Botoșani 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE IN JUDETUL BIHOR – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BOTOȘANI
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare,  finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR NE 1 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 85 105286 Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Dorohoi Lider parteneriat: MUNICIPIUL DOROHOI / P1: ASOCIATIA “CLARA” / P2: SC ANCORADI GRUP SRL Infiintarea GAL, animarea actorilor locali si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala vor crea infrastructura necesara
pentru implementarea unor masuri (soft si hard) care sa contribuie la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala.
8/14/2017 12/4/2017 93.64% Nord Est Botosani Dorohoi Lider parteneriat: Unitate administrativ teritoriala nivel local / P1: ONG / P2: Microîntreprindere 114 202,419 8,944 4,799 0 0 216,162 finalizat 1 / 24.11.2017 190,756 8,549
OIR NE 2 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 137 114071 Un nou inceput – GAL Botosani – Sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile Lider parteneriat: MUNICIPIUL BOTOSANI/P1: ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA”, P2: AGRAFICS COMMUNICATION SRL Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in
municipiul Botosani prin mobilizarea si animarea comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Actiune
Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.
9/1/2017 12/4/2017 93.40% Nord-Est Botosani Botosani Lider parteneriat: unitate administrativ teritoriala nivel local; Tip parteneri: P1 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial),P2  întreprindere mica 114 206,815 9,354 5,257 0 0 221,426 finalizat 1/24.11.2017 180,107 8,449
OIR NE 3 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS1  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114821 Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva LIDER: ORASUL STEFANESTI; P1: LICEUL STEFAN D. LUCHIAN – STEFANESTI; P2: Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si excluziune sociala si de imbunatatire a calitatii vietii, prin
imputernicirea comunitatii, promovarea unei societati incluzive si prin implementarea de masuri integrate in Orasul Stefanesti, Judetul
Botosani.Toate persoanele implicate in proiect vor beneficia de minim doua din serviciile/activitatile cadru organizate in cadrul proiectului. Pentru o
influenta reala atat la nivel de individ dar si la nivel de comunitate, toate activitatile se vor elabora/implementa prin intermediul unui Centru
Comunitar Integrat infiintat in cadrul proiectului si care va avea rol de nucleu. Astfel, activitatile vor avea o corespondenta directa in spatiile
Centrului Comunitar Integrat (o sala de conferinte/formare, o sala cu rol de punct informare socio medical, o sala dedicata serviciilor
pentru educatie, o sala pentru servicii consiliere, informare si mediere, o sala cu rol de atelier creatie copii (clubul copiilor), 3 sali dedicate
programului de scoala dupa scoala in cadrul Scolii Primare nr. 4 Badiuti, o sala dedicata programului de after school prescolari (gradinita)
in cadrul Scolii Primare nr. 4 Badiuti, o sala dedicata programului scoala dupa scoala scolari si o sala dedicata programului de after school
prescolari in cadrul Liceului Stefan D. Luchian Stefanesti. Tinand cont de rolul catalizator al Centrului Comunitar Integrat, infiintarea si
functionarea acestuia va fi o etapa esentiala pentru atingerea obiectivului general al proiectului. Complementare Centrului vor fi toate celelalte tipuri de activitati planificate pentru comunitatea vizata, care alcatuiesc un complex de
masuri integrate menite sa contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, iar aici mentionam: servicii pentru cresterea
accesului si participarii la educatie cu organizarea unor activitati tip after school pentru prescolari, activitati tip scoala dupa scoala pentru elevi, campanie de prevenire a abandonului scolar, crearea unui parteneriat public privat in vederea promovarii unei tranzitii usoare de la scoala la viata profesionala si organizarea a 10 de stagii de internship pentru 10 de elevi de liceu; activitati de sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii cu actiuni care vizeaza asistenta personalizata pentru insertia grupului tinta pe piata muncii (informare,consiliere, coaching/mentorat), formare profesionala continua (12 grupe de curs pentru calificare, 3 grupe de curs pentru specializare); organizarea a 5 seminarii dedicate exclusiv femeilor pentru incurajarea insertiei acestora pe piata muncii; mediere si plasare pe piata muncii pentru un numar minim de 82 persoane (din care minim 18 persoane de etnie roma); promovarea multiculturalismului si a egalitatii de sanse in accesul pe piata muncii; activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii prin acordare de sprijin pentru infiintarea de afaceri (elaborare manual de antreprenoriat, organizarea a 10 scoli de antreprenoriat, consultanta/mentorat in elaborarea planurilor de afaceri, analiza si selectia a 15 planuri de afaceri viabile, subventionarea afacerilor si suport in infiintarea companiei), sprijin post infiintare afaceri (consiliere juridica, financiara, in domeniul resurselor umane si in relatii publice/marketing), organizare de schimb de bune practici pentru noii antreprenori, organizarea a 3 seminarii pentru instruirea antreprenorilor locali in vederea integrarii principiilor dezvoltarii durabile; servicii sociale, medicale si socio medicale pentru implementarea unor activitati cu scop socio medical; servicii de asistenta juridica pentru reglementarea legala a situatiei locative care vizeaza un minim de 30 de persoane si servicii pentru imbunatatirea conditiilor de locuit care vizeaza un numar de 3 imobile (blocuri de locuinte). Nu in ultimul rand subliniem activitatile cu rol de imputernicire a comunitatii si de mobilizare a acesteia in vederea dezvoltarii locale, activitati cu rol esential in ceea ce priveste sustenabilitatea si efectele pe termen lung ale proiectului.
