Dolj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL DOLJ
                                        –
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ reziliat/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120693 114 DV AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Consolidarea capacității administrative a Municipiului Băilești Municipiul Băilești n.a Obiectivul general: Dezvoltarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Băilești, județul Dolj prin susținerea unui management public performant bazat pe utilizarea sistemelor ISO și intrumentului CAF în cadrul administrației locale și pe perfecționarea personalului angajat și a aleșilor în domeniu managementului calității, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.                                                                               OS1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Băilești pentru consolidarea serviciilor oferite beneficiarilor.
OS2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Băilești pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale.
OS3. Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Băilești în vederea sprijinirii măsurilor vizate de un management al calității și performanței dezvoltate.
2/14/2018 6/14/2019 85.000000595 4 Dolj Bailești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 357,420 357,420 0 54,664 54,664 0 8,410 8,410 0 0 420,494 0 420,494  în implementare n.a 211,728 32,382
2 119288 487 OD AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 SIMCA – Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova Munuicipiul Craiova n.a Obiectivul general Consta in sustinerea unui proces de management performant la nivelul Primariei Municipiului Craiova, proces ce va conduce la beneficii durabile pentru grupul tinta angrenat, precum:
• certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001/2015;
• dezvoltarea personala profesionala prin cursuri specializate;
• dezvoltarea abilitatilor individuale in domenii specifice activitatii administratiei publice  Proiectul isi propune 3 obiective specifice care contribuie in mod efectiv la atingerea obiectivului general al proiectului,asigurand o buna implementare a proiectului,printr-o corelare logica a acestora cu obiectivul general,rezultatele,indicatorii de proiect si activitatile/sub-activitatile proiectului.Primul obiectiv specific (OS1) consta in introducerea de instrumente,procese de management la nivel local si va fi atins prin introducerea unui sistem de management al calitatii si performantei la nivelul Primariei Municipiului Craiova,in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020 – conform standardului ISO 9001/2015.Al doilea obiectiv specific (OS2) consta in organizarea de schimburi de experienta pentru grupul-tinta implicat,echipa proiectului si invitati din cadrul institutiilor publice din judetul Dolj si va fi atins prin organizarea a 3 workshopuri.Al treilea obiectiv specific (OS3) consta in dezvoltarea abilitatilor personalului de la nivelul Primariei Municipiului Craiova pe teme specifice de interes si va fi atins prin organizarea de cursuri specializate pentru grupul-tinta implicat.Tematica si titlul cursurilor vor fi stabilite in cadrul Analizei Diagnostic si a celor 3 workshop-uri din cadrul Activitatii 3 „Realizarea unei Analize Diagnostic a sistemului de management al calitatii existent in vederea tranzitiei la prevederile standardului SR EN ISO 9001/2015,in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020 si organizarea a 3 workshopuri cu personalul din grupul tinta” si vor reprezenta nevoia de instruire a primariei.
6/21/2018 7/21/2019 85.000000000 4 Dolj Craiova APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 360,400 360,400 0 55,120 55,120 0 8,480 8,480 0 0 0 0 424,000 424,000  în implementare AA1/16.05.2019 140,896 21,549
3 118780 443 OD AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Etică și transparență în administrația publică Municipiul Băilești Asociația Transparență pentru Integritate Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Sprijinirea măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul Primăriei Municipiului BăileştiObiectivele specifice ale proiectului
1. Obiective specifice
OS1: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate la nivelul Primăriei Băileşti; Pentru realizarea acestui obiectiv specific vor fi derulate activităţile de realizare a următoarelor documente:1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii şi integrităţii;1 manual de bune practici în domeniul eticii şi integrităţii şi 2 proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie în acele domenii cu funcţii identificate ca având vulnerabiltăţi la corupţie.
OS2: Creşterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice; În vedere atingerii acestui obiectiv vor fi derulate activităţile pentru realizarea: unui mecanism de cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie şi a unei campanii de educaţie anticorupţie.
