Prahova 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL PRAHOVA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120801 87 OD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti Municipiul PLOIEȘTI Asociatia “PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila” Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate
OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate
OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local
3/7/2018 7/7/2019 84.168038599 3 Prahova Ploiesti APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 357,481 357,481 0 58,748 58,748 0 8,494 8,494 0 0 424,723 0 424,723  în implementare n.a 155,268 18,572
2 119511 464 RG AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 “Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local” Județul Prahova na Optimizarea proceselor orientate catre beneficiari la nivelul Consiliului Judetean Prahova si al institutiilor subordonate: Directia Generala
pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova si Directia Judeteana de Evidenta persoanelor Prahova, necesara unei
administratii moderne, performante, eficiente si eficace, in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice2014-2020,
intr-o perioada de 16 luni.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea capacitaþii manageriale caracteristice unei administraþii moderne prin Implementarea instrumentului de management
al calitatii, CAF(Common Assessment Framework), la nivelul Consiliul Judetean Prahova si a institutiilor subordonate: Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova si Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Prahova
2. Dezvoltarea de competenþe la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul Consiliului Judetean Prahova si a doua dintre
institutiile subordonate: Directia pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova si Directia Judeteana Evidenta
Persoanelor prin Pregatirea a 210 persoane din cele 3 institutii ale administratiei publice locale, in domeniul managementul
calitatii – sisteme si standarde ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiarii serviciilor publice.
6/6/2018 10/6/2019 85.000000260 3 PRAHOVA Ploiesti APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 490,491 490,491 0 75,016 75,016 0 11,541 11,541 0 0 0 0 577,049 0 577,049  în implementare AA1/27.02.2019 290,089 44,367
3 118799 447 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 PROETIC:ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE Municipiul PLOIEȘTI Asociatia Terra Mileniul III Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul Municipiului Ploiesti, prin implementarea de masuri de prevenire a coruptiei, cresterea nivelului de educatie anticoruptie a personalului, precum si prin aplicarea normelor, masurilor si procedurilor in materie de etica, integritate si anticoruptie reglementate la nivelul institutiilor publice.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1: Dezvoltarea si implementarea de mecanisme si proceduri in vederea asigurarii transparentei, eticii si integritatii la nivelul
Municipiului Ploiesti
2. OS2: Dezvoltarea si implementarea de actiuni si masuri in vederea prevenirii si combaterea coruptiei, prin promovarea dialogului cu societatea civila si cresterea gradului de educatie anticoruptie in Municipiul Ploiesti
3. OS3: Cresterea nivelului de cunostinte si competente a 40 de persoane din personalul Municipiului Ploiesti, in vederea prevenirii coruptiei, cresterii transparentei, eticii si integritatii
11/21/2018 3/21/2020 84.156465770 3 Prahova Ploiesti APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 242,274 242,274 0 39,853 39,853 0 2,901 2,901 0 2,857 2,857 0 287,885 0 287,885  în implementare 44,943 2,872
4 126115 542 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-2027 Județul Prahova n.a. Obiectivul general al proiectului îl reprezinta eficientizarea activitaþii administraþiei publice locale din cadrul Judetului Prahova prin implementarea de mecanisme si proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen lung ( pentru perioada 2021-2027), in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice2014-2020, intr-o perioada de 20 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Cresterea capacitaþii de a realiza o planificare strategica a Judetului Prahova bazata pe prioritizarea acþiunilor si cheltuielilor bugetare si stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locala durabila a judetului Prahova pentru perioada 2021-2027.
2. Dezvoltarea capacitatii manageriale prin imbunatatirea competentelor la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul
Consiliului Judetean Prahova prin pregatirea a 45 de persoane din cadrul aparatului de specialitate, personal de executie si de
conducere si alesi locali, in domeniul planificarii strategice pentru dezvoltare locala durabila.

4/9/2019 12/8/2020 85.000000984 3 Prahova Județul Prahova APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 431,828 431,828 0 66,044 66,044 0 10,161 10,161 0 0 0 0 508,033 0 508,033  în implementare 0 0
5 129261 648 MP AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina Municpiul Câmpina
/PROGRAME DE FINANTARE, RELATII INTERNATIONALE SI PROTOCOL
n.a Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activitaþii la nivelul Municipiului Câmpina
prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, implementând masuri din perspectiva back-office
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate.
6/27/2019 12/27/2020 84.999999897 3 Prahova Județul Prahova APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,486,908 2,486,908 0 380,351 380,351 0 58,515 58,515 0 0 0 0 2,925,774 0 2,925,774  în implementare
TOTAL 4,008,982 4,008,982 0 620,012 620,012 0 91,612 91,612 0 2,857 2,857 0 4,723,463 0 4,723,463 490,300 65,811