2/13/2018 2/12/2021 85.00% Nord-Est Botosani Orasul Stefanesti Lider: unitate administrativ teritoriala nivel local; P1: instituție de învațamânt pre-universitar de stat acreditata; P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 13,130,469 2,148,802 168,340 0 0 15,447,611 in implementare 1/01.08.2018; 2/02.10.2018; 3/21.12.2018 2,685,065 189,471
OIR NE 4 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 114921 Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi – program integrat de masuri de interventie (CMP – Dh) Lider de parteneriar: MUNICIPIUL DOROHOI
Partener  1 : FUNDATIA “CORONA”
Partener   2 : GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “STEFAN CEL MARE SI SFANT”
Partener   3 : DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA
Partener   4 : ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI
Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din Munipiul Dorohoi, cu accent pe cele cu populaþie
aparþinând minoritaþii roma, prin implementarea de masuri integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Conform datelor din „Atlasul zonelor urbane marginalizate din România” la nivelul municipiului Dorohoi au fost identificate 5 zone urbane
marginalizate care nu satisfac un standard corespunzator pe niciunul din cele trei criterii, adica au deficit de capital uman (populaþie cu
stare precara de sanatate, îmbatrânita, cu nivel redus de educaþie etc.), au un nivel scazut de ocupare formala (populaþie somera etc.), si
ofera condiþii improprii de locuire (locuinþa supra-aglomerate, nebransate la utilitaþi etc.). 1341 persoane locuiesc în ZUM din care 221
sunt de etnie roma.
Zona functionala vizeaza 24.309 locuitori, din care 14.342 (59%) reprezinta populatie defavorizata social.
Prin proiect de propune realizarea de „instrumente” care pe termen lung sa contribuie la solutionarea problemelor cu care se confrunta
populatia din ZUM. Infiintarea GAL, animarea actorilor locali si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala vor crea infrastrucura necesara
pentru implementarea unor masuri (soft si hard) care sa contribuie la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala. Pentru aceasta, vor fi realizate etapele:
– Identificarea actorilor reprezentativi din zona marginalizata
– Constituirea GAL
– Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitaþii marginalizate
– Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala al ZUM
2/14/2018 2/13/2021 85.00% Nord-Est Botoşani Municipiul Dorohoi Lider de parteneriar: public – UAT
Partener  1 : privat – organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)
Partener   2 : public – instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
Partener   3 : public – instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului
Partener   4 : public – instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
110 15,281,907 2,487,467 209,340 0 0 17,978,714 in implementare 1 / 18.04.2018
2 / 24.07.2018
3,806,620 365,599
OIR NE 5 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS1  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114085 “COMBATEREA SARACIEI PRIN MASURI INOVATIVE” LIDER: COMUNA COSULA; P1: SCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE CALINESCU” – COSULA; P2: FUNDATIA UNIVERSITARA HYPERION Obiectivul general al proiectului: Reducerea saraciei si excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care includ cetateni romi prin masuri. Obiectivul general al proiectului are efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Prin obiectivul
general si cele specifice proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor
umane prin cresterea accesului la un sistem de educaþie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru
tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale. Totodata proiectul urmareste reducerea
saraciei excesive in comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala
continua, asistenta sociala, imbunatatirea conditiilor de locuire precum si alte masuri menite sa ajute grupurile vulnerabile. De asemenea,
proiectul contribuie prin activitatile sale la realizarea obiectivului specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunitaþile marginalizate în care exista populaþie aparþinând minoritaþii rome (romii reprezentand minim 10% din
totalul populaþiei la nivelul comunitaþii) prin masuri integrate care vor avea ca efect ridicarea nivelului de trai in comunitatile marginalizate
in care se implementeaza proiectul, generand rezultate pozitive pe termen lung.