OS3: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din Primăria Municipiului a Băileşti în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi derulate activităţile de instruire la care vor participa 50 de persoane, după cum urmează: 1 sesiune de formare profesională în domeniul educaţiei anticorupţie, transparenţă, etică şi integritate – 25 de participanţi aleşi locali şi personal de conducere şi personal de execuţie;1 sesiune de formare în domeniul evaluării riscurilor – 25 de participanţi personal de execuţie.
7/31/2018 7/31/2019 84.150233941 4 Dolj Băilești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 230,234 230,234 0 37,893 37,893 0 2,737 2,737 0 2,735 2,735 0 273,598 0 273,598  în implementare n.a 107,577 17,965
4 119830 474 RG AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității la Primăria Municipiului Calafat Municipiul Calafat n.a Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect. Obiectivul general al proiectului consta in sustinerea unui proces de management performant la nivelul Primariei municipiului Calafat, proces ce va conduce la beneficii durabile si vizibile pentru grupul tinta angrenat, precum: certificarea sistemului de management al calitatii si performantei in administratia publica locala conform standardului ISO 9001/2015; dezvoltarea personala profesionala prin schimburi de experienta/networking cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si internationale; dezvoltarea abilitatilor individuale in domenii specifice activitatii administratiei publice. Astfel, prin obiectivul general al proiectului se va aduce o contributie semnificativa la atingerea OS 2.1 al axei prioritare 2 a POCA prin introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala , ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP 2014 – 2020.
Obiectivele specifice ale proiectului   1. Proiectul isi propune 3 obiective specifice care contribuie in mod efectiv la atingerea obiectivului general al proiectului, asigurand o buna implementare a proiectului, printr-o corelare logica a acestora cu obiectivul general, rezultatele, indicatorii de proiect si activitatile/ sub-activitatile proiectului. Primul obiectiv specific ( OS1) consta in introducerea de instrumente , procese de management la nivel local si va fi atins prin introducerea unui sistem de management al calitatii si performantei la nivelul Primariei Municipiului Calafat , in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016 – 2020 – conform standardului ISO 9001/2015. Al doilea obiectiv specific ( OS2) consta in organizarea de schimburi de experienta/ networking cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si internationale pentru grupul – tinta implicat si echipa proiectului si va fi atins prin organizarea a 2 workshopuri si 2 schimburi de experienta transnationale in entitati similare din alte state membre UE. Al treilea obiectiv specific ( OS3) consta in dezvoltarea abilitatilor persoanlului de la nivelul Primariei Municipiului Calafat pe teme specifice de interes si va fi atins prin organizarea de 6 cursuri specializate pentru grupul tinta implicat in urmatoarele domenii: Politici publice, Planificare bugetara, Control managerial intern, Comunicare profesionala, Management in administratia publica locala, Utilizarea TIC in administratia publica
8/10/2018 11/10/2019 84.999997553 4 Dolj Calafat APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 347,372 347,372 0 53,128 53,128 0 8,173 8,173 0 0 0 0 408,673 0 408,673  în implementare AA1/18.09.2018 56,685 2,751
5 118793 446 MV AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Implementarea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Calafat Municipiul Calafat Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Cresterea transparentei actului administrativ in Romania prin implementarea de mecanisme si masuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregatirea personalului din institutiile publice in acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul tinta sunt acelea ca vor utiliza proceduri clare prin care sa se asigure transparenta in administratia publica locala, acestea fiind implementate la nivelul institutiei in care acestia isi desfasoara activitatea.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in exercitarea actului administrativ.
2. OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu scopul de a preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a stabili indicatori specifici de evaluare.
3. OS3 – Organizarea a 1 campanie si 1 workshop de constientizare publica a fenomenului de coruptie si promovarea transparentei in administratia publica locala precum si educatia anticoruptie.
