Galați 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL GALAȚI
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120590 69 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Calitate și performanță în administrația publică – Primăria municipiului Tecuci Primăria Municipiului Tecuci n.a Scopul proiectului: Consolidarea capacitătii administrative a (UAT) a Municipiul Tecuci, judetul Galati, din regiunea mai putin dezvoltată Sud-Est, pentru sustinerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de managenent al calitătii CAF si ISO, aplicabile administratiei locale, în concordantă cu ”Planul de actiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitătii în autorităti si institutii publice 2016-2020”.
Obiective specifice:
OS 1. Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Tecuci pentru sustinerea schimbării in vederea obtinerii de performantă, de îmbunătăţire a modului de realizare a activităţilor şi de prestare a serviciilor publice.
OS 2. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitătii ISO 9001 în UAT Municipiul Tecuci pentru o administratie publică locală consolidată si eficientă si îmbunătătirea serviciilor publice furnizate. Pentru a-si îmbunătăti procesul de management al calitatii la nivelul întregii organizatii, institutia va implementa noul standard de management al calitătii ISO 9001.
OS 3. Dezvoltarea/cresterea abilitătilor si certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unitătii adminsitrativ teritoriale, UAT Municipiul Tecuci.
Formarea/instruirea specifică in vederea implementarii sistemului/instrumentului de management al calitătii se va realiza ca parte a procesului de implementare al celor două sisteme.
1/29/2018 3/29/2019 85.000000000 2 Galați Tecuci APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 312,940 312,940 0 47,861 47,861 0 7,363 7,363 0 0 368,164 0 368,164 Finalizat n.a 265,119 40,548
2 118013 419 AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Anticorupție, integritate, promovarea eticii – AIPE Municipiul Tecuci n.a Obiective proiect
Cresterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, regiunea mai putin dezvoltata Sud-est, in paralel cu consolidarea cunostintelor si competentelor pentru personalul din administratia publica locala privind prevenirea coruptiei si cresterea gradului de constientizare a efectelor coruptiei in randul acestora si al cetatenilor, in concordanta cu masurile stabilite in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020. OS 1 Consolidatea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul institutiei prin elaborarea, revizuirea si simplificarea procedurilor administrative in materie de etica si integritate. Atingerea acestui obiectiv in cadrul Activitatii 1 va incepe prin analiza documentelor/procedurilor existente in cadrul UAT-ului, cu scopul de a elabora procedurile administrative necesare, revizuirea unor proceduri interne, mecanisme de aplicare al Planului de integritate, daca este cazul, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal privind etica si integritatea.
OS 2 Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin imbunatatirea/consolidarea capacitatii de autoevaluare periodica, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul institutiei publice locale.
Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea Activitatilor 1 si 2, deoarece la nivelul institutiei se identifica o lipsa a capacitatii proprii de realizare a analizei riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, de identificare a masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor aferenti, precum si lipsa unui model de procedura de sistem privind colectarea sistematica a datelor necesare autoevaluarii gradului de implementare a masurilor preventive anticoruptie obligatorii. OS 3 Cresterea gradului de constientizare a publicului si societatii civile cu privire la impactul fenomenului coruptiei, prin derularea unei campanii de informare publica, organizarea de dezbateri in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie;
Acest obiectiv specific va fi indeplinit prin Activitatea 3 cu subactivitatile aferente unde vor avea lor dezbateri intre autoritatea locala, societatea civila si alte institutii locale. Totodata, se va derula o campanie de constientizare a cetateanului despre efectele coruptiei, prin diseminarea unor materiale informative si promovarea bunelor practici anticoruptie, promovarea eticii si integritatii, folosirea avizierului din cadrul primariei si a paginii de internet.
OS 4 Imbunatatirea cunostintelor si competentelor unui numar de 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, personal de conducere si executie din primarie si alesi locali privind masurile de prevenire a coruptiei si a standardelor de integritate.
Cresterea gradului de educatie anticorutie se va realiza prin implicarea personalului institutiei locale in programe de formare profesionala specifice privind conflictul de interese, etica, integritatea, etc.
8/24/2018 10/24/2019 84.999998598 2 Galați Tecuci APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 242,449 242,449 0 37,080 37,080 0 5,705 5,705 0 0 0 0 285,234 0 285,234  în implementare n.a 15,022 2,298
3 126419 561 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Eficienta instituțională prin investiții la nivel
local
Municipiul Tecuci n.a Obiectivul general consta în îmbunatațirea capacitaþii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puþin dezvoltata Sud-Est, prin investiții integrate si complementare conform reglementarilor europene si naționale (planificare strategica instituționala, revizuire si actualizare strategie de dezvoltare locala UAT Tecuci, sistem informatic pentru arhiva electronica si implementarea unui sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administratiei locale).
