Harghita 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL HARGHITA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 111237 124 RG AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Planificare strategica si managementul performantei la nivelul Primariei Municipiului
Gheorgheni prin instrumentul Balanced Scorecard
Municipiului
Gheorgheni
n.a Obiectivul general: Optimizarea proceselor de managementul performantei la nivel strategic prin introducerea instrumentului de Balanced Scorecard în cadrul Primariei Municipiului Gheorgheni.                                                                                                                                                                                                                          OS1. Elaborarea unui studiu privind situatia actuala a managementului performantei la nivel strategic în cadrul Primariei Municipiului Gheorgheni.
OS2. Introducerea unui instrument de management strategic de tip Balanced Scorecard la nivelul institutiei.
OS3. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor pentru 32 de persoane în cadrul Primariei Municipiului Gheorgheni în domeniul
managementului performantei.
2/14/2018 8/14/2019 85.000000000 7 Harghita Gheorgheni APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 306,687 306,687 0 46,905 46,905 0 7,216 7,216 0 0 360,808 0 360,808  în implementare AA1/01.02.2019 0 0
3 126548 533 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Planificare strategică și managementul
performanței în folosul cetățenilor din
județul Harghita prin implementarea CAF
(CAFHR)
Județul Harghita n.a Obiectivul general este optimizarea proceselor orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP prin introducerea sistemului CAF si instruirea personalului pentru implementarea unitara a managementului calitaþii si performanþei în administraþia publica locala, pentru a oferi servicii de calitate care sa asigure obþinerea satisfacþiei si încrederii cetaþenilor, în condiții de eficienþa, eficacitate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1: Elaborarea unui studiu privind situaþia actuala a managementului performanței la nivel strategic în cadrul Consiliului Județean Harghita si Introducerea unui instrument al managementului calitații, respectiv instrumentul CAF la nivelul Consiliului Județean Harghita pentru îmbunatațirea managementului performanței.
2. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea si perfecționarea cunostințelor si abilitaților pentru 91 de persoane din cadrul Consiliului Judeþean Harghita în domeniul managementului performanței si a standardelor instrumentului CAF, cu scopul aplicarii acestor concepte în organizaþie pentru un management al calitații mai bun. Persoanele instruite vor acumula cunostințe care vizeaza atât principiile de management al calitații cât si aplicarea acestora în cadrul instituției. Cu ocazia desfasurarii fiecarei sesiuni de instruire, fiecarui modul de formare va fi prezentata o tema dedicata egalitații de sanse, nediscriminare si egalitate de gen si o tema dedicata dezvoltarii durabile.

5/13/2019 9/13/2020 85.000009424 7 Harghita Harghita APL 120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 518,641 518,641 0 79,321 79,321 0 12,203 12,203 0 0 610,165 610,165 în implementare
TOTAL 825,327 825,327 0 126,226 126,226 0 19,419 19,419 0 0 0 0 970,973 0 970,973 0 0