Sibiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL SIBIU
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 118759 439 OC AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Sa spunem NU coruptiei Județul Sibiu Asociația Română Pentru Transparență OBIECTIV GENERAL: Îmbunataþirea capacitaþii administrative a Consiliului Judeþean Sibiu de a creste integritatea si preveni corupþia, prin dezvoltarea si implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civila si prin cresterea nivelului de educaþie anticorupþie a personalului din cadrul instituþiei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OBIECTIV SPECIFIC 1: Dezvoltarea unui standard de integritate, ca mecanism aplicabil la nivelul CJ Sibiu, în corespondenþa cu SNA 2016-2020 si raportat la SCAP, prin Elaborarea a minimum 5 politici si proceduri operaþionale/de sistem, cu indicatorii aferenþi si prin dezvoltarea unui sistem de avertizare a iregularitaþilor si a posibilelor fapte de corupþie la nivelul instituþiei publice.
2. OBIECTIV SPECIFIC 2: Implementarea unui standard de integritate, mecanism aplicabil în cadrul CJ Sibiu în vederea cresterii integritaþii si reducerii vulnerabilitaþii la corupþie, implementat prin Hotarâre de CJ, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.
3. OBIECTIV SPECIFIC 3: Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civila pentru monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticorupþie la nivelul CJ Sibiu, în scopul monitorizarii si evaluarii implementarii masurilor anticorupþie aplicabile la nivel de instituþiei, în corelare cu Strategia Naþionala Anticorupþie 2016-2020.
4. OBIECTIV SPECIFIC 4: Cresterea nivelului de educaþie anticorupþie în rândul personalului de conducere si execuþie din cadrul instituþiei CJ Sibiu, prin organizarea de cursuri de formare/ perfecþionare în domeniul prevenirii corupþiei, eticii si integritaþii.
7/23/2018 11/23/2019 84.21398086 7 Sibiu Sibiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 288,261 288,261 0 47,189 47,189 0,00 6,846 6,846 0,00 0 342,295 342,295  în implementare n.a 92,871 15,292
2 119841 477 DSS AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Spre o administrație publică performantă Județul Sibiu Asociația Română Pentru Transparență Obiectiv general:Dezvoltarea si implementarea unui Sistem de Management al Calitaþii si Performanþei unitar si eficient, prin standardizarea proceselor de lucru; actualizarea si extinderea sistemului informatic inovativ de management al documentelor; certificarea ISO9001:2015 si pregatirea resursei umane din CJSibiu, în scopul optimizarii proceselor orientate catre beneficiari si consolidarii capacitaþii instituþionale.                 OBIECTIV SPECIFIC 1: Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Consiliului Judeþean Sibiu, asigurarea eficientizarii acestora si corelarii între sistemul de management al performanþei si calitaþii cu sistemul de control intern managerial existent la nivelul institutiei, în scopul optimizarii proceselor orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP si consolidarii capacitaþii instituþionale a CJ Sibiu.
2. OBIECTIV SPECIFIC 2: Actualizarea si extinderea sistemului informatic de management al proceselor si documentelor la nivelul Consiliului Judeþean Sibiu, prin includerea de facilitaþi inovative, în vederea dezvoltarii si consolidarii unui Sistemul de Management al Calitaþii si Performanþei unitar si eficient care va contribui la optimizarea proceselor orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP.
3. OBIECTIV SPECIFIC 3: Îmbunataþirea cunostinþelor si abilitaþilor a 80 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Consiliului Judeþean Sibiu privind implementarea, respectarea si actualizarea continua a standardelor de management al calitaþii, prin sesiunile de formare profesionala clasica si e-learning, acþiuni de networking si schimb de bune practici, în vederea sprijinirii masurilor si acþiunilor prevazute de OS2.1 si implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.
7/23/2018 11/23/2019 84.227561666 7 Sibiu Sibiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 486,941 486,941 0 79,622 79,622 0 11,563 11,563 0 0 0 0 578,126 578,126  în implementare n.a 144,281 20,222
3 126267 540 GD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 ALT- Sibiu: Administrație de Calitate, Accesibilă Locuitorilor prin Tehnologie„SALT- Sibiu: Administrație de Calitate, Accesibilă Locuitorilor prin Tehnologie Municipiul Sibiu n.a Obiectivul general al proiectului este cresterea calitaþii actului administrativ la nivelul Municipiului Sibiu, prin abordarea sistematica a doua elemente cheie care asigura aceasta crestere de calitate.Obiectivele specifice ale proiectului
1. OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Dezvoltarea sistemului de management al calitaþii la Primaria Municipiului Sibiu pe baza autoevaluarii, planificarii remediilor pentru cresterea calitaþii si standardizarii proceselor si activitaþilor, prin utilizarea de instumente standard recomandate la nivel internaþional (ISO9001:2015), european (CAF) si naþional („Planul de acþiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitaþii în autoritaþi si instituþii publice 2016-2020”).
