Vaslui 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL VASLUI
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120582 109 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui Consiliul Județean Vaslui n.a Scopul proiectului: Creșterea capacității instituționale a Municipiului Turda prin introducerea sistemului de management al performanței și calității ISO 9001:2015 în cadrul UAT Municipiul Turda în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.
Obictivele specifice:
OS 1: Crearea și operaționalizarea cadrului instituțional necesar pentru implementarea sistemului de management al performantei și calității ISO 9001:2015
OS 2: Implementarea și menținerea unui sistem de evaluare a calității prestațiilor bazat pe indicatori de performanță și management adecvați
OS 3:  Modernizarea infrastructurii și a instrumentelor de lucru în scopul eficientizării modului de derulare a activităților confom noului standard implementat
OS 4:  Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul managementului calității și performanței instituționale
OS 5:  Dobândirea și menținerea calității de entitate certificată ISO 9001:2015
1/29/2018 7/29/2019 85.000000820 1 Vaslui Vaslui APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 518,493 518,493 0 79,299 79,299 0 12,200 12,200 0 0 609,992 0 609,992  în implementare AA 1/ 15.04.2019 264,826 40,503
2 120630 101 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Implementarea unui sistem de management al performanței și calității în Primăria municipiului Huși, județul Vaslui Primăria Municipiului Huși n.a Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme integrate de management al calitătii și performanței în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a cetătenilor, susținut de o dezvoltare a abilitătilor personalului de la nivelul solicitantului.
OS.1 Elaborarea, dezvoltarea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2015 care să conducă la creșterea calității, eficienței și a transparenței serviciilor oferite precum și dezvoltarea unui proces de monitorizare și de evaluare a impactului net al serviciilor oferite.
OS.2 Elaborarea, dezvoltarea și implementarea unor sisteme de management al performanței în baza Balance ScoreCard.
OS.3 Dezvoltarea abilităților specifice ale personalului public în domeniul managementului calității în vederea elaborării, implementării și menținerii unor sisteme de management al calității și performanței la nivelul Municipiului Huşi astfel încât să se mențină la standarde europene calitatea serviciilor acordate.
OS.4 Dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni.
2/14/2018 6/14/2019 85.000000236 1 Vaslui Huși APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 359,728 359,728 0 55,017 55,017 0 8,464 8,464 0 0 423,209 0 423,209  în implementare 276,517 35,818
3 120672 106 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sistem de management al performanței și calității în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui SMC-BSC Primăria Municipiului Vaslui n.a Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor sisteme integrate de management al calități și performanței pentru optimizarea proceselor decizionale și de sprijin a cetăţenilor, și dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.
OS.1 Elaborarea, dezvoltarea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2015 care să conducă la creșterea calității, eficienței și a transparenței serviciilor oferite precum și dezvoltarea unui proces de monitorizare și de evaluare a impactului net al serviciilor oferite.
OS.2 Elaborarea, dezvoltarea și implementarea unor sisteme de management al performanței în baza Balance Score Card.
OS.3 Dezvoltarea abilităților specifice ale personalului public în domeniul managementului calității în vederea elaborării, implementării și menținerii unor sisteme de management al calității și performanței la nivelul Municipiului Vaslui astfel încât să se mențină la standarde europene calitatea serviciilor acordate.
OS.4 Dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni.
2/14/2018 6/14/2019 84.999999174 1 Vaslui Vaslui APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 360,235 360,235 0 55,095 55,095 0 8,476 8,476 0 0 423,805 0 423,805  în implementare 162,695 24,883
4 118196 425 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui Județul Vaslui n.a. Cresterea capacitatii de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul judetului Vaslui (Consiliu judetean si institutiile subordonate)
OS1 Sprijinirea Consiliului Judetean Vaslui pentru aplicarea unitara a normelor de etica, integritate si prevenire a coruptiei prin elaborarea si adoptarea de proceduri operatíonale, ghiduri si instrumente suport, conform SNA 2016-2020.
OS2 Imbunatatirea cunostintelor si competentelor in ceea ce priveste prevenirea coruptiei a a minim 150 de persoane (angajati cu functii de conducere si executie din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vasluii si institutiilor publice subordonate si alesi locali).
6/18/2018 10/18/2019 85.000000000 1 Vaslui Vaslui APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 339,669 339,669 0 51,949 51,949 0 7,992 7,992 0 0 399,610 0 399,610  în implementare 120,276 18,395
5 126155 544 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Dezvoltarea Capacității Administrative a Municipiului Bârlad Municipiul Bârlad n.a. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei, precum si introducerea de sisteme de calitate si standarde comune, adaptarea structurilor interne si pregatirea resurselor umane de la nivelul administratiei publice locale, in vederea consolidarii capacitatii administrative, in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 12/3/2018 8/3/2021 85.000000318 1 Vaslui Vaslui APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,672,140 2,672,140 0 408,680 408,680 0 62,874 62,874 0 0 0 0 3,143,694 0 3,143,694  în implementare 0 0
6 125900 518 MV AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Planificare Strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui Municipiul Vaslui n.a. OG Dezvoltarea capacitaþii de formulare a politicilor publice de catre Consiliul Judeþean Vaslui pentru dezvoltarea economica si sociala a judeþului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategica.OS 1. Cresterea capacitaþii de fundamentare a deciziilor referitoare la dezvoltarea economico-sociala a judeþului Vaslui prin
elaborarea participativa si adoptarea unei strategii de dezvoltare durabila pentru perioada 2021-2027.
2. OS2. Cresterea competenþelor a minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului de specialitate al instituþiei Consiliului Judeþean Vaslui, pentru elaborarea si implementarea politicilor publice locale pâna la finalizarea proiectului.
12/5/2018 6/5/2020 85.000001225 1 Vaslui Vaslui APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 694,006 694,006 0 106,142 106,142 0 16,330 16,330 0 0 0 0 816,478 0 816,478  în implementare 22,113 3,382
7 126350 570 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă Municipiul Vaslui n.a. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacitaþii instituþionale a Primariei Municipiului Vaslui prin implementarea de masuri de simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor catre cetaþeni.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activitaþilor interne ale funcþionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitaþilor si al înregistrarilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primariei Vaslui
2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care sa fie furnizate online catre cetaþeni
3. Îmbunataþirea abilitaþilor si cunostinþelor personalului municipiului Vaslui pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea documentelor electronice

4/9/2019 7/9/2021 84.999999917 1 Vaslui Vaslui APL 129 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,038,156 2,038,156 0 311,718 311,718 47,957 47,957 0 0 2,397,831 35,700 2,433,531  în implementare 0 0
8 128787 631 RB AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Introducerea de sisteme informatice pentru
optimizarea proceselor in Municipiul Husi
Municipiul Huși n.a. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul
municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1. Dezvoltarea capacitatii necesare in vederea fundamentarii deciziilor si planificarii strategice pe termen lung, pentru
perioada 2020-2021.
2. OS 2. Implementarea unor sisteme informatice si dotarea cu echipamente hardware necesare optimizarii proceselor
administrative.
3. OS.3 Dezvoltarea de noi abilitati ale personalului în vederea optimizarii proceselor decizionale orientate catre cetateni.unicipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului.
6/6/2019 12/6/2021 84.999999930 1 Vaslui Huși APL 129 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,034,204 3,034,204 0 464,055 464,055 0 71,393 71,393 0 0 0 0 3,569,651 0 3,569,651  în implementare
TOTAL 10,016,630 10,016,630 0 1,531,955 1,531,955 0 235,685 235,685 0 0 0 0 11,784,271 35,700 11,819,971 846,427 122,981