Brașov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BRAŞOV
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/ Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,   finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106736 Învata, Dobândeste, Daruieste! L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRASOV Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul judeþului Brasov, prin dezvoltarea unor masuri integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor sielevilor proveniþi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala, pentru a dezvolta o comunitate incluziva. 43215 44310 85 Centru Brasov Judetul Brasov/ Dumbravita/ Halchiu/ Municipiul Brasov/ Codlea/ Zarnesti/ Sambata de Sus/ Vulcan L: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,232,297 0 1,276,288 0 0 8,508,585 in implementare 0 0
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106737 Deschidem scoala, deschidem viitorul! L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRASOV Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul judeþului Brasov, prin dezvoltarea unor masuri integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor sielevilor proveniþi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala, precum si prin dezvoltarea unei structuri de management a iniþiativelor similare, pe termen lung. 43215 44036 85 Centru Brasov Judetul Brasov/ Apata/ Bunesti/ Homorod/ Municipiul Brasov/ Maierus/ Rupea/ Ticusu L: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,269,019 0 1,282,768 0 0 8,551,788 in implementare 201,940 0
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108023 INVAT, MA JOC, SUNT FERICIT LA SCOALA L:ASOCIATIA PENTRU EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE BRASOV/ P1: COMUNA VOILA/ P2: SCOALA GIMNAZIALA VOILA Contributia la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invaþamântul prescolar si primar decalitate, pentru prescolarii si scolarii din Comuna Voila si la reintegrarea în educaþie si formare a tinerilor si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie din zona rurala a Regiunii Centru prin crearea unui cadru adecvat pentru exersare si consolidarea cunostintelor sicresterea atractivitaþii programelor educationale, sporirea interesului si a componentei motivaþionale. 43280 44375 85 Centru Brasov Voila L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judeþean/ P2: instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata 115 2,558,563 414,464 37,047 0 0 3,010,074 in implementare 356,612 25,663
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108120 Scoala e frumoasa-invata pentru tine! L: ASOCIATIA HANDMADE ROMANIA/ P1 ASOCIATIA PENTRU TINERET ,, LIBERTE DE PENSEE ,, Reducerea fenomenului de absenteism si abandon scolar si motivarea prescolarilor si scolarilor din comuna Sanpetru, judetul Brasov de a participa la educatie si invatamant prin implicarea in activitati extracuriculare. 43242 44156 85 Centru Brasov Brasov/ Sânpetru L: /P1+P2:  organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 3,703,485 653,556 0 0 0 4,357,041 in implementare 554,371 30,588
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108155 Sprijinirea tranzitiei din educatie in viata activa prin facilitarea accesului la activitati de invatare la locul de munca si sprijinirea parteneriatelor bidirectionale dintre educatie si piata muncii – BRASOV! L: Asociația Corpul Experților În Siguranța Alimentară (CESA)/P1: Asociația Societatea Română de Protecție a Mediului/P2: TYROM LAB 2007 SRL Cresterea ratei de participare a studentilor la programele de invatare la locul de munca, precum stagii de practica si programe de intership performante si profesioniste, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, prin continuarea si consolidarea, dar si prin crearea unor noi parteneriate sociale performante intre mediul academic
(institutia de invatamant superior) si sectorul privat (parteneri de practica, actori relevanti in vederea organizarii stagiilor de practica, etc),cu scopul dobandirii si dezvoltarii cunostintelor practice, a abilitatilor si a aptitudinilor de munca ale studentilor, pentru cresterea insertiei pe piata muncii a acestora.
