Buzău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BUZĂU
JUDEȚUL BUZĂU
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:  în implementare/finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR Regiunea Sud – Est 1 AP5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/ OS 5.1/PI 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 137 114204 “Elaborarea strategiei de dezvoltare locala si infiintarea unui grup de actiune locala la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat” Municipiul Ramnicu Sarat/FEDERATIA ORGANIZATIILOR RAMCENE DE TINERET, EDUCATIE SI SPORT FORTES/DUGHEANA DE PRINTURI SRL Obiectiv specific 1 (OS1) – Infiintarea unui GAL – in cadrul caruia vor activa APL Ramnicu Sarat, ONG-uri in domenii de interes local, operatori economici, parteneri sociali si reprezentanti ai comunitatilor marginalizate.
Obiectiv specific 2 (OS2) – Delimitarea zonelor urbane marginalizate care includ populatie saraca roma si non-roma, zone pentru care se va elabora SDL (9 zone marginalizate)
Obiectiv specific 3 (OS3) – 6 intalniri si consultari publice privind organizarea elaborarii SDL. In cadrul acestor intalniri ale reprezentatilor GAL cu opinia publica locala si reprezentantii autoritatilor se vor discuta si prioritiza actiunile in vederea elaborarii
unui plan strategic integrat cu interventii directionate catre realizarea obiectivelor SDL ce va face obiectul prezentului proiect
Obiectiv specific 4 (OS4) – Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala – SDL insotita de lista de interventii in plan local. SDL va fi realizata in cadrul sprijinului oferit prin finantarea europeana si va fi depus spre evaluare si aprobare autoritatii finantatoare.
9/2/2017 12/4/2017 85.00% Sud-Est Buzau Municipiul Râmnicu
Sarat
unitate administrativ teritoriala nivel local/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/microîntreprindere 114 207,621 7,765 4,180 0 0 219,566 finalizat Act Aditional nr. 1/68778/02.11.2017 151,410 5,802
OIR Regiunea Sud – Est 2 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 103539 “PROCOMUNITATE – Masuri integrate pentru incluziunea sociala a comunitatii” ASOCIATIA “ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION”/ASOCIATIA PT.DEZVOLTAREA COMUNITATII RURALE/COMUNA VERNESTI/SCOALA GIMNAZIALA CINDESTI/FUNDATIA PT.DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE OS1_Cresterea gradului de constientizare, a accesului si participarii la educatie si reducerea riscului de parasire timpurie a scolii pentru 97 copii scolarizati (invatamant timpuriu, primar si secundar), 12 copii si 22 tineri/adulti cu abandon scolar, 469 persoane in
calitate de parinti/tutori/apartinatori ai acestora (din care 79,83% sunt de etnie roma), aflati in risc de saracie si excluziune sociala apartinand comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti prin:  a) informarea si constientizarea comunitatii marginalizate privind
accesul la invatamantul ante-prescolar, prescolar, primar si secundar;  b) furnizarea de servicii personalizate de consiliere educationala si educatie parentala;  c) dezvoltarea unor programe alternative de educatie, cu accent pe activitatile scolarer emediale si de dezvoltare, pe dobandirea de competente cheie, masuri care vizeaza desegregarea scolara, sprijinul individualizat si contribuie la cresterea stimei de sine, gradului de incluziune sociala si educatie interculturala. OS1 contribuie lar ealizarea: AP4, OT9, PI9ii, OS4.1 din AP4-POCU si la indicatorii de realizare/rezultat 4S43, 4S45, 4S41. De asemenea, OS1 vaf i atins prin implementarea activitatii A1, determinand astfel obtinerea rezultatelor 2-8.
