Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL TULCEA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 119289 484 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Dezvoltarea calității serviciilor în administrația publică locală Municipiul Tulcea na Obiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii serviciilor publice furnizate de catre autoritate cetatenilor prin consolidarea /imbunatatirea sistemului de management al calitatii si performanta in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilitatilor personalului din autoritatea publica locala.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 Cresterea calitaþii si performanþei organizationale in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari.
2. OS2. Imbunatatirea capacitatii personalului referitor la sisteme si standarde comune de management al calitatii si performantei prin pregatirea/instruirea specifica a unui numar de 60 angajati si perfectionarea a 20 angajati.
3. OS3. Dezvoltarea si sustinerea activitatilor de colaborare si interactiune cu cetateni, autoritati, institutii si organisme publice nationale si internationale.
6/20/2018 10/20/2019 85.000003319 3 TULCEA Tulcea APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 332,902 332,902 0 50,914 50,914 0 7,833 7,833 0 0 0 0 391,649 0 391,649  în implementare 71,552 10,943
2 118717 435 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice locale Municipiul Tulcea na Obiectivul general al proiectului ,,Imbunatatirea si asigurarea unor servicii publice eficiente si de calitate,, se afla in concordanta cu
apelul Cererii de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si
institutiilor publice locale din regiunile mai puþin dezvoltate din cadrul ghidului elaborat pentru POCA 2014-2020.
Scopul proiectului este de a contribui prin activitatile propuse la formarea unei culturi din care sa rezulte mai multa transparenta si
deschidere din partea autoritatii publice locale iar din partea cetatenilor, mai mult interes, implicare si responsabilizare în rezolvarea
problemelor anticorupție                                                                                                                                                                                         Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1.Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie pentru 250 de cetateni.
OS.2.Cresterea gradului de educatie anticorupþie a personalului din cadrul autoritatii publice de locale pentru 150 de angajati.
OS.3. Imbunatatirea accesului beneficiarilor la serviciile publice – dezvoltarea de instrumente in vederea cresterii asumarii
responsabilitatii la nivelul autoritatii publice locale –realizarea unui Ghid de bune practici anticorupþie. Realizarea obiectivelor
specifice ale proiectului, va crea o administraþie publica moderna, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica, prin
intermediul unor servicii publice, investitii si reglementari de calitate. De aceea este nevoie in primul rand de resurse umane
competente si bine gestionate, un management eficient si transparent al utilizarii resurselor, precum si de identificarea si
utilizarea unor proceduri clare, simple si predictibile de functionare. Informarea cetatenilor este necesara, pentru a cunoaste ce
este corupþia, care sunt cauzele si efectele ei, cum se sancþioneaza. Astfel o societate civila mai bine informata, constienta de
rolul ei privind participarea, evaluarea si certificarea serviciilor publice, va avea ca efect o diminuare a faptelor de coruptie si va
reprezinta un instrument esential atat pentru functionari cat si pentru cetateni. Implementarea proiectului reprezinta o
oportunitatea pentru autoritatea publica locala si va conduce la dezvoltarea unei culturi privind sustinerea unui management
performant prin cresterea transparentei si eticii .
8/21/2018 11/21/2019 84.999995137 3 TULCEA Tulcea APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 227,205 227,205 0 34,749 34,749 0 5,346 5,346 0 0 267,300 37,391 304,691  în implementare AA 1/05.12.2018 79,161 12,107
3 129688 686 MP AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Solutii administrative moderne – dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliul Judetean Tulcea Judetul Tulcea na Obs. 1) Introducerea si implementarea unui mecanism de bugetare participativa in scopul cresterii calitatii procesului decizional,
pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor comunitatilor din judetul Tulcea.
Pentru realizarea Obs.1) s-a avut în vedere activitatea A3 Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de bugetare participativa
on-line in scopul elaborarii politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2020 şi 2021 si
subactivitatile aferente. Rezultatul 1 contribuie la atingerea acestuia.
Obs. 2) Consolidarea capacitatii institutionale privind planificarea si fundamentarea strategica, prin dezvoltarea si elaborarea
Strategiei de dezvoltare durabila a Judetului Tulcea pentru perioada 2021 -2027.
Pentru realizarea Obs.2) s-a avut în vedere activitatea A4 Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a Judetului Tulcea pentru
perioada 2021 -2027 si subactivitatile aferente. Rezultatul 2 contribuie la atingerea acestuia.
Obs. 3) Dezvoltarea, implementarea si susţinerea de mecanisme de cooperare inter-institutionala, din perspectivă back-office si
front-office pentru serviciile furnizate direct cetatenilor din Judetul Tulcea.
Pentru realizarea Obs.3) s-a avut în vedere activitatea A5 Dezvoltarea de solutii si sisteme informatice pentru simplificarea
serviciilor furnizate direct cetatenilor si mediului de afaceri. Rezultatul 3 contribuie la atingerea acestuia.
Obs. 4) Dezvoltarea si implementarea unor programe de instruire specifice privind dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru
angajatii (demnitari, consilieri, personal de conducere si executie) din Consiliului Judetean Tulcea.
Pentru realizarea Obs.4) s-a avut în vedere activitatea A6 Imbunatatirea competentelor si abilitatilor specifice domeniului
proiectului pentru personalul cu functii de conducere si executie din Consiliul Judetean Tulcea Rezultatul 4 contribuie la atingerea
acestuia
5/29/2019 5/29/2021 84.999999953 3 TULCEA Tulcea APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,708,709 2,708,709 0 414,273 414,273 0 63,734 63,734 0 0 0 0 3,186,716 0 3,186,716  în implementare
TOTAL 3,268,815 3,268,815 0 499,936 499,936 0 76,913 76,913 0 0 0 0 3,845,665 37,391 3,883,056 150,713 23,050