43551 44038 83.69 Centru Brasov Brasov L+P1:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: întreprindere mica 115 1,861,772 328,548 34,271 0 0 2,224,590 in implementare 222,459 0
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 109371 Cresterea accesului studentilor pe piata muncii prin facilitarea stagiilor de practica, intership si consiliere profesionala – IMI DORESC ! L: ASOCIATIA CORPUL EXPERTILOR IN SIGURANTA ALIMENTARA (CESA)/P1: ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI/P2: ASOCIATIA ,,FORUM A+” Cresterea ratei de participare a studentilor la programele de invatare la locul de munca, precum stagii de practica si programe de internship performante si profesioniste, prin continuarea si consolidarea, dar si prin crearea unor noi parteneriate sociale performante intre mediul academic (institutia de invatamant superior) si sectorul privat (parteneri de practica, actori relevanti in vederea organizarii stagiilor de practica, etc), cu scopul dobandirii si dezvoltarii cunostintelor practice, a abilitatilor si a aptitudinilor de munca ale studentilor, pentru cresterea insertiei pe piata muncii a acestora. 43283 43770 85 Centru Brasov Brasov L+P1+P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,886,717 332,950 0 0 0 2,219,667 in implementare 0 0
OIR POSDRU Regiunea Centru 7 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.2/9ii /Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate 20 POCU/20/4/2/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate 103250 Program Integrat de Măsuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea marginalizată din Comuna Cristian, Brașov (PIMCES Cristian) COMUNA CRISTIAN/P1 Scoala Gimnazială Cristian, P2 Asociaţia „Sibiul Azi”, P3 SC GEA Strategy & Consulting SA, Cresterea gradului de acces si participare la educatie pentru 150 de copii, prin desfasurarea de activitati de sprijin,  programe de tip ”Scoala dupa scoala” , consiliere si educatie parentala, informare, activitati educative si recreative, implementarea de masuri integrate de ocupare in vederea cresterii accesului si participarii pe piata muncii la nivel regional si local pentru 290 pers. din comunitatea marginalizata, prin informare si orientare profesionala, mediere pe piata muncii precum si programe de formare profesionala, dezvoltarea spritului antreprenorial în comunitatile marginalizate prin furnizarea de servicii de consiliere antreprenoriala pentru 200 pers. si sprijinirea unui numar de 35 de persoane intreprinzatoare in a dezvolta si gestiona structuri economice competitive, dezvoltarea si implementarea unui pachet de servicii integrate, sociale, medicale si medico-sociale, celor 560 de pers. afectate sau aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin serviciile Centrului Comunitar de Servicii Integrate (CCSI), imbunatatirea conditiilor de locuire pentru 150 de familii care traiesc în conditii precare, afectate sau aflate în risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea marginalizata din Comuna Cristian. 42972 44067 0.8462 Centru Brasov Cristian S-UAT LOCAL/P1 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata, P2 ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P3 întreprindere mica 110 15,924,072 2,590,080 303,090 0 0 18,817,241 IN IMPLEMENTARE 1/06/03/2018;2/28/03/2018;3/03/10/2018 3,720,402 259,365
OIR POSDRU Regiunea Centru 8 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/9vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii 85 POCU/85/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 107157 Sprijin pregătitor pentru facilitarea dezvoltării comunităților marginalizate din Municipiul Codlea – ZOOM MUNICIPIUL CODLEA
P1 : Asoc Operatorilor din Adricultura Ecologica BIO ROMANIA
P2 : EURO BIO CONSULTING
Organizarea juridica si infiintarea unui nou GAL pentru implementarea abordarii DLRC, precum si asigurarea functionalitatii acestuia, asigurarea delimitarii teritoriului vizat de SDL, precum si identificarea, diagnoza si declararea zonei urbane marginalizate, prin actiuni de intocmire a unui plan cu delimitarea teritoriului SDL si actiuni de analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zona vizata de teritoriul SDL, in special a zonei urbane maginalizate, asigurarea participarii membrilor comunitatii la actiuni de interes public la nivel local, prin cresterea gradului de animare, facilitare, implicare, mobilizare si consultare a persoanelor din comunitatea vizata de SDL, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala in concordanta cu cerintele de elaborare stabilite pentru instrumentul DLRC, precum si a unei liste indicative de interventii concrete si concise, care pot fi implementate prin intermendiul GAL-ului, pentru atingerea obiectivelor SDL 42963 43069 0.933632833 Centru Brasov Codlea S- unitate administrativ teritoriala nivel local
P1 : ONG  (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial
P2: întreprindere mica
114 206,784 8,824 5,875 0 0 221,483 FINALIZAT 1/Respins
2/09/11/2017
3/ Respins
157,384 25,121
OIR POSDRU Regiunea Centru 9 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității/OS 5.1/9vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii 137 POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 113525 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GÂRCINI Cresterea capacitatii organizationale GAL Gârcini de adaptare la mecanismul DLRC, in teritoriul SDL Gârcini, municipiul Sacele elaborarea strategiei de dezvoltare locala a zonei urbane marginalizate Garcini, cresterea gradului de mobilizare/ implicare a comunitatii marginalizate Garcini in rezolvarea problemelor de interes public, pe perioada proiectului se va asigurara participarea a 250 de participari ale persoanelor din comunitatea ZUM in cadrul a 5 actiuni
de interes public la nivel local in cadrul carora vor fi implicate minim 50 de persoane din ZUM, prin cresterea gradului de animare, facilitare, implicare, mobilizare si consultare a persoanelor din comunitatea vizata de SDL
42979 43066 0.95 Centru Brasov Sacele Lider de parteneriat – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 215,752 11,355 0 0 0 227,108 FINALIZAT 1 /31.10.2017                  2/10.11.2017 210,916 11,101
OIR POSDRU Regiunea Centru 10 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 POCU/18/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 101760 Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN) MUNICIPIUL CODLEA; P1 – REDIS CONSULT SRL; P2 – ADD BRASOV; P3 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
P4 – LIC TEORETIC IOAN PASCU CODLEA; P5 – ASOCIATIA INGRIJIRE ACASA
Sa creasca nivelul de ocupare a 278 de persoane din cartierul Malin apartinand minoritatii rome si combaterea decalajelor de participare pe piata muncii formala comparativ cu populatia majoritara, prin acordarea de sprijin persoanelor cu sanse reduse de acces la piata muncii formala, inclusiv prin masuri proactive de ocupare precum consiliere, mediere si formare profesionala. Crearea a 81 de locuri de munca inclusiv infiintarea si dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii. Va fi promovat si
valorificat potentialul de ocupare in randul a 60 de persoane din Cartierul Malin.