2/22/2018 2/21/2021 85.00% Nord-Est Botoșani Comuna Coșula Lider: unitate administrativ teritoriala nivel local; P1: instituție de învațământ pre-universitar de stat acreditată; P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 110 15,107,056 2,445,380 220,571 0 0 17,773,007 in implementare 1/28.08.2018; 2/12.04.2019; 3/16.05.2019 2,462,646 134,398
OIR NE 6 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 20 102976 Masuri integrate pentru reducerea saraciei si dezvoltarea comunitara a orasului Flamanzi Lider parteneriat-UAT ORASUL FLAMANZI, P1-Liceul Tehnologic N. Balcescu Flamanzi, P2-Fd. ICAR, P3-Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si excluziune sociala si de imbunatatire a calitatii vietii, prin imputernicirea comunitatii, promovarea unei societati incluzive si prin implementarea de masuri integrate in Orasul Flamanzi, Judetul Botosani 3/22/2018 3/21/2021 84.15% Nord-Est Botosani Oras Flamanzi Lider-Public – UAT, P1-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata, P2-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), P3-microîntreprindere 110 17,611,960 2,891,941 425,021 0 0 20,928,922 in implementare 1/13.08.2018, 2/2.10.2018, 3/21.02.2019 3,687,095 245,431
OIR NE 7 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 115086 „Reducerea saraciei prin activitati integrate in comunitatile marginalizate” Lider parteneriat: COMUNA HILISEU-HORIA
P1: Scoala Gimnaziala nr. 1 Hiliseu-Horia
P2: Asociatia Zile cu Soare pentru Ingerasi
Obiectivul general al proiectului: Masuri integrate de ocupare, locuire, educatie, formare profesionala si asistenta sociala pentru facilitarea incluziunii sociale a membrilor Comunitatilor marginalizate (non-roma) si combaterea saraciei in randul acestora.
Proiectul, prin interventiile si activitatile sale, contribuie la solutionarea nevoilor specifice celor doua comunitati marginalizate reprezentate de satele Corjauti si Hiliseu-Crisan care apartin de Comuna Hiliseu-Horia, de reducere a saraciei, de incluziune sociala, de integrare pe piata muncii si nu numai.
Grupul tinta (GT) al proiectului este format din 592 persoane din care 520 cetateni romani si 72 cetateni de etnie roma, respectiv 239 persoane de sex feminin si 353 persoane de sex masculin, din comunitatile marginalizate (non-rome) ce apartin de Localitatea Hiliseu-Horia
4/17/2018 4/16/2021 85.00% NORD-EST BOTOSANI HILISEU- HORIA Lider parteneriat: public – UAT
Tip parteneri:
P1: public – institutie de invatamant pre-universitar de stat acreditata
P2: privat – ONG
110 14,226,145 2,328,301 182,195 0 0 16,736,641 in implementare 1/05.07.2018,
2/22.10.2018
2,505,251 111,207
OIR NE 8 AP 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS2  / (ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 140 114817 Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica LIDER: ASOCIATIA BIOSILVA; P1 ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA; P2 COMUNA FRUMUSICA/primarie; P3 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLADENI-DEAL; P4 FUNDATIA SOLIDARITATE SI SPERANTA; P5 PROFI ROM FOOD SRL Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comuna Frumusica, jud. Botosani ca urmare a
masurilor integrate specifice implementate la nivelul comunitatilor marginalizate.
