Bihor 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BIHOR
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/ Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR REG. NORD VEST 1 AP4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei/OS 4.1/PI 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 18 102721 DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locala Integrata în
Comuna Diosig
COMUNA DIOSIG/FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA /ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR IN ROMANIA/-SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA DIOSIG Imbunatatirea nivelului de educatie, la imbunatatirea accesului pe piata muncii, la cresterea
accesului la infrastructura de baza de calitate, respectiv la cresterea accesului la servicii sociale si medicale de calitate, in functie de
nevoile specifice indentificate, pentru un numar total de 600 de persoane in risc de saracie si excluziune sociala (dintre care minim 35%
de etnie roma) din comunitatea marginalizata roma vizata de proiect
9/1/2017 8/31/2020 85.00 Nord Vest BIHOR COMUNA DIOSIG public/ONG/P/ 110 8,170,656 1,386,373 55,507 0 0 9,612,536 in implementare AA1/12.04.2018;AA2/29/05/2018;AA3/02/08/2018/AA4/31.01.2019,AA5/23.05.2019 2,711,075 398,304
OIR REG. NORD VEST 2 POCU/426/3/8/Cresterea
numarului de angajaþi care beneficiaza de
noi instrumente, metode, practici etc, de
management al resurselor umane si de
condiþii de lucru îmbunataþite în vederea
adaptarii activitaþii la dinamica sectoarelor
economice cu potenþial competitiv
identificate conform SNC/ domeniilor de
specializare inteligenta conform SNCDI
426 127080 Lideri pentru azi si maine! PLEXUS SERVICES RO SRL Cresterea participarii studenþilor Facultaþii de Inginerie Electrica si Tehnologia Informaþiei si ai Facultaþii de Stiinþe Socio-Umane din cadrul
Universitaþii din Oradea la programele de învaþare la un potenþial loc de munca cu accent pe sectoarele economice cu potenþial
competitiv, identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, în vederea dezvoltarii competenþelor si
abilitaþilor profesionale ale acestora pentru o integrare cu succes pe piaþa muncii.
4/19/2019 4/18/2020 42.50 Nord Vest Bihor Oradea SRL 106 Adaptarea la schimbari a lucratorilor, a întreprinderilor si a antreprenorilor 290,961 51,347 342,307 0 120,620 805,236 in implementare AA1 0 0
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108319 Masuri integrate de prevenire a abandonului prescolar si scolar in comuna Remetea si in municipiul Beius, judetul Bihor L: COMUNA REMETEA Prevenirea abandonului scolar timpuriu prin elaborarea si aplicarea de metode si masuri educationale specifice in unitatile
scolare din comuna Remetea si din Municipiul Beius, judetul Bihor.
4/11/2018 4/10/2021 85.00 Nord-Vest Bihor Beius/Remetea L: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 1,726,332 264,027 40,620 0 6,147 2,037,126 in implementare 155,641 4,591
OI POCU MEN 4 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 108337 SUCCES – Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate L: Asociația Consult Pro Education/P1: Euzone Consultancy Network SRL/P2: Comuna GEPIU/P3: Școala Gimnazială Nr.1 Gepiu reprezinta prevenirea si reducerea abandonului scolar si facilitarea accesului la educatie, inclusiv
reintegrarea in sistemul de invatamant prin parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru 320 de persoane (260 copii si
60 persoane din programul A doua sansa) din comuna Gepiu, judetul Bihor,
11/1/2018 10/31/2021 85.00 Nord-Vest Bihor Gepiu L: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/P1: întreprindere mica/P2: unitate administrativ teritoriala nivel local/P3: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata 115 2,411,558 399,613 64,497 0 0 2,875,667 in implementare 287,567 0
OI POCU MEN 5 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.20 POCU/380/6/13/SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETATORI POST-DOCTORAT 123008 SmartDoct – Programe de inalta calitate pentru doctoranzii si cercetatorii postdoctorat ai Universitatii din Oradea pentru cresterea relevantei cercetarii si inovarii in contextul economiei regionale L: Universitatea Oradea/P1: AJOFM Bihor Cresterea numarului absolvenþilor de doctorat si postdoctorat ai Universitaþii din Oradea care îsi gasesc un loc de munca sau iniþiaza propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, urmare a accesului la programe de înalta calitate, cu aplicaþii directe în
economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.
6/18/2019 12/17/2021 85.00 Nord-Vest Bihor Municipiul Oradea L: institutie de învatamânt superior particulara acreditata/P1: instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judeþean 115 5,471,133 820,088 145,406 0 0 6,436,628 in implementare 0 0
OI POCU MEN 6 AP 6: Educatie si competente /PI10iii: Imbunatatirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si prin validarea competentelor dobandite/OS: 6.11 POCU/379/6.21/BURSA STUDENT ANTREPRENOR-Masura activa pentru cresterea pariciparii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta-Regiuni mai putin dezvoltate 124167 Antreprenor pentru viitor L:Universitatea din  Oradea/P1:SC Corporactive Consulting SRL Cresterea numarului de studenþi ai Universitaþii din Oradea prin stimularea participarii studenþilor la programe de studii de licenþa, în special a celor din categorii vulnerabile, si prin cresterea atractivitaþii ofertelor educaþionale, în special în ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat cu îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice. 5/24/2019 5/23/2021 84.56 Nord-Vest Bihor Municipiul Oradea L:instituþie de învaþamânt superior de stat acreditata/P1:microîntreprindere 115 6,158,003 956,151 168,289 0 0 7,282,442 in implementare 0 0
OIR Vest 7 AP 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 436 126727 Dezvoltarea serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor varstnice, a Asociatiei Caritas Catolica din Oradea ASOCIATIA CARITAS CATOLICA Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din judetul Bihor, prin furnizarea unui program de servicii socio-medicale dedicate persoanelor varstnice aflate in situatii de dependenta si/sau in risc de excluziune sociala. Proiectul se incadreaza in axa prioritara 4 privind incluziunea sociala si combaterea saraciei, fiind relevant prioritatii de investitii 9.ii, prin
cresterea accesului la servicii socio-medicale accesibile, durabile si de inalta calitate, pentru 180 de persoane varstince aflate in situatii de dependenta si/sau in risc de excluziune sociala din judetul Bihor.
6/3/2019 6/2/2022 85.00 Nord- Vest Bihor Municipiul Marghita organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 106 2,375,247 419,161 0 0 0 2,794,408 în implementare 0 0 0
OIR Vest 8 AP 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ OS 4.4/ PI 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 436 126712 BUNICII COMUNITĂȚII SALONTA MUNICIPIUL SALONTA/ P1: ASOCIATIA CARITAS CATOLICA Proiectul vizeaza reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale si medicale persoanelor vârstnice vulnerabile din Municipiul Salonta, precum îngrijire la domiciliu si centru de zi. 7/1/2019 6/30/2022 85.00 Nord-Vest Bihor Municipiul Salonta LP: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 106 2,350,510 379,424 35,372 0 0 2,765,306 in implementare 0 0 0
TOTAL 28,954,401 4,676,184 851,998 0 126,767 34,609,349 3,154,283 402,895