Sa imbunatateasca starea sociala si de sanatate a 556 de persoane apartinand minoritatii rome din Cartierul Malin prin cresterea accesului la servicii sociale si de sanatate preventive si curative.
42976 44071 0.841480304 Centru Brasov Codlea S – UAT; P1 – întreprindere mica; P2 -asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI), P3 -institutie de învatamânt superior particulara acreditata; P4 – institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata; P5 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 15,203,211 2,548,293 315,718 0 0 18,067,222 IN IMPLEMENTARE 1/28.11.2017;2/respins;3/21.12.2017;4/04/03/2018;5/30.03.2018;6/23.03.2018;7/17/05/2018;8/06/06/2018;9/03/09/2018;10/06/09/2018;11/27/09/2018;12/18/10/2018;13/29/05/2019;14/24/06/2019 7,711,446 998,893
OIR POSDRU Regiunea Centru 11 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 138 POCU/138/4/1/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome 114978 Dezvoltare Locală Integrată în comunitatea marginalizată din comuna Ormeniș – DLI Ormeniș ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS M-CIUC
P1 : COMUNA ORMENIS
P2: SCOALA GIMNAZIALA ORMENIS
Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari prin reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Ormenis în care exista populatie apartinând minoritatii rome 43146 44241 0.85 Centru Brasov Ormenis S- ONG
P1:  unitate administrativ teritoriala nivel local
P2: instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
110 9,543,719 1,601,027 83,159 0 0 11,227,905 IN IMPLEMENTARE 1/23/03/2018;3/31/08/2018;4/21/03/2019;5/28/06/2019 2,672,730 262,923
OIR POSDRU Regiunea Centru 12 AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie/OS 4.1/9ii  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 140 POCU/140/4/2/Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate 112429 BODicecuri sărăciei! Un nou început pentru comunitățile bodene marginalizate FUNDATIA CREATIW/ SC GE – COST 2001 SRL (P1) Combaterea saraciei si reducerea excluziunii sociale in zona cu marginalizare COMUNA BOD prin furnizarea de servicii integrate, unui numar de 900 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (din care minim 50
persoane de etnie roma (5,55%)), in baza nevoilor identificate la nivelul comunitatii marginalizate
43147 44242 0.8384 Centru Brasov Bod lider de parteneriat-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P1-întreprindere mijlocie, P2-întreprindere mica 110 16,548,651 2,783,410 406,723 0 0 19,738,784 IN IMPLEMENTARE 1/  22/03/2018 1,290,374 0
OIR POSDRU Regiunea Centru 13 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 POCU/390/5/1/Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 123284 Asigurarea functionarii GAL Garcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunitatii Garcini ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GÂRCINI Sprijinirea dezvoltarii locale a comunitatii marginalizate, combaterea saraciei si a excluziunii sociale, printr-o abordare integrata si multisectoriala prin aplicarea principiilor DLRC, pe scurt, implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala. 43357 45230 0.95 CENTRU Brașov Municipiul Săcele S – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,546,557 81,398 0 0 0 1,627,955 IN IMPLEMENTARE 0 178,441 4,574
OIR POSDRU Regiunea Centru 14 AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 390 POCU/390/5/1/Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 123686 Sprijin pentru funcționarea GAL în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală CODLEA ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ CODLEA Sprijinirea Grupului de Actiune Locala in vederea functionarii, cresterii si intaririi capacitatii acestuia, animarea comunitatii vizate de DLRC, in scopul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala CODLEA 43357 45169 0.95 CENTRU Brașov Municipiul Codlea S – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 972,310 51,174 0 0 0 1,023,484 IN IMPLEMENTARE 1/30/01/2019 102,348 0
TOTAL 84,672,908 11,405,079 3,744,938 0 0 99,822,926 17,379,422 1,618,230