Argeș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL  CAPITAL UMAN
JUDEȚUL ARGEȘ
AM/OI/OIR POCU Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Numar apel Cod MySMIS proiect Titlu proiect Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului (zz/ll/annn) Data de finalizare a proiectului (zz/ll/annn) Rata de cofinanțare UE (%) Regiune implementare proiect Județ implementare proiect Localitate implementare proiect Tip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneri Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului  (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect:  contract semnat, în implementare, finalizat Act aditional (nr./zz/ll/annn) Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Lider parteneriat/Parteneri Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
OI POCU MEN 1 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106406 Cresterea calitatii procesului educational prin implementarea de masuri integrate L: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES Implementarea masurilor integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/ tinerilor/ adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare defavorizate. 5/14/2018 5/13/2021 85.00 Sud – Muntenia Arges Aninoasa, Calinesti, Maracineni, Slobozia, Salatrucu, Stefan cel Mare L:autoritate a administratiei publice centrale finantata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 7,859,892 0 1,387,040 0 0 9,246,932 in implementare 380,603 0
OI POCU MEN 2 AP 6: Educatie si competente /PI10iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare ptr piata muncii, facilitatea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme ptr anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie/OS: 6.13/6.14 POCU/90/6.13/6.14/STAGII DE PRACTICA ELEVI SI STUDENTI IN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE SI SERVICII 106731 Activitati si masuri integrate pentru sustinerea studentilor în procesul tranzitiei de la scoala la piata muncii în conditii de nediscriminare si incluziune sociala L: Universitatea din Pitești/ P1: Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (AOAAG) Dezvoltarea si implementarea de activitati si masuri integrate pe baza de parteneriat activ cu reprezentantii mediului economic din sectoarele economice cu potential competitiv, definite conform SNC,10 comunitati din zona I.T.I delta Dunarii, timp de 30 de luni. 7/2/2018 3/1/2020 85.00 Sud – Muntenia Arges Judetul Arges L:institutie de învatamânt superior de stat acreditatan/ P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 115 1,573,432 246,301 31,363 0 0 1,851,097 in implementare 382,771 49,336
OI POCU MEN 3 AP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 106957 RE-Activ – Reducerea abandonului scolar printr-un set de activitati educationale adaptate la nevoile specifice ale copiilor L: INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES/ P1: Casa Corpului Didactic ARGEȘ Sustinerea prescolarilor si elevilor proveniti din comunitati dezavantajate din scoli din judetul Arges, prin operatiuni integrate, pentru reducerea abandonului scolar si a riscului de parasire timpurie a scolii. 4/19/2018 4/18/2021 85.00 Sud – Muntenia Arges Caldararu/ Davidesti/ Dragoslavele/ Pitesti/ Negrasi/ Mioveni/ Valea Mare Pravat/ L+P: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS 115 4,092,261 0 722,164 0 0 4,814,425 in implementare nr.1/06.11.2018 486,555 0
OIR  SUD MUNTENIA 4 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate 20 103450 Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a
Municipiului Campulung
MUNICIPIUL CAMPULUNG/
P1 AGRAFICS COMMUNICATION SRL/ P2 PROFI JOBS CONSULTING SRL/ P 3 SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG /P 4SCOALA GIMNAZIALA C D ARICESCU
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implementarea de masuri integrate in domeniul
educatiei, ocuparii, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al imbunatatirii conditiilor de locuit si in domeniul acordarii de asistenta
juridica pentru reglementari de acte pentru cele 565 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata (non roma) delimitata geografic in Municipiul Campulung.
8/29/2017 6/28/2020 83.20 Sud Muntenia Arges Campulung Lider parteneriat: institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului ; Tip parteneri: P 1  întreprindere mica; P2 societate comerciala aflata în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea unei autoritati a
administratiei publice centrale sau locale; P 3 institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului; P 4 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
110 15,697,356 2,616,616 554,012 0 0 18,867,984 in implementare AA 1/ 12.10.2017
AA 2 /08.02.2018
AA 3 /25.04.2018
AA5/29.05.2018
3,908,555 342,673
OIR  SUD MUNTENIA 5 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114973 “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud – vestul
Municipiului Pitesti”
MUNICIPIUL PITESTI /

P1-AGRAFICS COMMUNICATION SRL
P2-PROFI JOBS CONSULTING SRL
P3-DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A
P4-MUNICIPIULUI PITESTI
P5-SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

