Neamț 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 119208 489 DV AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Implementarea managementului calității – administrație durabilă (IMCAD) Județul Neamț n.a. Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Judetean Neamt prin consolidarea capacitatii administrative de a gestiona aceste servicii, prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calitaþii CAF si ISO, aplicabile administraþiei locale.
OS1: Realizarea procedurilor de lucru in cadrul Consiliului Judetean Neamt, conform standardelor de calitate a serviciilor publice pe plan international – CAF
OS2: Obtinerea certificarii ISO 9001:2015 a Sistemului de Management al Calitatii
OS3: Realizarea programului de pregatire / perfectionare in vederea implementarii si utilizarii SMC
10/23/2018 2/23/2020 85.000000000 1 NEAMȚ Municipiul Piatra Neamț APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 529,360 529,360 0 80,961 80,961 0 12,456 12,456 0 0 0 0 622,777 622,777 în implementare 72,576 11,100
2 122867 105 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF Municipiul ROMAN Terra Mileniul III Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacitații administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC si formarea personalului în vederea optimizarii proceselor orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP
Obiectivele specifice:
OS1 – Introducerea cadrului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calitatii
OS2 – Reproiectarea si recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale SR EN ISO 9001:2015
OS3 – Formarea a 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe si abilități necesare pentru utilizarea si optimizarea permanenta a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari
8/30/2018 8/30/2019 84.194914941 1 Neamt Roman APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 351,607 351,607 0 57,651 57,651 0 8,352 8,352 0 0 417,610 417,610  în implementare na 228,996 30,294
3 126260 526 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 ADMINISTRAȚIE ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU REDUCEREA
BIROCRAȚIEI
Municipiul Roman n.a Obiectivul general al proiectului consta consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activitaþii la nivelul Municipiului Roman, prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), si front-office pentru serviciile publice furnizate.                                                                                                                   OS1. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni, în corespondenþa cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,
digitalizarea arhivelor), cât si front-office.
OS2. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Municipiului Roman, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostinþelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului þinta, în ceea ce priveste utilizarea soluþiilor informatice implementate în cadrul proiectului (R3).
11/29/2018 11/29/2020 84.999999888 1 Neamt Roman APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,269,721 2,269,721 0 347,134 347,134 0 53,405 53,405 0 0 0 0 2,670,260 57,120 2,727,380  în implementare 62,164 9,507
TOTAL 3,150,688 3,150,688 0 485,746 485,746 0 74,213 74,213 0 0 0 0 3,710,647 57,120 3,767,767 0 0 363,736 50,902