Vrancea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL VRANCEA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 118788 445 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea Județul Vrancea n.a Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui sistem inovator si flexibil de prevenire a coruptiei, crestere a transparentei, eticii si integritatii prin implementarea unor masuri de prevenire a coruptiei, aplicarea unitara a mecanismelor, procedurilor si normelor de etica si integritate si imbunatatirea cunostintelor si competentelor in ceea ce priveste prevenirea coruptiei la nivelul administratiei publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 de UAT-uri din 68 comune si 5 orase plus Consiliul Judetean Vrancea, pe parcursul a 12 luni. Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in cele 73 de UAT-uri din
Vrancea si Consiliul Judetean Vrancea. Indeplinirea/atingerea OS1 este rezultanta implementarii A3, A4, si A5 (Activitatea 3 –
Analiza si evaluarea planului de actiune de combatere a coruptiei, Activitatea 4 – Implementarea masurilor de prevenire si
reducere a coruptiei si Activitatea 5 – Cooperare cu societatea civila) si va contribui la indicatorul de realizare 5S64 – Autoritati si
institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti
OS1 va fi corelat cu Rezultat program(R-POCA) 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica
si integritate in autoritatile si institutiile publice atins prin Rezultat de proiect 1- 1 Analiza a planurilor sectoriale de combatere a
coruptiei, Rezultat proiect 2 – 1 Raport evaluare riscuri, Rezultat proiect 3 – 1 Studiu sondaj si Rezultat proiect 4 – 2 Mecanisme
de cooperare implementate.
2. OS 2. Cresterea gradulului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul celor 73 de UAT-uri din
Vrancea si Consiliul Judetean Vrancea din judetul Vrancea prin elaborarea si dezvoltarea unui “Ghid de bune practici si
instrumente de lucru pentru prevenirea coruptiei in administratia publica care sa descrie atat o norma/o procedura cat si
modalitatile de implementare aferente si implementarea unor standarde de etica si integritate” si implementarea unei platforme
anticoruptie; Indeplinirea/atingerea OS2 este rezultanta implementarii A4 (Activitatea 4 – Implementarea masurilor de prevenire si
reducere a coruptiei) si va contribui la indicatorul de realizare 5S64 – Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri
operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti
OS2 este in stransa corelatie cu Rezultat program(R-POCA) 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la
prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice atins prin Rezultat de proiect 5 – Elaborarea 1
“Ghid de bune practici si instrumente de lucru pentru prevenirea coruptiei in administratia publica care sa descrie atat o norma/o
procedura cat si modalitatile de implementare aferente si implementarea unor standarde de etica si integritate” si multiplicarea lui
in 74 de exemplare in randul celor 73 de Primarii din judetul Vrancea si la nivelul CJ Vrancea, Rezultat proiect 6 – Dezvoltare 1
platforma anticoruptie si Rezultat proiect 7 – Creare 1 sistem de avertizare („whistle-blowing”) a iregularitatilor si a posibilelor
fapte de coruptie la nivelul Judetului Vrancea (crearea unei adrese de e-mail dedicata).
3. OS 3. Cresterea gradului de constientizare a publicului si personalului institutiilor si autoritatilor publice cu privire la coruptie din
judetul Vrancea prin 4 campanii pentru 200 de astfel de participanti; Indeplinirea/atingerea OS3 este rezultanta implementarii A5
(Activitatea 5 – Cooperare cu societatea civila) si va contribui la indicatorul de realizare 5S65: Sondaj privind perceptia in randul
cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei publice, precum si sesiuni de constientizare a publicului cu privire la coruptie.
OS3 este corelat cu Rezultat program(R-POCA) 5 – Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al
personalului din administratia publica atins prin Rezultat proiect 8 –4 Campanii realizate (Organizare sesiuni de informare si
constientizare privind masurile anticoruptie (4 sesiuni x 50 persoane) in randul cetatenilor si personalului din administratia
publica), Rezultat proiect 9 – 200 de persoane informate si Rezultat proiect 10 – 1 300 de chestionare aplicate in randul
cetatenilor, personalului din administratia publica si alesilor locali.
4. OS 4. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor profesionale pentru 168 de reprezentanti dintre alesi locali si personal din
conducere si executie din cadrul autoritatilor publice locale din Vrancea privind etica si integritatea; Indeplinirea/atingerea OS4
este rezultanta implementarii A6 (Activitatea 6 – Dezvoltare a cunostintelor si abilitatilor grupului tinta) si va contribui la indicatorul
de realizare 5S66: Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei,
transparentei, eticii si integritatii.
OS4 corespunde Rezultatului de program(R-POCA) 6 – Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din
autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei atins prin Rezultat proiect 11 – 6 Rapoarte formare
aferente celor 6 sesiuni de curs acreditat ANC „Expert Prevenire si Combatere a Coruptiei” si Rezultat proiect 12 Personal instruit
si certificat (168).
8/13/2018 8/13/2019 85.00000125 2 VRANCEA Focșani APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 339,121 339,121 0 51,866 51,866 0 7,979 7,979 0 0 398,966 398,966  în implementare n.a 156,469 23,931
2 125665 557 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani Județul Vrancea n.a Consolidarea capacitaþii instituþionale a Primariei Municipiului Focsani prin introducerea de instrumente de planificare strategica, sisteme si standarde de management al calitaþii si performanþei pentru optimizarea proceselor administrative ale primariei si adoptarea unor masuri de simplificare a furnizarii serviciilor catre cetațeni si mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea strategiei de dezvoltare durabila 2021 – 2027 a municipiului Focsani care va fundamenta deciziile strategice si
planificarea bugetara pe termen lung la nivelul instituției
2. Implementarea unui sistem de management al performanței BSC pentru a asigura gestiunea si masurarea acțiunilor strategice la nivelul Municipiului Focsani
3. Extinderea sistemului ISO 9001:2015 existent la nivelul municipiului Focsani prin asigurarea unor proceduri de lucru ce corespund unor procese optimizate de furnizare a serviciilor publice prin mijloace electronice
4. Optimizarea activitaþilor interne ale funcþionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitaþilor si al înregistrarilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primariei Focsani, precum si implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate online catre cetațeni
5. Îmbunatațirea abilitaților si cunostinþelor personalului municipiului Focsani în domeniul managementului strategic, al
managementului calitații/performanței, pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea
documentelor electronice
11/21/2018 2/21/2021 84.99999989 2 VRANCEA Focșani APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,497,922 3,497,922 0 534,976 534,976 0 82,304 82,304 0 0 0 0 4,115,202 114,240 4,229,442  în implementare n.a 0 0
TOTAL VRANCEA 3,837,042 3,837,042 0 586,842 586,842 0 90,283 90,283 0 0 0 0 4,514,167 114,240 4,628,407 156,469 23,931