Sălaj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
Raportare cut-off date 31.03.2019
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL SĂLAJ
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 118062 421 GD AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Sălajul spune NU corupției! Județul Sălaj n/a Obiectivul general: Cresterea gradului de constientizare a pericolului pe care-l reprezinta actul de corupție la nivelul administraþiei publice locale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea gradului de constientizare si a nivelului de educaþie anticorupție pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Salaj si pentru alesi locali din județ.
2. Prevenirea si combaterea corupþiei în cadrul Consiliului Județean Salaj prin constituirea si consolidarea cadrului procedural
existent.
3. Cresterea gradului de constientizare publica prin organizare campanii de educaþie anticorupþie la nivelul instituþiilor si serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Salaj si la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din Județul Salaj.
11/8/2018 12/8/2019 85.00000786 6 SĂLAJ Zalău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 308,180 308,180 0 47,133 47,133 0 7,251 7,251 0 0 0 0 362,565 0 362,565 în implementare n/a 6,448 986
2 121536 102 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 “Calitate, eficiență și performanță a managementului la nivelul UAT Municipiul Zalău (CEP UAT Zalău)” Municipiul Zalău na Obiectivul general al proiectului constă în Îmbunătătirea performantei organizationale la nivelul UAT Municipiul Zalău prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a institutiilor administratiei publice, CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Zalău/PMZ și structurilor subordonate Consiliului Local Zalău (Poliției Locale Zalău și Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău/DASC).
Obiectivele specifice ale proiectulu sunt:
1. Dezvoltarea capacitații personalului de a implementa si imbunatati un instrument unitar de management al calitătii și performantei cu scop de crestere a eficientei serviciilor oferite de către administratia publică prin instruirea unui număr de 109 angajați de la nivelul Primăria Municipiului Zalău/PMZ si structurilor subordonate Consiliului Local (Politia Locală Zalău si Directia de Asistenta Sociala Comunitara Zalău/DASC) care vor urma programe de formare/instruire în domenii specifice;
2. Asigurarea vizibilității și promovarea proiectului și a finanțatorului;
3. Promovarea principiilor orizontale.
3/27/2018 6/27/2019 85.000000246  Proiect cu acoperire națională Sălaj Zalău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 344,958 344,958 0 52,758 52,758 0 8,117 8,117 0 0 405,833 0 405,833  în implementare n.a 162,907.14 24,915.21
3 126302 521 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 SPECIAL ZALĂU – Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău Municipiul Zalău n.a Cresterea capacitatii Primariei municipiului ZALAU de a asigura serviciile publice integrate de calitate, transparente si accesibile pentru cetateni prin simplificarea procedurilor administratiei locale in paralel cu reducerea birocratiei si folosind un management institutional eficient.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Asigurarea aplicatiilor interne pentru deservirea fluxurilor initiate printr-un portal pentru min. 10 servicii publice electronice si fluxuri interne de interoperabilitate (front-office si back-office) ca masuri de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni, pana in 2021
2. Retro-digitalizarea unui numar de cca. 40 000 dosare aflate in arhiva clasica si cu valoare operationala prezenta, pana in 2021.
3. Cresterea calitatii si eficientei managementului strategic al UAT Zalau prin elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbana a mun Zalau 2024-2030
4. Imbunatatirea accesului la informatiile institutiei prin implementarea arhivei digitale cu incarcarea rezultatelor retro-digitalizate si a modernizarii site-ului www.zalausj.ro pentru a fi responsiv, intuitiv si usor accesibil, pana in 2021.
