Mureș 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL MUREȘ
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120531 76 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 ISO 9001:2015  – Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș Judeţul Mureş n.a Obiectiv general: este eficientizarea activităţii Consiliului Judeţean Mureş prin implementarea în activitatea curentă a unui instrument de management al calităţii recunoscut internaţional pentru furnizarea de servicii publice, care să vină în aşteptarea beneficiarilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Introducerea  la nivelul Consiliului Judeţean Mureş a sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015
2. Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor  personalului de conducere şi execuţie din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru înţelegerea, aplicarea, dezvoltarea şi menţinerea sistemului de management, conform cerinţelor standardului.
3. Dezvoltarea unui sistem informatic care să eficientizeze legătura între responsabilii cu managementul calităţii din cadrul fiecărei structuri organizatorice a Consiliului Judeţean Mureş
1/29/2018 11/29/2019 85.00000041 3 Mureș Târgu Mureș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 524,609 524,609 0 80,234 80,234 0 12,344 12,344 0 0 617,188 0 617,188  în implementare n.a 78,928 12,071
2 119702 462 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității – Târgu-Mureș Judeţul Mureş n.a Cresterea calitaþii serviciilor publice furnizate de catre Primaria Municipiului Tîrgu Mures cetaþenilor prin îmbunataþirea sistemului de management al calitaþii si performanþei în concordanþa cu Planul de acþiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitaþii în autoritaþi si instituþii publice 2016-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea transparenþei instituþionale si a proceselor decizionale din cadrul municipiului Tîrgu Mures cu 20%, prin introducerea unui sistem unitar de mangement: ISO 9001:2015-Managementul calitaþii
2. Cresterea calitaþii serviciilor publice cu 20%, prin instruirea unui numar de 102 angajaþi cu funcþii de conducere din cadrul municipiului Tîrgu Mures în domeniul managementului calitaþii.
3. Consolidarea sistemului de management al calitaþii la nivelul municipiului Tîrgu Mures cu cel puþin 20% – organizare 1 Conferinþa privind managementul calitaþii în administraþia publica.
6/18/2018 10/18/2019 85.000000000 3 Mureș Târgu Mureș APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 289,364 289,364 0 44,256 44,256 0 6,809 6,809 0 0 0 0 340,428 0 340,428  în implementare AA 1/ 28.03.2019 160,230 24,506
3 117960 418 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Spunem NU corupției! Judeţul Mureş n.a Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea capacităţii Consiliului Judeţean Mureş pentru eficientizarea
activităţilor de prevenire şi combatere a coruptiei în administraţia publică locală, promovarea integrităţii pentru îmbunătăţirea
performanţelor în activitate, transparentizarea procesului decizional, în acord cu aşteptările beneficiarilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific 1: Implementarea la nivelul Consiliului Judeţean Mureş a prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-
2020, respectiv a Metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie.
2. Obiectivul specific 2: Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului din Consiliul Judeţean Mureş şi instituţiile subordonate
pentru aplicarea standardelor legate de etică, integritate şi transparenţă decizională, în scopul prevenirii şi reducerii corupţiei, prin
furnizarea unui program de instruire.
3. Obiectivul specific 3: Informarea cetăţenilor din judeţul Mureş cu privire la importanţă implicării lor în identificarea şi prevenirea
faptelor de corupţie prin: difuzarea unui spot TV, distribuirea celor 1000 pliante, amplasarea celor 150 de afişe, publicarea
informaţiilor legate de proiect pe pagina web şi pe conturile reţelelor de socializare ale CJM .
8/6/2018 12/6/2019 85.000000000 3 Mureș Târgu Mureș APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 339,865 339,865 0 51,979 51,979 0 7,997 7,997 0 0 0 0 399,841 0 399,841  în implementare 16,106 2,463
4 126286 513 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 eCetatean@Sighisoara2021 Municipiului Sighișoara n.a Consolidarea capacitaþii Primariei Municipiului Sighisoara de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de primarie prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni 12/17/2018 12/17/2020 85.00000063 3 Mureș Municipiul Sighișoara APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,370,329 2,370,329 0 362,521 362,521 0 55,772 55,772 0 0 0 0 2,788,622 0 2,788,622  în implementare 77,444 5,226
TOTAL 3,524,167 3,524,167 0 538,990 538,990 0 82,922 82,922 0 0 0 0 4,146,079 0 4,146,079 0 332,709 44,266