OS2_Cresterea integrarii pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial in cadrul CMR a UAT Candesti prin: a) masuri de informare, consiliere, orientare profesionala pentru 426 persoane somere, inactive in vederea asimilarii si integrarii cunostintelor,
competentelor, a experientelor profesionale si abilitatilor dobandite pe parcursul vietii; b) furnizarea pentru 426 persoane a unor programe de formare profesionala (60 calificare de nivel 2, 366 calificare de nivel 1, 426 initiere in competente informatice si 100 initiere in competente antreprenoriale), potrivit cerintelor actuale ale pietei muncii si oportunitatilor existente; c) masuri directe de plasare pe piata muncii pentru 426 persoane in urma carora 30,05% din beneficiarii masurilor de ocupare vor dobandi un loc de
munca (128 persoane);                                                d) cresterea responsabilitatii sociale prin dezvoltarea unui parteneriat local intre mediul de afaceri, autoritati publice si CMR Candesti;                                       e) servicii de consultanta antreprenoriala inovatoare si personalizate in vederea cultivarii unei
atitudini proactive si antreprenoriale;  f) dezvoltarea performanta a 23 noi activitati independente si infiintarea de noi locuri de munca in vederea asigurarii accesului pe piata muncii, cresterii nivelului de trai si diminuarii riscului de marginalizare sociala a 46
persoane;                                                                    g) servicii de monitorizare si consiliere a personalului celor 23 afaceri nou infiintate pentru implementarea de activitati destinate cresterii profitului si extinderii ulterioare. OS2 contribuie la realizarea AP4, OT9, PI9ii, OS4.1 din AP4-POCU si la indicatorii de realizare/rezultat 4S43, 4S37, 4S38, 4S45, 4S41. OS2 va fi atins prin implementarea activitatilor A2, A3,
determinand obtinerea rezultatelor 9-19.
OS3_Scaderea riscului de marginalizare sociala, depasirea barierelor de ordin moral si etnic, cresterea nivelului de intelegere si toleranta comunitara, imbunatatirea starii de ingrijire si sanatate si accentuarea imaginii sociale pentru 600 persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma (CMR) a UAT Candesti, unde 479 apartin minoritatii rome,
155 sunt femei, 27 varstnici si 26 persoane cu dizabilitati prin:                               a) proiectarea si implementarea de masuri integrate centrate pe nevoile identificate, facilitarea accesului si furnizarea de servicii sociale si medicale, in cadrul unui parteneriat amplu local si pe baza unui plan de interventie la nivel de comunitate marginalizata roma;                                                  b) infiintarea si operationalizarea unui Centru de zi pentru persoane in dificultate si furnizarea unui pachet de activitati sociale inovative privind promovarea nediscriminarii, prevenirea
disfunctiilor sociale, a institutionalizarii copiilor si marginalizarii sociale a persoanelor varstnice si cu dizabilitati; c) asigurarea de asistenta medicala specializata corespunzatoare nevoilor evaluate vizand preventia, diagnosticul, tratamentul si monitorizarea
starii de sanatate si reducerea impactului bolilor asupra vietii oamenilor;                                                                                d) acordarea de ajutoare pentru 27 persoane varstnice si
26 persoane cu dizabilitati din CMR, in vederea favorizarii incluziunii sociale a acestora, promovarii principiului non-dicriminarii si echilibrarii raportului de dependenta. OS3 contribuie la realizarea: AP4, OT9, PI9ii, OS4.1 din AP4-POCU si la indicatorii de
realizare/rezultat 4S43, 4S44, 4S39, 4S45, 4S41. De asemenea, OS3 va fi atins prin implementarea activitatii A4, determinand astfel obtinerea rezultatelor 20-25.
OS4_Imbunatatirea conditiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranta locativa si al confortului, scaderea riscului de saracie si marginalizare sociala si asigurarea unui mediu decent din punct de vedere ecologic si sanitar in locuinte si spatiile conexe pentru un numar de minimum 50 gospodarii, respectiv minimum 150 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma a UAT Candesti (din care minimum 100 sunt de etnie roma), prin lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si incalzire etc, pe baza unui plan eficient de imbunatatire a conditiilor de locuit si a igienei locative, in vederea asigurarii unui habitat sanatos, cresterii sigurantei familiei, a capacitatii de invatare si ocupare si limitarii disparitatilor privind stadiul locativ si nivelul de trai. OS4 contribuie la realizarea obiectivului AP4, OT9, PI9ii, OS4.1, indicatorilor de
realizare/rezultat 4S43, 4S45, 4S41. De asemenea, OS4 va fi atins prin implementarea activitatii A5, determinand astfel obtinerea
rezultatelor 26-27.