12/13/2018 6/13/2021 85.000000284 6 SĂLAJ Zalău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,697,584 2,697,584 0 412,572 412,572 0 63,473 63,473 0 0 0 0 3,173,628 44,744 3,218,372  în implementare 317,363 0
4 126243 549 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj Județul Sălaj n.a. Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacitaþii Consiliului Judetean Salaj de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituþie catre cetaþeni prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocrației

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea cu minim 30% a timpului aferent livrarii serviciilor catre cetațeni, primarii locale, ONG-uri, asociații si mediul de afaceri prin oferirea unor servicii cu acces on-line, crearea unei arhive digitale si eliminarea astfel a birocraþiei existente
2. Reducerea la maxim a fluxului clasic pe hârtie pentru urmatoarele servicii oferite exclusiv de Consiliul Judeþean Salaj pentru:
a) Obþinere informaþii despre concesionare/închieirere/vânzare bunuri proprietate publica sau privata
b) Obþinere Acord prealabil lucrari în zona drumurilor judeþene
c) Obþinere Acord privind efectuarea de lucrari în cladirile de patrimoniu judeþean
d) Solicitare sprijin financiar cazuri sociale
e) Comunicarea privind începerea lucrarilor de construire/desfiinþare
f) Comunicarea privind încheierea execuþiei lucrarilor de construire/desfiinþare
g) Licenþa de transport
3. Furnizarea unui canal îmbunataþit de comunicaþie informaþionala pentru cetaþeni
4. Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de catre instituþie
5. Elaborarea unui instrument de management si evaluare a performanþei instituþionale privind serviciile livrate prin înfiinþarea
canalului de comunicaþie nou reprezentat de portalul de servicii electronice
6. Îmbunataþirea accesului la informaþii prin up-gradarea site-ului web al instituþiei pentru a fi receptiv, intuitiv si accesibil persoanelor
cu dizabilitaþi
7. Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicitaþii actelor emise de instituþie
8. Cresterea eficienþei serviciilor oferite prin instruirea a cel puþin 70 de angajaþi din aparatul propriu al Consiliului Judeþean Salaj

4/1/2019 4/30/2021 84.99999959 6 SĂLAJ Sălaj APL 120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,477,727 2,477,727 0 378,947 378,947 0 58,299 58,299 0 0 0 0 2,914,973 16,660 2,931,633  în implementare 0 0
5 121622 99 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj Consiliul Județean Sălaj na Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice –CAF- în administrația publică pentru instituţia Consiliul Județean Sălaj.
Obiectivele specifice ale proiectulu sunt:
1. Creșterea eficienței serviciilor oferite de către administrația publică prin formarea/instruirea a 50 de angajați de la nivelul Consiliui Județean Sălaj care vor urma programe de formare/instruire certificate în domeniul CAF;
2. Creşterea capacităţii personalului de a contribui la auto-evaluare prin implicarea acestuia în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină, precum şi în propunerea de soluţii concrete pentru îmbunătăţirea/eficientizarea activităţii în domeniile respective.
3. Dezvoltarea instrumentelor de comunicare internă şi informare precum şi a instrumentelor şi procedurilor CAF în vederea îmbunătăţirii continue a modului de funcţionare a organizaţiei şi a serviciilor furnizate de aceasta şi realizarea planului de îmbunătăţiri a proceselor organizaţionale în urma aplicării instrumentelor de autoevaluare.
3/29/2018 9/29/2019 84.999999426  Proiect cu acoperire națională Sălaj Sălaj APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 444,540 444,540 0 67,989 67,989 0 10,460 10,460 0 0 522,989 0 522,989  în implementare AA1/11.02.2019 205,910 31,492
6 119429 472 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Implementarea Sistemului de Management al Calitatii si Performantei conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Judetean Salaj Judetul Salaj n.a. Dezvoltarea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala pentru optimizarea implementarii unitare a managementului calitatii si performantei în concordanta cu SCAP 2014 – 2020
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1. Cresterea capacitatii Consiliului Judetean Salaj pentru implementarea unitara a managementului calitatii si performantei într-un mod durabil în concordanta cu masurile stabilite în Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii în autoritati si institutii publice 2016–2020 si a Programului de îmbunatatire a calitatii 2017–2018, prin utilizarea Sistemului de Management al Calitaþii si Performanþei conform SR EN ISO 9001:2015
OS2. Imbunatatirea competentelor alesilor locali, a factorilor de decizie: directori executivi si sefi serviciu/birou, personal contractual de conducere de la nivelul Consiliului Judetean Salaj privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii si Performantei conform SR EN ISO 9001:2015.
OS3. Organizarea unui workshop în vederea diseminarii rezultatelor proiectului, a cresterii gradului de
constientizare si sensibilizare a personalului de conducere din cadrul institutiilor subordonate Consiliului Judetean Salaj în vederea luarii unor decizii cu privire la extinderea utilizarii Sistemului de Management al Calitatii si Performantei conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul institutiilor pe care le conduc
7/23/2018 7/23/2019 85.000001381 6 Salaj Zalau APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 215,386 215,386 0 32,941 32,941 0 5,068 5,068 0 0 0 0 253,395 253,395  în implementare 97,373 14,892
TOTAL 6,488,375 6,488,375 0 992,340 992,340 0 152,668 152,668 0 0 0 0 7,633,382 61,404 7,694,786 790,000 72,286