4. OS4 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in vederea prevenirii si limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale
8/10/2018 8/10/2019 85.000000000 4 Dolj Calafat APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 239,897 239,897 0 36,690 36,690 0 5,645 5,645 0 0 282,232 282,232 în implementare 117,079 13,590
6 126292 514 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Municipiul Craiova n.a Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Consolidarea capacitaþii Primariei municipiului Craiova de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primarie prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni                                                                                                                                                                             Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea cu minim 10% a timpului aferent livrarii serviciilor catre cetaþeni
2. Implementarea fluxului electronic pentru cel puþin 10 servicii oferite online (acte livrate semnate electronic) exclusiv de primarie.
3. Punerea la dispoziþia cetaþenilor a unui nou portal de servicii electronice
4. Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea nevoii de acte doveditoare eliberate deja de Primarie
5. Imbunatatirea accesului la informatiile institutiei prin actualizarea site-ului web al instiutiei pentru a fi responsive, intuitiv si accesibil persoanelor cu dizabilitaþi
6. Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmare a veridicitaþii actelor emise de instituþie
12/5/2018 4/5/2020 84.999999636 4 Dolj Craiova APL 120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,333,106 2,333,106 0 356,828 356,828 0 54,897 54,897 0 0 0 0 2,744,831 2,744,831 în implementare 0 0
7 126320 515 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 „CIVIC – CONSULTARE, INOVARE, VOLUNTARIAT, INFORMATIZARE ȘI COMUNICARE ÎN MUNICIPIUL BĂILEȘTI” Municipiul Băilești ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA COLUMNA Obiectivul general al proiectului – Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul UAT Bailesti.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 2.1: Introducerea unor mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung;
2. OS 2.3: Realizarea unor seturi de Proceduri simplificate pentru reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni implementate;
3. OS 2.4: Cresterea nivelului de Cunostinþe si abilitaþi ale personalului UAT Bailesti în vederea sprijinirii masurilor/acþiunilor vizate de acest obiectiv specific.
3/7/2019 9/7/2021 84.263733041 4 Dolj Băilești APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,765,437 2,765,437 0 450,808 450,808 0 28,428 28,428 0 37,210 37,210 0 3,281,882 0 3,281,882 14,000 0
8 128004 635 AI AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Simplificarea procedurilor prin eficientizare si digitalizare la consiliul județean Consiliul Județean Dolj n.a Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Consolidarea capacitații Consiliului Județean Dolj de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv prin simplificarea procedurilor administraþiei locale si reducerea birocrației pentru cetațeni.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS2. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni si firme, în corespondenþa cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,digitalizarea arhivelor), cât si front-office.
2. OS3. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Consiliului Judetean Dolj, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostinþelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului þinta, în ceea ce priveste simplificarea procedurilor administrative. Obiectivul general al
serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul þinta cu implicaþiile conceptului de simplificare administrativa.
6/4/2019 6/4/2021 85.000000000 4 Dolj Craiova APL 120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,919,119 1,919,119 0 293,512 293,512 0 45,156 45,156 0 0 0 0 2,257,787 0 2,257,787 în implementare 0 0
9 126500 501 GD AP 2/11i/2.1 CP8 less /2018 Asistență și educație juridica la nivelul cetățenilor din Drobeta-Turnu Severin Asociația Transparență pentru Integritate UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin Obiectivul general al proiectului:
Asigurarea unei transparențe si integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunataþirii accesului si a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia în cadrul UAT Drobeta-Turnu Severin;
Obiectiv specific al proiectului:
OS 2.1: Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educaþie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenăț juridică, puse la dispoziția cetățenilor.
6/10/2019 6/10/2021 83.560067782 4 Dolj Craiova APL 120 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,824,019 1,824,019 0 315,207 315,207 0 6,679 6,679 0 36,979 36,979 0 2,182,884 0 2,182,884 în implementare na 0 0
TOTAL 10,377,004 10,377,004 0 1,653,850 1,653,850 0 168,603 168,603 0 76,924 76,924 0 12,276,381 0 12,276,381 647,965 88,236