Bacău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
JUDEȚUL BACĂU
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect:  în implementare/finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OIR NE 1 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 85 105142 Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) municipiul Moinesti destinata zonelor urbane marginalizate (ZUM) si zonelor urbane functionale aferente MUNICIPIUL MOINEŞTI 1: Înființarea unui Grup de Acþiune Locala pentru elaborarea si implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala adresata comunitaþilor marginalizate din Municipiul Moinesti.
Obiectivul presupune constituirea din punct de vedere juridic si funcþional a Grupului de Acþiune Locala în a carui responsabilitate se va afla elaborarea si implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala ce va viza comunitaþile marginalizate din Municipiul Moinesti.
Constituirea GAL-ului reprezinta un element central în atingerea obiectivului general al proiectului, astfel încât îndeplinirea acestui obiectiv va asigura existenþa unei entitaþi incluzive, nediscriminatorii, egalitara si echitabila care sa desfasoare toate acþiunile necesare elaborarii si implementarii unei strategii de dezvoltare locala pentru comunitaþi marginalizate.
2. Obiectiv specific 2- Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala multisectoriala si integrata în vederea reducerii riscului saraciei si a excluziunii sociale a comunitaþilor marginalizate din Municipiul Moinesti. Acest obiectiv reprezinta pasul 2 în atingerea obiectivului general al proiectului si presupune realizarea tuturor activitaþilor necesare elaborarii unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaþii si a unei liste indicative de intervenþii al caror scop final este de a contribui la atingerea obiectivelor specifice POCU, Axa prioritara 5, obiectivul specific 5.1 si
implicit a obiectivului major POCU.
8/11/2017 12/4/2017 93.27% Nord-Est Bacau Moinesti LP-public UAT 114 207,486 9,376 5,311 0 285 222,457 finalizat 1/16.10.2017, 2/31.10.2017 161,303 7,499
OIR NE 2 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 85 107164 Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Onești plasată sub responsabilitatea comunității MUNICIPIUL ONEŞTI O1. Constituirea GAL-ului si adaptarea acestuia la cerintele DLRC pentru perioada 2014 – 2020;
2. O2. Identificarea, validarea si declararea Zonelor Urbane Marginalizate din cadrul Municipiului Onesti;
3. O3. Elaborarea unei analize – diagnostic a comunitatilor marginalizate din teritoriu , inclusiv elaborarea unui studiu de referinta in
vederea analizei fiecarei zone distincte delimitate in teritoriul SDL;
4. O4. Informarea si animarea partenerilor locali si a comunitatilor marginalizate in scopul elaborarii SDL (o campanie de informare
si animare);
5. O5. Mobilizarea, facilitarea si consultarea comunitatii / comunitatilor urbane marginalizate in scopul elaborarii SDL (5 intruniri
publice cu comunitatea din zonele urbane marginalizate si 5 sedinte ale comitetului director al GAL-ului);
6. O6. Elaborarea unei strategiei de dezoltare locala si a listei de interventii pe baza analizei diagnostic si a studiului de referinta
8/14/2017 12/4/2017 93.43% Nord-Est Bacau Onesti LP-public UAT 114 207,670 9,418 5,178 0 0 222,266 finalizat 1/12.10.2017, 2/13.11.2017 165,118 7,474
OIR NE 3 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 137 114086 E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau Lider Parteneriat:MUNICIPIUL BACĂU Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in
municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Actiune
Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala. Proiectul propune o abordare integrata in vederea solutionarii problemelor
locale identificate la nivelul municipiului Bacau, prin dezvoltarea de activitati multisectoriale, destinate combaterii saraciei si excluziunii
sociale: cresterea participarii pe piata muncii, a imbunatatirii nivelului educational, cresterii accesului la serviciile sociale, imbunatatirii
conditiilor de locuire si reabilitarii spatiilor urbane. Caracterul integrat al masurilor este respectat si prin consultarea, implicarea si
participarea activa a comunitatii, considerata valoroasa pentru dezvoltarea si responsabilizarea acesteia. Se urmareste o abordare
complementara a problemelor cu care se confrunta comunitatea, in vederea alcatuirii unui parteneriat local durabil si sinergic si elaborarii
unor solutii integrate.