OS5_Reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civila sau pentru obtinerea drepturilor de asistenta sociala pentru minimum 38 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma a UAT Candesti
(conform datelor Analizei preliminare la nivelul comunitatii) si respectarea demnitatii umane si solidaritatii sociale, pe baza asistentei juridice permanente, potrivit nevoilor actuale identificate, in vederea asigurarii dreptului la identitate, la beneficiile/facilitatile de asistenta sociala, reducerii gradului de saracie monetara, scaderii riscului de marginalizare sociala si reducerii inegalitatilor la nivel de comunitate. OS5 contribuie la realizarea obiectivului AP4, OT9, PI9ii, OS4.1, indicatorilor de
realizare/rezultat 4S43, 4S45, 4S41. De asemenea, OS5 va fi atins prin implementarea activitatii A6, determinand astfel obtinerea
rezultatului 28.
OS6_Asigurarea protectiei mediului, dezvoltarii durabile, utilizarii eficiente a resurselor, gestionarii riscurilor de mediu si ecologizarii la nivelul comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti, prin:                                                           a) activitati educationale extracurriculare si tabere pentru 150 de copii pentru cultivarea principiului protectiei mediului;                                                      b) furnizarea de elemente specifice protectiei mediului, eficientei energetice, biodiversitatii, economiei eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor in derularea programelor de formare profesionala pentru 426 persoane somere, inactive; c) 6 actiuni de implicare activa si voluntariat (2 actiuni/an, primavara
si toamna) a 180 persoane (30 persoane/actiune) in scopul rezolvarii problemelor comunitatii marginalizate rome a UAT Candesti privind asigurarea unui nivel stabil de protectie si imbunatatire a calitatii mediului si durabilitatii bioclimatului, colectarea selectiva a deseurilor, regenerarea zonelor afectate de degradare, ecologizarea domeniului public si a unor situri, reducerea impactului
asupra degradarii ecosistemului, dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea prioritatilor locale, generarea de efecte pozitive asupra membrilor comunitatii. OS6 contribuie la realizarea obiectivului AP4, OT9, PI9ii, OS4.1, indicatorilor de
realizare/rezultat 4S43, 4S45, 4S41. De asemenea, OS6 va fi atins prin implementarea subactivitatilor A.1.5, A.1.6, A.2.3, A.3.2, A.7.2, determinand astfel obtinerea rezultatelor 6, 7, 11, 14,30
or copilului, 30 ateliere sociale
de mestesugarit, 12 evenimente de informare ale politiei locale/comunitare, actiunea inovativa Viata fara discriminare, 12
campanii de informare si constientizare, implicare activa, elaborare ghid de bune practici in domeniul social), vizand promovarea
si implementarea principiilor egalitatii de sanse, non-discriminarii, desegregarii, multiculturalismului, incluziunii sociale,
combaterea excluderilor si dezechilibrelor sociale si generarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabila a
comunitatii marginalizate rome. OS7 contribuie la realizarea obiectivului AP4, OT9, PI9ii, OS4.1, indicatorilor de realizare/rezultat
4S43, 4S44, 4S37, 4S38, 4S39, 4S45, 4S41. De asemenea, OS7 va fi atins prin implementarea activitatilor A1-A7, determinand
astfel obtinerea rezultatelor 2-30.scoala pentru promovarea drepturilor copilului, 30 ateliere sociale
de mestesugarit, 12 evenimente de informare ale politiei locale/comunitare, actiunea inovativa Viata fara discriminare, 12
campanii de informare si constientizare, implicare activa, elaborare ghid de bune practici in domeniul social), vizand promovarea
si implementarea principiilor egalitatii de sanse, non-discriminarii, desegregarii, multiculturalismului, incluziunii sociale,
combaterea excluderilor si dezechilibrelor sociale si generarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabila a
comunitatii marginalizate rome. OS7 contribuie la realizarea obiectivului AP4, OT9, PI9ii, OS4.1, indicatorilor de realizare/rezultat
4S43, 4S44, 4S37, 4S38, 4S39, 4S45, 4S41. De asemenea, OS7 va fi atins prin implementarea activitatilor A1-A7, determinand
astfel obtinerea rezultatelor 2-30.