2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Cresterea accesului online la serviciile publice gestionate de Primaria Municipiului Sibiu si instituþiile din subordinea sa, în vederea reducerii birocraþiei pentru cetaþeni la (a) solicitarea si primirea în mod automatizat a unor documente, certificate, autorizaþii si avize, (b) efectuarea de plaþi pentru servicii publice, taxe si impozite locale si (c) cresterea accesibilitaþii registraturii prin dezvoltarea unui sistem non-stop de auto-înregistrare a documentelor depuse de cetaþeni.
3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Îmbunataþirea proceselor de management al documentelor curente si arhivate prin extinderea solutiei digitale de administrare a documentelor nou create si dezvoltarea arhivei electronice, în vederea eliminarii erorilor si scurtarii timpului de asteptare pentru cetaþeni pentru orice eliberare a oricarui document sau raspuns
4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Cresterea nivelului de competenþa a personalului Primariei Municipiului Sibiu si a instituþiilor subordonate CL pentru cresterea calitaþii serviciilor locale prin implementarea corecta a sistemelor de management al calitaþii si gestionarea eficienta a soluþiilor informatice care permit reducerea birocraþiei.a unor interfeþe prietenoase de interacþiune cu cetatenii si scaderea poverii administrative la nivelul acestora, cât si prin scaderea poverii administrative si a timpului de prelucrare a documentelor la nivelul autoritaþii publice locale, ceea ce va scadea corelativ timpul de asteptare al cetaþenilor pentru furnizarea unui serviciu public si va elimina erori generate de gestionarea unui numar mare de documente înregistrate exclusiv pe hârtie (pentru care mecanismele de verificare se bazeaza exclusiv pe atentia umana).
3/20/2019 9/20/2021 85.000000824 7 Sibiu Sibiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,630,641 2,630,641 0 402,333 402,333 0 61,897 61,897 0 0 0 0 3,094,872 7,140 3,102,012  în implementare n.a 0 0
4 126475 563 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030 Județul SIBIU Asociația Română Pentru Transparență Obiectivul general: Optimizarea proceselor orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP în cadrul administraþiei Judetului Sibiu, prin abordarea strategica a dezvoltarii judetului pe termen lung, utilizând instrumente de prioritizare si planificare a investitiilor, bugetelor si interventiilor în comunitate si prin dezvoltarea solutii de simplificare a relatiei dintre CJ si cetateni.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica si fundamentare a deciziilor la nivelul Consiliului Judeþean Sibiu, prin dezvoltarea de mecansisme de participare publica, prioritizare a investiþiilor si prin desfasurarea unui exerciþiu amplu de planificare strategica si a politicilor publice permiþând atât fundamentarea solida a tuturor investitiilor si deciziilor în perioada 2020-2030, cât si cresterea nivelului de competenta la nivelul insituþiei printr-o învaþare experientiala.
2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Cresterea accesului online la serviciile publice gestionate de Consiliul Judeþean Sibiu si instituþiile din subordinea sa în vederea reducerii birocraþiei pentru cetateni când acceseaza servicii de sanatate.
3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei, cu impact asupra modului de interactiune al Consiliului Judetean Sibiu cu cetatenii, prin dezvoltarea arhivei electronice, în vederea eliminarii erorilor si scurtarii timpului de asteptare pentru cetateni pentru eliberarea oricarui document sau emiterea oricarui raspuns.
4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Cresterea nivelului de competenþa a personalului Consiliului Judetean Sibiu si a institutiilor subordonate în vederea si pentru gestionarea eficienta a solutiilor informatice care permit simplificare si reducerea birocratiei pentru cetateni.
3/22/2019 3/22/2021 84.85269469 7 Sibiu Sibiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,141,080 3,141,080 0 486,687 486,687 0 67,621 67,621 0 6,415 6,415 0 3,701,804 0 3,701,804  în implementare n.a 32,076 0
TOTAL 6,546,923 6,546,923 0 1,015,832 1,015,832 0 147,927 147,927 0 6,415 6,415 0 7,717,097 7,140 7,724,237 269,228 35,513