Satu Mare 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDETUL SATU MARE
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 119377 463 GD AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performanței administrației publice locale în municipiul Satu Mare Municipiul Satu Mare n/a OBIECTIV GENERAL: Introducerea si extinderea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP.
OS 1. Introducerea utilizarii de instrumente de management ale calitaþii si performanþei (ISO9001:2015) în cadrul Serviciului public Poliþia Locala Satu Mare, Centrul Cultural ”G.M.Zamfirescu”, Teatrul de Nord Satu Mare si Filarmonica “Dinu Lipatti” Satu Mare.
OS 2. Sprijin privind tranziþia de la instrumentul de management ale calitaþii si performanþei ISO9001:2008 la ISO9001:2015 în cadrul Primariei Municipiului Satu Mare si Direcþia de Evidenþa a Persoanelor a municipiului Satu Mare.
OS 3. Dezvoltarea abilitaþilor unui numar de 50 de angajaþi privind sistemul de management al calitații, din cadrul instituþiilor publice locale implicate în derularea proiectului.
8/20/2018 12/20/2019 85.0000019 6 SATU MARE Satu Mare APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 313,085 313,085 0 47,884 47,884 0 7,367 7,367 0 0 0 0 368,336 4,939 373,274 în implementare n.a 23,427 3,583
2 126124 532 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare pentru cetățeni Municipiul Satu Mare n/a Dezvoltarea si implementarea de masuri de simplificare privind serviciile furnizate catre cetanii municipiului Satu Mare in scopul reducerii birocratiei. Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetatenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Retro-digitalizarea documentelor din cadrul Primariei municipiului Satu Mare, in scopul reducerii birocratiei.
2. Implementarea unui sistem informational geografic (GIS) pentru realizarea bancilor de date pentru cadastru urbanism si
amenajarea teritoriului la nivelul Primariei municipiului Satu Mare, prin asigurarea cadrului organizational pentru realizarea unei infrastructuri de date GIS – sisteme back-office în scopul reducerii birocratiei
3. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor necesare accesarii, implementarii si monitorizarii de proiecte din fonduri europene si a documentelor privind managementul resurselor umane.
12/28/2018 6/28/2021 84.99999969 6 SATU MARE Satu Mare APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,086,085 2,086,085 0 319,048 319,048 0 49,084 49,084 0 0 0 0 2,454,217 0 2,454,217 în implementare n.a 0 0
TOTAL 2,399,170 2,399,170 0 366,932 366,932 0 56,451 56,451 0 0 0 0 2,822,553 4,939 2,827,492 0 23,427 3,583