Astfel, proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin reducerea numarului de persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent
pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
9/7/2017 11/30/2017 93.47% NORD EST BACAU BACAU Lider Parteneriat:PUBLIC 114 212,225 9,554 5,278 0 0 227,056 finalizat 1 / 17.10.2017, 2 /  10.11.2017 184,562 8,392
OIR NE 4 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 390 123578 Sprijin pentru functionarea Asociației Grup de Acțiune Locală – Angajament Social „GAL-AS” Moinesti ASOCIATIA “GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA-ANGAJAMENT SOCIAL “GAL-AS” MOINESTI” – AFJ Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Asociatia Grupul de Acþiune Locala – Angajament Social ,,GAL-AS” Moinesti in vederea gestionarii eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locala, prin aprobarea unor propuneri de proiecte mature care sa contribuie la reducerea pana in anul 2023 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locala, alaturi e imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL. 9/7/2018 10/31/2023 95.00% Nord-Est Bacău Municipiul Moineşti LP-ONG 114 1,856,296 97,700 0 0 0 1,953,996 in implementare 1/25.02.2019 295,438 23
OIR NE 5 AP 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS1  / (vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 390 123729 Sprijin pentru funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală ASOCIAŢIA GRUP ACŢIUNE LOCALĂ ” INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ” BACĂU – AFJ Obiectivul general al proiectului consta în reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala în ZUM
Izvoare, alaturi de îmbunataþirea calitaþii vieþii, cresterea coeziunii sociale, îmbunataþirea mediului de viaþa si cresterea economica în
teritoriul SDL.
Se propune o abordare integrata in vederea solutionarii problemelor locale identificate la nivelul SDL din municipiului Bacau, prin
dezvoltarea de activitati multisectoriale, destinate combaterii saraciei si excluziunii sociale: cresterea participarii pe piata muncii, a
imbunatatirii nivelului educational, cresterii accesului la serviciile sociale, imbunatatirii conditiilor de locuire si reabilitarii spatiilor urbane,
etc. Caracterul integrat al masurilor este respectat si prin consultarea, implicarea si participarea activa a comunitatii, considerata valoroasa
pentru dezvoltarea si responsabilizarea acesteia. Proiectul si respectiv implementarea SDL va genera efecte pozitive pe termen lung,
urmarind reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in ZUM Izvoare, alaturi de imbunatatirea
calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. îmbunataþirea capacitaþii GAL de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace SDL;
2. OS2. Asigurarea unui sprijin logistic pentru funcþionarea Asociaþiei GAL IDD Bacau, inclusiv cheltuieli de funcþionare, costurile
legate de organizarea de reuniuni, întâlniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a
echipamentelor TIC si soft-uri specializate necesare desfasurarii eficiente a activitaþii;
3. OS3. Cresterea gradului de informare a beneficiarilor, a potenþialilor beneficiari si a membrilor comunitaþii vizate de SDL;
4. OS4 Sprijinirea Asociaþiei GAL IDD Bacau pentru implementarea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a
proiectelor finanþate prin POR/POCU;
9/3/2018 10/31/2023 95.00% Nord-Est Bacău Municipiul Bacău LP-ONG 114 1,325,963 69,788 0 0 0 1,395,750 in implementare 136,037 3,538
OIR NE 6 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS4 /(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 436 126723 Impreuna pentru Bunici Activi FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR Proiectul isi propune sa consolideze si sa dezvolte un model inovator de servicii integrate dedicate persoanelor varstnice cu diferite vulnerabilitati si dependente, sa promoveze conceptul de imbatranire activa – ca solutie pe termen lung la procesul de imbatranire
demografica. Proiectul ofera un model concret si inovativ de promovare a îmbatrânirii active prin integrarea vârstnicilor în societate, furnizarea serviciilor sociale si medicale pentru acestia in functie de gradul de dependenta, îmbunataþirea calitaþii vieþii si asigurarea unei vieþi decente pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacau.
6/25/2019 6/24/2021 85.00% Nord-Est Bacău Municipiul Bacău lider de parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 107 2,375,713 419,243 0 0 0 2,794,957 in implementare 0 0
OIR NE 7 AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, OS4 /(ii) integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii 436 127223 Demnitate pentru bunicii nostri FILIALA BACAU A SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE ROMANIA AFJ 25 persoane varstnice, aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala, localizate in comuna Traian, jud. Bacau (localitate aflata la 12 km de municipiul Bacau), au fost incluse in grupul tinta ca urmare a solicitarii Directiei de Asistenta Sociala a UAT Traian.
86 persoane varstnice, aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala, localizate in municipiul Bacau, au fost incluse in grupul tinta ca urmare a colaborarii cu Directia de Asistenta Sociala a mun. Bacau, dar si ca urmare a solicitărilor depuse si aflate în evidența Crucii Rosii Bacau. De asemenea, grupul tinta include un nr. de 14 angajati ai Filialei Bacău a Societatii  Nationale de Cruce Roșie,  care vor participa la schimbul de bune practici.
25 persoane varstnice, aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala, localizate in comuna Corbasca, jud. Bacau (localitate aflata la 48 km de municipiul Bacau), au fost incluse in grupul tinta ca urmare a solicitarii Directiei de Asistenta Sociala a UAT Corbasca.
25 persoane varstnice, aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala, localizate in comuna Colonesti, jud. Bacau (localitate aflata la 41 km de municipiul Bacau), au fost incluse in grupul tinta ca urmare a solicitarii Directiei de Asistenta Sociala a UAT Colonesti.
