Olt 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL OLT
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120572 82 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei Municipiului Caracal Municipiul Caracal n.a Obiectivul general al proiectului:
Implementarea unui sistem management performant la nivelul UAT Municipiul Caracal, structurat pe baza cerințelor standardului internațional ISO 9001:2015 și susținut prin dezvoltarea sistemului informatic al instituției.
OS 1 – Dezvoltarea, implementarea și certificarea unui sistem de management al calității, ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
OS 2 – Asigurarea unui instrument suport pentru SMC prin dezvoltarea sistemului informatic al instituției.
OS 3 – Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caracal și al instituțiilor subordonate Primăriei Caracal prin:
• asigurarea formării profesionale a 10 persoane din cadrul primăriei Municipiului Caracal pentru proiectarea, implementarea și funcționarea Sistemului de management al calității și în domeniul Auditului intern al SMC;
• asigurarea formării profesionale al personalului de conducere al primăriei Municpiului Caracal (10 persoane) în domeniul Management Strategic;
• asigurarea formării profesionale a 45 persoane din grupul țintă, pentru implementarea Sistemului de Mangement al Calității și integrarea SMC cu SCIM.
• dezvoltarea unui Ghid de bună practică privind integrarea SMC cu SCIM în cadrul UAT și evaluarea performanțelor SMC pe baza Modelului CAF
OS 4 – Promovarea standardelor și instrumentelor managementului calității prin organizarea și
derularea a 6 sesiuni de instruire pentru 90 persoane din cadrul instituției primarului și a instituțiilor subordonate, pe temele: Management Strategic, Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2015, Integrarea cerințelor OSGG 400 în cadrul SMC.
3/12/2018 7/12/2019 85.000000359 4 Olt Caracal APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 354,845 354,845 0 54,270 54,270 0 8,349 8,349 0 0 417,465 0 417,465  în implementare n.a 55,971 8,560
2 118183 422 CA AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Transparență, etică și integritate prin parteneriat social Municipiul Caracal n.a Obiectivul general al proiectului este: sprijinirea masurilor de prevenire a corupþiei la nivelul Primariei Municipiului Caracal.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate la nivelul Primariei Municipiului
Caracal
2. OS2: Cresterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare în
autoritaþile si instituþiile publice
3. OS3: Îmbunataþirea cunostinþelor si a competenþelor personalului din Primaria Municipiului Caracal în ceea ce
priveste prevenirea corupþiei.
7/9/2018 11/9/2019 85.000012010 4 Olt Caracal APL 121- Pregatire, punere în aplicare, monitorizare si inspectare 247,714 247,714 0 37,886 37,886 0 5,829 5,829 0 0 291,428 0 291,428  în implementare AA1 56,993 8,948
3 126174 534 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice pentru cetatenii Municipiului Slatina Municipiul Slatina n.a Reducerea costurilor administrative si simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice prin introducerea de instrumente din domeniul tehnologiei informatiei pentru gestiunea relatiilor cu cetatenii si pregatirea personalului aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slatina in vederea utilizarii acestor instrumente; Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea capacitatii institutionale a Aparatului de specialitate al primarului muncipiului Slatina prin informatizarea unui numar de 5 servicii publice pentru cetateni si firme. 2. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizare si retro-digitalizarea documentelor pe suport de hartie arhivate conform normativelor legale. 3. Formarea personalului Aparatului de specialitate al primarului muncipiului Slatina in domeniul utilizarii sistemelor informatice achizitionate
12/13/2018 6/13/2020 85.000000334 4 Olt Caracal APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,544,943 2,544,943 0 389,226 389,226 0 59,881 59,881 0 0 0 0 2,994,050 0 2,994,050  în implementare 0 0
TOTAL 3,147,502 3,147,502 0 481,383 481,383 0 74,059 74,059 0 0 0 0 3,702,944 0 3,702,944 112,964 17,509