Proiectul asigura implementarea obiectivului POCU – reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din
comunitaþile marginalizate (non roma) – prin implementarea de masuri integrate specifice care vizeaza o zona puternic marginalizata.
Reunind expertiza si eforturile unei echipe nationale de specialisti, proiectul va furniza un set de masuri pliate pe nevoile comunitatilor
marginalizate din Frumusica (identificate printr-o ampla cercetare sociologica).
Obiectivul proiectului va fi pus in practica prin dezvoltarea unei interventii integrate inovative adaptata specificului comunitatilor
marginalizate din zona vizata – Comuna Frumusica. Prin derularea unei analize preliminare complexe la nivelul comunitatiilor
marginalizate propuse pentru interventie, s-a asigurat dezvoltarea unui set de obiective ancorate in realitatea locala si nevoile specifice ale
grupului vulnerabil.
Interventia va avea un impact durabil prin asigurarea unor structuri sustenabile care vor fi puse si vor ramane pe termen lung la dispozitia
comunitatiii vizate,structuri care vor fi dezvoltate si consolidate pe perioada proiectului si care vor contribui la optimizarea si mentinerea
bunastarii comunitatii, si care vor oferi facilitati pentru toate categoriile de persoane din comunitate, respectand principiul nediscriminarii.
Prin serviciile medico-sociale se va pune accent pe asigurarea de suport specializat si pe dezvoltarea unui comportament profilactic, pe
valorizarea si optimizarea resurselor existente la nivelul comunitatii/zonelor apropiate. Prin masurile de ocupare vor fi sustinute persoanele
marginalizate, astfel incat sa faca fata cerintelor pietei ca nivel de competente, adaptabilitate si motivare. Va fi incurajata competitivitatea
si stimulata dezvoltarea economiei locala, inclusiv prin dezvoltarea de competente antreprenoriale si deschiderea de noi afaceri. Pentru a
asigura impactul pe termen lung al interventiei, unul dintre principalele aspect vizate va fi modificarea mentalitatii comunitatii si dezvoltarea
unei atitudini de responsabilitate civica comunitara.
5/5/2018 5/6/2021 84.03% Nord-Est Botoşani Comuna Frumuşica Lider: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P2 instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului; P3 instituție de învațamânt pre-universitar de stat acreditata; P4 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); P5: întreprindere mare 110 15,318,136 2,646,097 264,958 0 0 18,229,191 in implementare 1/30.08.2018; 2/06.12.2018 3,771,059 343,424
OIR NE 9 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 390 123328 BOTOSANI PENTRU VIITOR ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA ”BOTOSANI PENTRU VIITOR” Cresterea capacitatii si sustinerea activitatii GAL Botosani pentru Viitor, în vederea pregatirii pentru procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala DLRC si îndeplinirii atribuþiilor ce ii revin, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013, in termen de 38 de luni. 9/17/2018 11/16/2021 95.00% Nord-Est Botoşani Municipiul Botoşani LP-ONG 114 1,003,747 52,829 0 0 0 1,056,576 in implementare 1/15.10.2018 246,922 7,470
OI POCU MEN 10 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105002 LA SCOALA CU BUCURIE L: FUNDATIA “CORONA”/ P1: Asociația CLARA/ P2: Scoala Profesionala Speciala “Ion Pillat” Dorohoi/ P3: UAT Municipiul Dorohoi/ P4: Scoala Alexandru „Ioan Cuza”Dorohoi/ P5:Scoala gimnaziala “Stefan cel Mare” Cresterea gradului de integrare/reintegrare in sistemul de educatie si formare a persoanelor care sunt in risc de abandon scolar sau care au abandonat timpuriu scoala, la nivelul învatamântului prescolar, primar si secundar din zona de implementare a proiectului. 5/29/2018 1/28/2021 85.00 Nord-Est Botosani Dorohoi L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2:instituþie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/ P3: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P4: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 3,457,322 560,382 49,733 0 0 4,067,438 in implementare nr.2/07.06.2019 546,541 43,663
TOTAL 95,545,975 15,579,495 1,530,216 0 0 112,655,686 0 0 20,082,061 1,457,661