9/12/2017 9/11/2020 85.00% Sud-Est Buzau Municipiul Buzau; Comuna Vernesti; Sat Candesti organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 19,264,572 3,220,265 179,366 0 0 22,664,203 in implementare Act Aditional nr. 1/10352/14.12.2017         Act aditional nr.2/10401/03.10.2018 4,642,069 527,157
OIR Regiunea Sud – Est 3 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 114560 COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA ASOCIAŢIA – CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ “FORMATEMP”/COMUNA PODGORIA/SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA/ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA “SANSE EGALE”/FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL/BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL 1. OS1. Sprijinirea mobilitatii fortei de munca , promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca (prin crearea a 105 locuri de
munca)
2. OS2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferinta de stimulare a implicarii comunitatii marginalizate in activitatile proiectului si conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si rezultatelor proiectului in comunitate, prin 4 mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii pe tematica reducerea saraciei, nediscriminarii si
tratamentului egal, prin activitatile extra curriculare cu elevii de 2 ore/zi , a 3 tabere si 3 excursii de interculturalitate )
3. OS3.Investitia în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii (prin cursurile de
formare profesionala pentru 345 de persoane, si prin sesiunile de orientare si consiliere pentru 345 de persoane)
4. OS4.Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii socio-medicale (prin infiintarea unui centru multifunctional la nivelul comuntatii si 2 centre medicale)
5. OS5. Interventia în domeniul îmbunatatirii conditiilor de locuit (prin reabilitarea a 15 de locuinte ale grupului tinta si oferirea serviciilor de igienizare in 32 de gospodarii)
6. OS6. Interventia în domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari de acte (prin acordarea de servicii de consultanta juridica pt. reglementarile actelor de proprietate a 15 de gospodarii)
7. OS7. Cresterea gradului de constientizare a actorilor sociali relevanti in legatura cu importanta egalitatii de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala.
2/22/2018 2/21/2021 85.00% Sud-Est Buzau Podgoria sat Izvorul Dulce, sat.Carpinistea, sat.Valea Parului,
sat.Gura Dimieni, sat.Floresti, sat.Margariti, sat. Dogari, sat.Gura Dimieni
organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/microîntreprindere/întreprindere mijlocie 110 14,522,448 2,437,337 350,201 0 0 17,309,986 in implementare Act aditional nr.1/2175/15.03.2018                                    Act aditional nr.2/4321/17.05.2018                   Act aditional nr.3/11606/29.10.2018         Act aditional nr.4/14224/19.12.2018     Act aditional nr.5/4392/02.04.2019 2,708,932 213,826
OIR Regiunea Sud – Est 4 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.2/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 114909 SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim ASOCIAŢIA – CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ “FORMATEMP”/COMUNA BERCENI/LICEUL TEORETIC MARGARITI/ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA “SANSE EGALE”/FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL/BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL 1. OS1. Sprijinirea mobilitatii fortei de munca , promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca (prin crearea a 110 locuri de
munca)
2. OS2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferinta de stimulare a implicarii comunitatii marginalizate in activitatile proiectului si conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si rezultatelor proiectului in comunitate, prin 4 mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii pe tematica reducerea saraciei, nediscriminarii si
tratamentului egal, prin activitatile extra curriculare cu elevii de 2 ore/zi , a 3 tabere si 3 excursii de interculturalitate )
3. OS3.Investitia în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii (prin cursurile de
formare profesionala pentru 360 de persoane, si prin sesiunile de orientare si consiliere pentru 345 de persoane)
4. OS4.Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii socio-medicale (prin infiintarea unui centru multifunctional la nivelul comuntatii, 1 centru medicale si o unitate medicala mobila)
5. OS5. Interventia în domeniul îmbunatatirii conditiilor de locuit (prin reabilitarea a 10 de locuinte ale grupului tinta si oferirea serviciilor de igienizare in 15 de gospodarii)
6. OS6. Interventia în domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari de acte (prin acordarea de servicii de consultanta juridica pt. reglementarile actelor de proprietate a 25 de gospodarii)
7. OS7. Cresterea gradului de constientizare a actorilor sociali relevanti in legatura cu importanta egalitatii de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala.
