Giurgiu 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL GIURGIU
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ reziliat/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 111029 126 RG AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sisteme si standarde comune- procese optimizate în cadrul Primariei Municipiului
Giurgiu
Municipiul Giurgiu n.a Obiectivul General
O administratie publica mai performanta in tara noastra, prin implementarea de sisteme de management moderne, orientate spre cetatean si functionari publici mai bine pregatiti si eficienti care sa presteze servicii publice de calitate.                                                               Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Implementarea unui sistem de management al performantei in administratia publica orientat spre cetateni in concordanta cu SCAP (CAF)
OS2 – Organizarea unui schimb de experienta cu institutii/organisme publice internationale
OS3 – Participarea unui numar de 40 de membri ai grupului tinta la sesiuni de pregatire in domenii de interes pentru
cresterea calitatii resurselor umane din administratie si prestarea de servicii publice de calitate
4/18/2018 8/18/2019 85.000001177 3 Giurgiu Giurgiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 361,003 361,003 0 55,212 55,212 8,494 8,494 0 0 424,710 0 424,710  în implementare n.a 157,257 17,556
2 116685 407 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Dezvoltarea sistemului de management anticorupíe la nivelul judeúlui Giurgiu – SisABC Județul Giurgiu Fundația Centrul de Resurse Juridice Obiectivul general: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. OS1 – Prevenirea și combaterea corupției în cadrul CJ Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și  abilităților personalului; OS2 – Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 UAT pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; OS 3 – Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție 7/17/2018 10/16/2019 84.519132769 3 Giurgiu Giurgiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 335,058 335,058 0 53,442 53,442 0 0 0 0 7,929 7,929 0 396,429 0 396,429  în implementare AA1/05.06.2019 111,330 11,693
3 118751 437 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Servicii transparente către cetățeni – Administrație locală perfromantă (SETALP) Municipiul Giurgiu n.a Obiective proiect
Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Municipiului Giurgiu, prin intermediul unor activitati care vizeaza identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, realizarea de mecanisme si proceduri anticoruptie si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum si imbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului propriu
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obs.1) Cresterea gradului de dezvoltare a capacitatii analitice a UAT-ului, de a efectua activităţi de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de prevenire si combatere a coruptiei.
Pentru realizarea Obs.1) s-a avut în vedere activitatea A3 Dezvoltarea capacitatii analitice a UAT de a efectua activităţi de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de combatere a coruptiei. Rezultatul 1 contribuie la atingerea acestuia.
2. Obs.2) Cresterea gradului de dezvoltare si implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, precum si a unor masuri concrete si modalitati de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia, la nivel de UAT.
Pentru realizarea Obs.2) s-a avut în vedere activitatea A4. Dezvoltarea si operationalizarea la nivel de UAT a unor proceduri interne de sistem privind managementul riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, precum si a unor masuri concrete si modalitati de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia. Rezultatul 2 contribuie la atingerea acestuia.
3. Obs.3) Sustinerea dezvoltarii si implementarii unui mecanism de cooperare cu societatea civila si alte autoritati/institutii publice, prin infiintarea unui grup de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei (GAPCC) si prin dezvoltarea unor proceduri organizatorice si a mecanismului de cooperare si functionare a GAPCC.
Pentru realizarea Obs.3) s-a avut în vedere activitatea A5 Elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum şi cu alte autorităţi/institutii publice, privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie. Rezultatul 3 contribuie la atingerea acestuia.
4. Obs.4) Sustinerea dezvoltarii si diseminarii unui instrument pentru facilitarea intelegerii mecanismelor de aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii, prin modele de buna practica.
Pentru realizarea Obs.4) s-a avut în vedere activitatea A.6. Dezvoltarea si diseminarea unui instrument care sa vina in sprijinul unei mai bune intelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integritatii, prin intermediul modelelor de buna practica. Rezultatul 4 contribuie la atingerea acestuia.
5. Obs.5) Cresterea gradului de informare a cetatenilor, prin organizarea si implementarea unei campanii inovative de educatie anticoruptie in randul acestora.
Pentru realizarea Obs.5) s-a avut în vedere activitatea A7 Organizarea si implementarea unei campanii de educatie anticoruptie in randul cetatenilor. Rezultatul 5 contribuie la atingerea acestuia.
6. Obs.6) Cultivarea si dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor angajatilor din administratia publica locala, prin participarea la programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si de dobandire de competente privind etica si integritatea, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabila, egalitate de şanse, nediscriminare şi egalitate de gen.
Pentru realizarea Obs.6) s-a avut în vedere activitatea A.8. Dezvoltarea si implementarea unor programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si de dobandire de competente privind etica si integritatea pentru angajatii (demnitari, consilieri, personal de conducere si executie) din administratia publica locala. Rezultatul 6 contribuie la atingerea acestuia.
8/28/2018 6/28/2019 85.000001668 3 Giurgiu Giurgiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 254,739 254,739 0 38,960 38,960 0 5,994 5,994 0 0 0 0 299,694 0 299,694  în implementare n.a 47,434 7,088
4 126535 564 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM) Municipiul Giurgiu n.a Obiectivul general al proiectului consta in modernizarea mecanismelor si procedurilor administrative la nivelul Municipiului Giurgiu, in
vederea cresterii capacitatii institutionale privind fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen lung, precum si reducerea
birocratiei, prin implementarea si susþinerea de masuri de simplificare, atat din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front-office,
pentru serviciile furnizate catre comunitate; Obs. 1) Introducerea si implementarea unui mecanism de bugetare participativa in scopul cresterii calitatii procesului decizional,pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor comunitatii locale Giurgiu;Obs. 2) Consolidarea capacitatii institutionale privind planificarea si fundamentarea strategica, prin dezvoltarea si elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027;Obs. 3) Dezvoltarea, implementarea si susþinerea de masuri de simplificare, atat din perspectiva back-office cât si front-office
pentru serviciile furnizate direct cetatenilor si mediului de afaceri din Municipiul Giurgiu;Obs. 4) Dezvoltarea si implementarea unor programe de instruire specifice privind dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru angajatii (demnitari, consilieri, personal de conducere si executie) din Municipiul Giurgiu
12/13/2018 12/13/2020 85.000000000 3 Giurgiu Giurgiu APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,199,378 3,199,378 0 489,317 489,317 0 75,279 75,279 0 0 0 0 3,763,974 3,763,974  în implementare 376,397 0
TOTAL 4,150,179 4,150,179 0 636,931 636,931 0 89,768 89,768 0 7,929 7,929 0 4,884,806 0 4,884,806 692,418 36,336