Hunedoara

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL  HUNEDOARA
                                         –
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120617 79 OD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan Municipiul Vulcan n.a Obiectivul general: Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin introducerea  și utilizarea sistemelor ISO și intrumentului CAF aplicabile administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
OS1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Vulcan pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate.
OS2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Vulcan pentru o administrație publică eficientă, transparent și adaptată nevoilor comunității locale.
OS3. Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Vulcan în vederea utilizării unui management al calității și performaței la nivelul autorității publice locale.
2/14/2018 6/14/2019 84.999999644 5 Hunedoara Vulcan APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 358,590 358,590 0 54,843 54,843 0 8,437 8,437 0 0 421,871 0 421,871  în implementare n.a 250,545 31,867
2 118193 424 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică locală a Municipiului Deva din județul Hunedoara Municipiul Deva n.a Obiectivul general: creșterea transparenței actului administrativ în România prin impementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din instituțiile publice în acest sens. OS1 – Implementarea în instituția publică solicitantă a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ; OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici în instituția ăublică solicitantă cu scopul de a preveni corupția și conflictele de interese în APL și de astbili indicatori specifice de evaluare; OS3 – Organizarea  a 1 campanie și 1 workshop de conștientizare publică a fenomenului de corupție și promovarea transparenței în APL percum și educația anticorupței; OS4 – Formarea personalului autorității publice solicitante (30 pers.) în vederea prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale 7/4/2018 11/4/2019 85.000000000 5 Hunedoara Deva APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 239,112 239,112 0 36,570 36,570 5,626 5,626 0 0 281,308 281,308  în implementare 100,124 11,011
3 117483 412 RG AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Un plus de transparență, etică  și integritate Municipiul Vulcan n.a Obiectivul general al acestui proiect este acela de a creste transparenta actului administrativ prin implementarea de mecanisme si masuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregatirea personalului din institutiile publice in acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul tinta sunt acelea ca vor utiliza proceduri clare prin care sa se asigure transparenta in administratia publica locala, acestea fiind implementate la nivelul institutiei in care acestia isi desfasoara activitatea. Concomitent grupul tinta va participa la sesiuni de formare profesionala in domeniul anticoruptiei, dar si la campanie si workshop de educatie anticoruptie.
OS1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in exercitarea actului administrativ.
OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu scopul de a preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a stabili indicatori specifici de evaluare.
OS3 – Organizarea unei campanii de educatie anticoruptie, al carei scop este promovarea transparentei in administratia publica locala.
OS4 – Organizarea unui workshop de educatie anticoruptie care vizeaza cresterea transparentei la nivel de administratie publica locala.
OS5 –Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in vederea prevenirii si limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale
8/2/2018 8/1/2019 85.000000000 5 Hunedoara Vulcan APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 242,732 242,732 0 37,124 37,124 0 5,711 5,711 0 0 285,568 0 285,568  în implementare n.a 155,757 19,454
4 126237 529 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei Municipiul Hunedoara n.a Obiectivul general al proiectului consta în consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activității la nivelul Municipiului Hunedoara, prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru cetațeni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate.
OS1 Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetațeni, în corespondenþa cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,
digitalizarea arhivelor), cât si front-office.
OS2 Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Municipiului Hunedoara, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect.
12/12/2018 12/12/2020 85.000000000 5 Hunedoara Hunedoara APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,072,801 2,072,801 0 317,017 317,017 0 48,772 48,772 0 0 0 0 2,438,589 0 2,438,589  în implementare n.a 25,283 3,867
5 126422 536 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva Municipiul Deva Asociația Centrul Pentru Dezvoltare Durabilă Columna Obiectivul general al proiectului consta consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activitaþii la nivelul Municipiului Deva, prin
fundamentare strategica, simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, implementând masuri din
perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru), si front-office pentru serviciile publice furnizate.
OS1. Implementarea unor procedure simplificate pentru reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, în corespondenta cu
Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office,cât si frontoffice.
OS2. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Municipiului Deva, în vederea sprijinirii masurilor
vizate de proiect.
OS 3. Introducerea unor mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si
planificarea strategic pe termen lung.
4/1/2019 10/1/2021 84.449828692 5 Hunedoara Deva APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,195,443 3,195,443 0 512,716 512,716 0 51,185 51,185 0 24,491 24,491 0 3,783,836 0 3,783,836  în implementare n.a 78,194 0
6 127741 642 MM AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 ePAS-eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria Municipiului Petroșani Municipiul Petroșani n.a Obiectiv general:Consolidarea capacitaþii Primariei Municipiului Petrosani de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primarie prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni                                                                     . OS1. Îmbunatațirea procesului de planificare strategica si alocare a resurselor în cadrul Primariei Municipiului Petrosani prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativa
OS2. Implementarea unor masuri administrative simplificate în relaþia cu cetaþenii, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne delucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office (prelucrarea si soluționarea on-line a solicitarilor cetațenilor).
3. OS3. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostințelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului þinta, în ceea ce priveste simplificarea administrativa si planificarea strategica.
6/6/2019 6/6/2021 85.000000180 5 Hunedoara Petroșani APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,357,065 2,357,065 0 360,492 360,492 0 55,460 55,460 0 0 0 2,773,018 1 2,773,019  în implementare
7 128531 643 MM AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitala – la Primaria Municipiului Lupeni Municipiul Lupeni n.a Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității Primăriei municipiului Lupeni de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin
simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni                                   OS1. Îmbunataþirea procesului de planificare strategica si alocare a resurselor în cadrul Primariei Municipiului Lupeni prin introducerea unui sistem intern managerial certificat
2. OS2. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni – în corespondenþa cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor – atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office.
3. OS3. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Lupeni, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostinþelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul grupului þinta, în ceea ce priveste simplificarea procedurilor. Obiectivul general al
serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul þinta cu implicaþiile simplificarii procedurilor administrative.
6/18/2019 6/18/2021 85.000000000 5 Hunedoara Lupeni APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,728,626 2,728,626 0 417,319 417,319 0 64,203 64,203 0 0 3,210,148 3,210,148  în implementare
8 129575 659 MM AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie Municipiul Orăștie n.a Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitații instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Orastie prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate. 6/24/2019 6/24/2021 85.000000000 5 Hunedoara Orăștie APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,733,686 2,733,686 0 418,093 418,093 0 64,322 64,322 0 0 0 0 3,216,101 0 3,216,101  în implementare
TOTAL 13,928,055 13,928,055 0 2,154,175 2,154,175 0 303,717 303,717 0 24,491 24,491 0 16,410,438 1 16,410,439 609,903 66,198