Gorj

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL GORJ
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120638 97 GD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE Judetul Gorj n.a Optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.
Obiectiv specific 1 Implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței (în  conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate;
Obiectiv specific 2 Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 participanți din cadrul Consiliului Județean Gorj și 4 instituții publice subordonate în domeniile: implementării sistemelor de management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.
2/14/2018 6/14/2019 84.999998642 4 Gorj Tg. Jiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 312,916 312,916 0 47,858 47,858 0 7,363 7,363 0 0 368,137 0 368,137  în implementare 75,741 11,584
2 120714 111 GD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 CALITATE = EFICIENTA = PERFORMANTA MUNICIPIUL TG – JIU JUDEȚUL GORJ Obiectivul general al proiectului
Optimizarea proceselor orientate catre cetatenii municipiului Târgu Jiu prin introducerea de sisteme si standarde comune în administrația
publica locala.
Obiectivele specifice ale proiectului
Îmbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor pentru cetateni prin :
a. introducerea în institutiile administratiei publice locale a municipiului Târgu Jiu a sistemelor de management al performantei si
calitatii (ISO 9001: 2015 si CAF), corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala;
b. dobândirea de cunostinte si abilitati de catre personalul din institutiile administratiei publice locale a municipiului Târgu Jiu.
3/7/2018 7/7/2019 85.000000000 4 Gorj Tg. Jiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 355,906 355,906 0 54,433 54,433 0 8,374 8,374 0 0 418,713 0 418,713  în implementare n.a 203,751 31,162
3 119758 460 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Performanță și calitate în administrația publică locală din municipiul Motru Municipiul Motru n.a Obiectivul general al proiectului – Optimizarea si eficientizarea proceselor orientate catre cetaþeni, în concordanþa cu Strategia pentru Consolidarea Administraþiei Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate si performanþa, în cadrul UAT Municipiul Motru.                                                                                                                                                                                                                                                                      Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem unitar de management al calitaþii si performanþei (în conformitate cu Planul de
acþiune pentru prioritizarea si etapizarea implementarii managementului calitaþii) la nivelul UAT Municipiul Motru si realizarea unui schimb de experienþa între personalul din instituþia publica beneficiara a proiectului si autoritaþi, organisme, organizaþii publice naþionale.
2. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea abilitaþilor unui numar de 40 participanþi din cadrul UAT Municipiul Motru în domeniile
implementarii sistemelor de management al calitaþii (CAF, ISO), control managerial intern, politici publice locale.
6/13/2018 10/13/2019 85.000000000 4 Gorj Motru APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 356,537 356,537 0 54,529 54,529 8,389 8,389 0 0 419,455 419,455  în implementare 268,869 41,121
4 116766 409 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Transparență, etica și integritate JUDEȚUL GORJ n.a 1. Dezvoltarea unui sistem de proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenþi în cadrul UAT Judeþul Gorj si a structurilor subordonate.
2. Implementarea masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare inclusiv prin cresterea gradului de constientizare publica si campanii de educatie anticoruptie privind masurile referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare.
3. Îmbunataþirea cunostinþelor si competentelor în domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii pentru: – 25 persoane – personal de conducere si de execuþie din cadrul aparatului de specialitate al Unitaþii Administrativ Teritoriale Judeþul Gorj;
– 25 persoane – personal de conducere si de execuþie din cadrul structurilor subordonate Unitatii Administrativ Teritoriale Judeþul Gorj;
– 20 alesi locali ( consilieri judeteni, presedinte, vicepresedinti) ai Consiliului Judetean Gorj
6/27/2018 10/27/2019 85.000000275 4 Gorj Targu Jiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 308,617 308,617 0 47,200 47,200 0 7,262 7,262 0 0 0 0 363,079 0 363,079  în implementare n.a 30,061 4,598
5 126293 523 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în
concordanța cu SCAP
Municipiul Târgu Jiu n.a Obiectiv specific: Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP.                                                                                                                                                  OS1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni în Primaria Municipiului Târgu Jiu.
OS2. Îmbunataþirea cunostințelor si abilitaþilor personalului din Primaria Municipiului Târgu Jiu în vederea optimizarii masurilor simplificate pentru cetățeni.
12/3/2018 4/3/2021 85.000000539 4 Gorj Targu Jiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,366,799 2,366,799 0 361,981 361,981 0 55,689 55,689 0 0 0 0 2,784,469 129,948 2,914,417  în implementare n.a 3,501 535
6 126212 516 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Motru Municipiul Motru n.a Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetaþeni la nivelul administraței publice locale din Municipiul Motru.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1: Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a UAT Municipiul Motru pe perioada 2021-2027, a Planului strategic institutional al Municipiului Motru pe perioada 2020-2021.
2. Obiectiv specific 2: Implementarea unei solutii informatice privind simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni si retrodigitalizarea documentelor din arhiva UAT Municipiul Motru.
3. Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul UAT Municipiul Motru.
12/11/2018 6/11/2020 85.000000139 4 Gorj Motru APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,063,702 3,063,702 0 468,566 468,566 0 72,087 72,087 0 0 0 0 3,604,355 0 3,604,355  în implementare n.a 70,000 0
7 125603 528 MV AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Eficientizarea Planificarii Strategice la nivel Organizaional (EPSO) Judetul Gorj n.a Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a judetului Gorj pentru perioada 2021-2027 in scopul îmbunataþirii procesului decizional, a planificarii strategice si execuþiei bugetare la nivelul UAT Judeþul Gorj.
Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul UAT Judeþul Gorj a masurilor de simplificare pentru cetaþeni în corespondenþa cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor.
1/21/2019 7/21/2021 85.000000128 4 Gorj Targu Jiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,998,968 2,998,968 0 458,666 458,666 0 70,564 70,564 0 0 0 0 3,528,198 0 3,528,198  în implementare 0 0
TOTAL 9,763,445 9,763,445 0 1,493,233 1,493,233 0 229,728 229,728 0 0 0 0 11,486,406 129,948 11,616,354 651,923 89,000