2/22/2018 2/21/2021 85.00% Sud-Est Buzau Beceni – sat Izvorul Dulce, sat.Carpinistea, sat.Valea Parului,
sat.Gura Dimieni, sat.Floresti, sat.Margariti, sat. Dogari, sat.Gura Dimieni
organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/unitate administrativ teritoriala nivel local/institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/microîntreprindere/întreprindere mijlocie 110 15,479,975 2,601,677 389,062 0 0 18,470,714 in implementare Act aditional nr.1/06.03.2018                                   Act aditional nr.2/29.05.2018                 Act aditional nr.3/7142/24.07.2018      Act aditional nr.4/12126/09.11.2018     Act aditional nr.5/14089/17.12.2018 2,510,057 219,370
OIR Regiunea Sud – Est 5 AP 3-Locuri de muncă pentru toţi/OS 3.14/ PI 8.i-Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă 298 121325 Activ – Locul tau de munca! ASOCIATIA ,,EXCELENTA IN EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA”/DEVELOPMENT PROJECTS AND STRATEGIES S.R.L./MONDO CONSULT SRL Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de informare, consiliere profesionala, mediere a muncii, formare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru 360 de persoane – someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma din judetul Buzau in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii si ocuparii durabile a acestora.OS1: Selectia a 360 de persoane din judetul Buzau- 180 someri si inactivi, 72 cetateni apartinand minoritatii roma, 108 persoane din mediul rural, in vederea imbunatatirii nivelului lor de competente si a cresterii accesului la locuri de munca si a ocuparii.OS2: Stimularea ocuparii pentru 360 de persoane (180 someri si inactivi, 72 cetateni apartinand minoritatii roma, 108 persoane din mediul rural) prin furnizarea de serviciii specializate – informare, consiliere, mediere a muncii, organizarea de evenimente de sprijin si crearea unei retele de parteneri, dintre care cel putin 180 (90 someri si inactivi, 36 cetateni apartinand minoritatii roma, 54 persoane din mediul rural) isi gasesc un loc de munca.OS3: Participarea a 360 persoane la programe de formare profesionala (initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare), dintre care 200 persoane la un curs de calificare, iar cel putin 130 persoane dobandesc o calificare ca urmare a programului de formare profesionala absolvit.OS4: Evaluarea competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale pentru 175 de persoane din GT, din care cel putin 160 persoane certificate. 7/27/2018 3/29/2020 85.00% Sud-Est Buzău Judeţul Buzău organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)/întreprindere mică/microîntreprindere 106 4,349,634 767,582 110,893 0 0 5,228,110 in implementare Act aditional nr.1/8750/31.08.2018     Act aditional nr.2/13556/06.12.2018 522,811 0
OIR Regiunea Sud – Est 6 AP5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 123298 Ramnicu Sarat, sprijin pentru o comunitate incluziva ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SUS RAMNICUL Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea activitatii GAL Sus Ramnicul prin actiuni de sprijin in vederea realizarii si implementarii de proiecte pentru comunitatile ZUM, vizate de SDL, care sa promoveze incluziunea sociala, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in randul grupurilor vulnerabile. OS1 – Realizarea managementului GAL, prezentarea oportunitatilor de finantare POCU/POR si indrumarea beneficiarilor/potentialilor beneficiari pentru pregatirea si implementarea proiectelor.OS2 – Intarirea capacitatii GAL in scopul de a selecta si implementa proiectele cele mai viabile finantate din bugetul SDLOS3 – Organizarea de schimburi de bune practici cu alte organizatii similare pentru cresterea eficientei functionarii GAL si implicarii in viata comunitatii prin implementarea SDL 9/20/2018 9/19/2021 95.00% Sud-Est Buzău Municipiul Râmnicu Sărat organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 110 552,027 29,054 0 0 0 581,081 in implementare Act aditional nr.1/14414/21.12.2018 146,434 2,123
OI POCU MEN 7 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 106732 Profesorul face diferența! L: ASOCIATIA ,,EXCELENTA IN EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA”/ P1: Inspectoratul Școlar Județean Buzau Imbunatatirea calitatii si accesului echitabil la educatie prin dezvoltarea competentelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin si 8 persoane din echipele manageriale din 4 unitati defavorizate din judetul Buzau si structurile scolare ale acestora (clasa de defavorizare 1 conform Anexa 1) prin participarea la programe/actiuni educationale destinate in special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii. 4/11/2018 6/10/2020 85.00 Sud-Est  Buzau RâmnicuSarat/ Naeni/ Rusetu/ Râmnicelu L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 1,281,778 125,633 100,563 0 0 1,507,974 in implementare 334,833 41,224
TOTAL 55,658,055 9,189,313 1,134,265 0 0 65,981,633 11,016,546 1,009,502