Iași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
JUDEȚUL IAȘI
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 128275 636 AI AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare Municipiul Pascani n.a Obiectiv general-Consolidarea capacitaþii Primariei Municipiului Pascani de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primarie prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocraþiei pentru cetaþenii.
Obiective specifice:
OS1. Îmbunataþirea procesului de planificare strategica si alocare a resurselor în cadrul Primariei Municipiului Pascani
prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativa.
OS2. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni, în corespondenþa cu Planul Integrat pentru
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office
OS3. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Pascani , în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea,evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostinþelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului þinta, în ceea ce priveste planificarea strategica.
6/13/2019 6/13/2021 85.00% 1 Iasi Pascani APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,247,145 2,247,145 0 343,681 343,681 0 52,874 52,874 0 0 0 0 2,643,700 0 2,643,700  în implementare 0 0
TOTAL 2,247,145 2,247,145 0 343,681 343,681 0 52,874 52,874 0 0 0 0 2,643,700 0 2,643,700 0 0