Reducerea cu 565 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista
populatie apartinand minoritatii rome, determinata si delimitata geografic in Municipiul Pitesti, judetul Arges, prin implementarea de masuri
integrate.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei, ocuparii, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al imbunatatirii conditiilor de locuit, in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari de acte si prin intermediul campaniei antidiscriminare pentru cele 565 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in care exista populatie apartinand minoritatii rome, delimitata geografic in Municipiul Pitesti.
Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a depasi situatia de vulnerabilitate a
comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome aflate in risc de saracie si excluziune sociala la 6 luni de la
incetarea sprijinului.
3/7/2018 1/6/2021 82.81 Sud Muntenia Arges Pitesti L-UAT nivel local/
P1-întreprindere mica
P2-societate comerciala aflata în subordinea, sub coordonarea sau sub autoritatea unei autoritaþi a
administratiei publice centrale sau locale
P3-UAT nivel local
P4-instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata
P5-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
110 16,656,496 2,809,767 646,761 0 0 20,113,024 in implementare AA 2/30.08.2018
AA1/24.08.2018
AA3/01.02.2019
1,935,242 161,631
OIR  SUD MUNTENIA 6 AP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii 138 114508 Solutii concrete pentru probleme reale COMUNA SCHITU GOLESTI/

P1-DUAL SERV COM SRL
P2-SCOALA GIMNAZIALA SCHITU GOLESTI

Obiectivul general al proiectului il constituie combaterea saraciei si a excluziunii sociale din comunitatea marginalizata sat Lazaresti, com.
Schitu Golesti, jud. Arges prin implementarea de actiuni si activitati care sa inlature situatia de vulnerabilitate a comunitatilor la incetarea
sprijinului financiar, pentru 600 persoane din grupul tinta care vor beneficia de minim 2 servicii integrate in urma implementarii proiectului,
din care: roma ( 460 pers. ) si femei ( min. 230 pers.).
Proiectul contribuie la cresterea competitivitatii capitalului uman prin implementarea de masuri de sprijinire a dezvoltarii unor pachete de
servicii(educatie, sociale, medico-sociale, medicale) la nivel comunitar, integrate si orientate pe nevoile comunitatii.
Deasemenea se urmareste cresterea standardului profesional, prin dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte
masuri de sprijin, pentru promovarea mobilitatii ocupationale a fortei de munca si promovarea programelor care sprijina si încurajeaza
demararea afacerilor în activitati non-agricole, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii si combaterea excluziunii sociale. In cadrul
proiectului prin actiunile derulate se urmareste reducerea nesigurantei locative si proportiei locuintelor supra-aglomerate
3/7/2018 3/6/2021 84.41 Sud Muntenia Arges Schitu Golesti L-UAT nivel local/
P1-microîntreprindere
P2-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
110 15,290,143 2,499,971 283,482 0 39,763 18,113,359 in implementare AA1/14.06.2018
AA2/30.08.2018
AA3/22.04.2019
3,527,080 255,779
OIR  SUD MUNTENIA 7 AP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi:  Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390 123571 Sprijin pentru functionare Grupul de Actiune Locala Campulung Muscel ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CÂMPULUNG MUSCEL Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in ZUM-urile
identificate, alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in
teritoriul SDL. Abordarea de tip participativ propusa de GAL Campulung Muscel are in vedere mobilizarea si implicarea comunitatilor
dezavantajate si a actorilor locali in procesul de implementare a strategiei locale, favorabila incluziunii, in concordanta cu DLRC. De
asemenea proiectul urmareste indeplinirea indicatorilor de POR si POCU asumati prin Strategia de Dezvoltare Locala.Proiectul va genera
efecte pozitive, prin dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a capitalului uman din zonele urbane marginalizate ale Municipiului
Campulung prin intermediul interventiilor sale, respectiv reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
10/30/2018 10/29/2023 95.00 Sud Muntenia Arges  Câmpulung L-organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial) 114 1,848,709 97,300 0 0 0 1,946,009 in implementare 0 194,601 0
OIR  SUD MUNTENIA 8 AP 3 Locuri de munca pentru toti/OS 8/8.v: Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare 426 126151 Conducem schimbarea AUTOMOBILE DACIA SA Obiectivul general al proiectului îl constituie: ”Dezvoltarea capacitatii angajatilor Automobile Dacia care ocupa pozitii de management
precum si a celor din departamentul de resurse umane de a implementa schimbari strategice adaptate dinamicii si trendurilor din industria
auto.
2/21/2019 2/20/2020 38.49 Sud Muntenia Arges Mioveni L-întreprindere mare 106 435,569 76,865 512,434 0 106,788 1,131,656 in implementare AA1/23.05.2019
AA2/06.06.2019
0 0
TOTAL 63,453,858 8,346,820 4,137,256 0 146,551 76,084,484 10,815,407 809,419