OS 1: Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a Municipiului, Plan strategic
instituþional, proceduri cadru de adoptare a hotarârilor de consiliu local) pentru a creste eficienþa acþiunilor adimintrative la nivelul Municipiului Tecuci.
2. OS 2. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocraþiei prin crearea si integrarea unui sistem informatic pentru arhiva (digitalizarea arhivelor) si administrarea electronica a documentelor (registratura) la nivelul Municipiului Tecuci.
3. OS 3. Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de circa 70 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT Municipiul Tecuci pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi.
11/28/2018 3/28/2021 85.000000000 2 Galați Tecuci APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,627,226 2,627,226 0 401,811 401,811 0 61,817 61,817 0 0 0 0 3,090,854 0 3,090,854  în implementare n.a 0 0
4 125256 562 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City Municipiului Galați n.a la dispoziţie de servicii administrative şi guvernare locală utilizând mijloace electronice, prin implementarea unui sistem informatic de management integrat cu funcţii de de e-administraţie şi e-guvernare şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă şi Smart City pentru municipiul Galaţi.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea unui sistem informatic de management integrat (cuantificare: 1 sistem informatic implementat în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi) 2. Întărirea capacităţii instituţionale în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi prin formarea profesională a unui număr de 123 persoane în vederea sprijinirii acţiunilor de implementare a unui sistem informatic de management integrat (cuantificare: 123 persoane din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi instruite şi certificate la încetarea calităţii de participant la formarea profesională) 3. Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Galaţi prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru orizontul 2021-2017 şi a Strategiei Smart City.
12/10/2018 12/10/2019 84.999999921 2 Galați Galați APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,236,221 3,236,221 0 494,951 494,951 0 76,146 76,146 0 0 0 0 3,807,319 630,578 4,437,897 în implementare 199,035 30,441
5 126291 535 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC Județul Galați n.a. Obiectivul general consta în îmbunataþirea capacitaþii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Judetean Galati si a 5 institutii subordonate, din regiunea mai puþin dezvoltata, prin investiþii integrate si complementare conform reglementarilor europene si naþionale (implementare CAF, planificare strategica instituþionala, sistem informatic pentru arhiva electronica).

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1: Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (Strategie de dezvoltare a judeþului, Plan strategic instituþional si proceduri operaþionate de aplicare a acestuia) pentru a creste eficienþa acþiunilor adimintrative la nivelul Consiliului Judetean Galaþi. OS 1 se va îndeplini prin Activitatea 3 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R1.
2. OS 2. Implementarea si utilizarea instrumentului de management al calitatii CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcþionare a instituþiilor publice) la nivelul Consiliului Judetean Galati si a 5 institutii subordonate pentru sprijinirea schimbarii spre performanþa, îmbunataþirea modului de realizare a activitaþilor si de prestare a serviciilor publice. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 4 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R2. Pentru realizarea acestui obiectiv se va implementa instrumentul CAF (Cadru Comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) pentru autoevaluarea institutiilor publice, instrument prin care angajatii identifica punctele forte si slabe ale functionarii institutiei proprii si propun solutii de imbunatatire a activitatii. Acest instrument este inovativ pentru Consiliul Judetean Galati si institutiile subordinate si îsi propune sa îmbunatateasca performanta institutionala si calitatea serviciilor publice prestate.
3. OS 3. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni prin crearea si integrarea unui sistem informatic pentru arhiva (digitalizarea documentelor din arhiva) la nivelul Consiliului Judeþean Galaþi. OS 3 se va îndeplini prin Activitatea 6 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3.
4. OS 4. Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de 150 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul Consiliului Judetean Galati si a institutiilor subordonate pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi. OS 4 se va îndeplini prin Activitatea 7 si va conduce la atingerea rezultatului R5.

1/28/2019 5/27/2021 85.000000000 2 Galați Galați APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,421,226 1,421,226 0 217,364 217,364 0 33,441 33,441 0 0 1,672,030 1,672,030 în implementare 61,734 0
TOTAL 7,840,061 7,840,061 0 1,199,068 1,199,068 0 184,472 184,472 0 0 0 0 9,223,601 630,578 9,854,179 540,910 73,286