
110 15,415,627 2,619,023 101,382 0 0 18,136,032 IN IMPLEMENTARE 1/28/03/2018;2/15/06/2018;3/27/09/2018;4/19/11/2018;5/17/01/2019;6/28/03/2019;7/11/6/2019 2,065,513 149,444
OIR POSDRU Regiunea Centru 3 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 115384 Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comuna Hăghig, jud. Covasna S:COMUNA HAGHIG/primar /P1:SCOALA GIMNAZIALA – HAGHIG/P2:ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS (A.N.C.A)/P3:ASOCIAÞIA – CENTRUL DE ANALIZA SI INOVARE ECONOMICO – SOCIALA Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate roma cu 552 de persoane care locuiesc in zone marginalizate din comuna Haghig, judetul Covasna prin oferirea unui set de masuri integrate 2/16/2018 2/15/2021 85.00% Centru Covasna Haghig S:unitate administrativ teritoriala nivel local/P1:instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata/P2:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P3:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 14,590,105 2,394,151 180,573 0 0 17,164,829 IN IMPLEMENTARE 1/04/04/2018;2/12/11/2018;3/09/05/2019 3,089,276 272,041
OIR POSDRU Regiunea Centru 4 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 POCU/390/5/1/Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 123211 Functionare GAL Sepsi si animarea comunitatii vizate de SDL ASOCIAȚIA ,,GAL SEPSI “ Crearea si asigurarea conditiilor de functionare GAL in scopul derularii tuturor activitatilor necesare implementarii SDL in municipiul Sfantu Gheorghe. Implementarea SDL inseamna un set de masuri si operatiuni integrate cu caracter multisectorial care urmaresc reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din trei comunitati marginalizate din municipiul Sfantu Gheorghe 9/14/2018 10/31/2023 95.00% CENTRU Covasna Municipiul Sfântul Gheorghe S – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,656,797 87,200 0 0 0 1,743,996 IN IMPLEMENTARE 1/09/11/2018 174,399 0
TOTAL 32,504,019 5,248,872 292,595 0 0 38,045,487 5,549,367 442,682