6/5/2019 9/3/2021 83.30% Nord-Est Bacau Traian, Municipiul Bacau, Corbasca, Colonesti lider de parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial) 107 2,326,042 410,478 55,848 0 0 2,792,368 in implementare 0 0
OI POCU MEN 8 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 105194 Educatia, o sansa pentru fiecare! L: Şcoala Gimnazială Specială “MARIA MONTESSORI” BACĂU/ P1: CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 Bacău/ P2: SCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN VOICU” Bacău/ P3: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU/ P4: Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Umană Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului la o educatie de calitate pentru 516 de copii dezavantajati socio-economic, dintre care 391 de copii cu cerinte educationale speciale (CES) din invatamantul prescolar, scolar primar si secundar din cadrul Scolii Speciale Maria Montessori, a Centrului pentru Educatie Incluziva nr. 1 Bacau si a Scolii Octavian Voicu din Municipiul Bacau prin realizarea unei abordari integrate a masurilor de prevenire si interventie ce vor viza atat optimizarea ofertei educationale prin imbunatatirea programelor si dotarilor educationale, sprijinirea elevilor prescolari si scolari sa depaseasca dificultatile sociale, cognitive si emotionale cu care se confrunta precum si prin stimularea politicilor educationale si a moblizarii comunitatii in sustinerea procesului de asigurare a accesului egal la educatie, desegregare si asigurarea unei educatii incluzive si de acces la educatie pentru toti copii si in special pentru copii cu cerinte educationale speciale din judetul Bacau. 5/17/2018 5/16/2021 85.00 Nord-Est Bacau Bacau L+P1+P2:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P3: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean/p4:organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 4,279,411 666,515 88,675 0 0 5,034,601 in implementare nr.1/24.04.2019 839,168 58,689
OI POCU MEN 9 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.6 POCU/73/6.6/PROFESORI MOTIVATI ÎN SCOLI DEFAVORIZATE 106405 InFORMA-Programe educaționale pentru personalul din școlile defavorizate din judetul Bacău L: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU/ P1:CASA CORPULUI DIDACTIC BACAU/P2:ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA” Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, scolar si secundar de calitate in 14 scoli tinta din judetul Bacau. 5/9/2018 11/8/2020 85.00 Nord-Est Bacau Beresti-Bistria/Blagesti/Horgesti/Izvoru Berheciului/Lipova/Comanesti/Darmanesti/Parava/Plopana/Rachitoasa/Stanisesti/Ungureni/Valea Seaca/Vultureni L+P1: autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 5,655,336 208,068 789,932 0 0 6,653,336 in implementare 447,706 11,042
OI POCU MEN 10 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106906 Spune da educatiei! L: COMUNA TĂTĂRĂŞTI/ P1: Şcoala Gimnazială, Sat Cornii de Sus, Com. Tătărăşti/ P2: Şcoala Gimnazială Comuna Corbasca/ P3: Şcoala Gimnazială Parava/ P4: Asociaţia Pentru O Europă Unită AFJ Implementarea masurilor integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare defavorizate. 5/9/2018 5/8/2021 85.00 Nord-Est Bacau Corbasca/ Parava/ Tatarasti/ L: unitate administrativ teritoriala nivel local/ P1+P2+P3:institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata/P4: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 4,704,692 722,397 107,843 0 0 5,534,932 in implementare 543,647 9,847
OI POCU MEN 11 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 107034 O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți! L: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA/ P1: Societatea Nationala De Cruce Rosie Filiala Bacau/ P2: Comuna Corbasca/ P3: Comuna Colonesti/ P4: Comuna Secuieni Va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 3 scoli supuse unui risc educational ridicat din judetul Bacau. 4/20/2018 4/19/2021 85.00 Nord-Est Bacau Colonesti/ Corbasca/ Bacau/ Secuieni L+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2+P3+P4: unitate administrativ teritoriala nivel local 115 5,479,857 942,442 24,591 0 0 6,446,890 in implementare 965,668 86,801
OI POCU MEN 12 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 108612 Parteneriat pentru stagii de practica – Primul pas pentru o cariera în industria alimentara L: UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU/P1: SC RO LION FOODS SRL Dezvoltarea competenþelor profesionale si transversale pentru 70 de studenþi din învaþamântul superior înscrisi în cadrul Universitaþii „Vasile Alecsandri” din Bacau prin *organizarea de stagii de practica, prin *valorificarea parteneriatelor dintre mediul educaþional si angajatori, prin *acces la servicii de consiliere si orientare profesionala, în vederea cresterii sanselor de angajare în specializarile studiate din domeniul industriei alimentare, biochimie si procese industriale. 7/6/2018 7/5/2020 83.28 Nord-Est Bacau Bacau L: institutie de învatamânt superior de stat acreditata/P1: întreprindere mijlocie. 115 517,360 83,914 19,986 0 0 621,260 in implementare nr.2/24.04.2019 80,997 2,886
TOTAL 29,148,050 3,648,893 1,102,641 0 285 33,899,870 3,819,644 196,191