Cluj 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL CLUJ
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 120583 77 AI AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calității Primăria Municipiului Turda n.a Scopul proiectului: Creșterea capacității instituționale a Municipiului Turda prin introducerea sistemului de management al performanței și calității ISO 9001:2015 în cadrul UAT Municipiul Turda în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.
Obictivele specifice ale proiectului:
OS 1: Crearea și operaționalizarea cadrului instituțional necesar pentru implementarea sistemului de management al performantei și calității ISO 9001:2015
OS 2: Implementarea și menținerea unui sistem de evaluare a calității prestațiilor bazat pe indicatori de performanță și management adecvați
OS 3:  Modernizarea infrastructurii și a instrumentelor de lucru în scopul eficientizării modului de derulare a activităților confom noului standard implementat
OS 4:  Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul managementului calității și performanței instituționale
OS 5:  Dobândirea și menținerea calității de entitate certificată ISO 9001:2015
1/26/2018 9/26/2018 84.999999764 6 Cluj Turda APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 359,623 359,623 0 55,001 55,001 0 8,462 8,462 0 0 423,085 0 423,085 Finalizat n.a 300,081 45,895
2 110080 118 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Calitate, competență, performanță în Consiliul Județean Cluj UAT CLUJ n.a Obiectivul general al proiectului îl reprezinta implementarea unui sistem de management al calității (ISO) care sa genereze performanta la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Cluj, în relația cu cetățeanul.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS 1: Dezvoltarea noului sistem de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Unității Administrativ Teritoriale
Județul Cluj
OS2: Dezvoltarea abilitaților personalului din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Cluj în domeniile auditor calitate si control managerial intern.
3/12/2018 7/12/2019 84.999999680 6 Cluj Cluj Napoca APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 531,246 531,246 0 81,249 81,249 0 12,500 12,500 0 0 624,996 0 624,996  în implementare n.a 245,118 37,489
3 120588 104 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sisteme de management performant pentru Primăria Cluj-Napoca Primăria municipiului Cluj-Napoca n.a Obiectivul general al proiectului: Îmbunătătirea performantei organizationale prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a institutiilor administratiei publice, CAF,  la nivelul Primăriei Municipiului CLUJ-NAPOCA/PRIMARIA CLUJ-NAPOCA, Politia Locala, structurilor subordonate Consiliului Local CLUJ-NAPOCA (Direcției de Asistență Socială Comunitară CLUJ-NAPOCA/DASM) și imbunatatirea  sistemului de asigurare a calitatii în Primăria Municipiului CLUJ-NAPOCA
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea capacitații personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calitătii şi al performantei cu scop de crestere a eficientei serviciilor oferite de către administratia publică prin instruirea/perfectionarea competentelor a unui număr de 50 de angajați de la nivelul Primăria Municipiului CLUJ-NAPOCA, Politia Locala si structurilor subordonate Consiliului Local (DASM CLUJ-NAPOCA) care vor urma programe de formare certificate/ateliere de instruire în domenii specifice;
2. Îmbunătătirea instrumentelor de comunicare internă-externă și informare, inclusiv în format electronic, pentru îmbunătătirea capacitătilor manageriale, dezvoltare unui networking la nivelul UAT CLUJ-NAPOCA;
3. Asigurarea vizibilității și promovarea proiectului și a finanțatorului;
4. Promovarea principiilor orizontale.
4/11/2018 10/11/2019 85.000000000 6 Cluj Cluj Napoca APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 354,701 354,701 0 54,248 54,248 0 8,346 8,346 0 0 0 0 417,296 0 417,296  în implementare AA 1/ 01.04.2019 166,353 25,442
4 126485 546 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 ADEPT – Administrație digitala eficienta pentru cetaþenii din Turda Municipiul Turda n.a Obiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii si transparentei procesului administrativ la nivelul Primariei Municipiului Turda pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor comunitatii locale.                                                                                                    1.Implementarea de instrumente si proceduri standard la nivelul primariei Municipului Turda pentru asigurarea fundamentarii deciziilor si elaborarii de politici publice in baza planificarii strategice pe termen lung.
2. Simplificarea procedurilor adiministrative din perspectiva back-office, prin actualizarea si extinderea solutiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primariei Turda si digitalizarea arhivelor
3. Reducerea birocratiei pentru comunitatea locala a Municipiului Turda prin implementarea unui portal de servicii catre cetateni ce va asigura accesul on-line la serviciile gestionate exclusiv de Primarie
4. Cresterea nivelului de pregatire, cunostinþe si abilitaþi ale personalului din cadrul Primariei Municipiului Turda in domeniul
planificarii strategice si politicilor publice, precum si in utilizarea si administrarea sistemelor informatice
12/21/2018 12/21/2020 85.000000000 6 Cluj Turda APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,257,797 3,257,797 0 498,251 498,251 0 76,654 76,654 0 0 0 0 3,832,702 3,832,702  în implementare n.a 0 0
5 126214 527 MV AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Judetul Cluj – Smart Territory Judetul Cluj n.a Obiectivul specific 1: Îmbunatatirea procesului decizional si al planificarii strategice la nivelul UAT Judetul Cluj prin introducerea unui sistem de planificare teritoriala integrata; Obiectivul specific 2: Facilitarea accesului la servicii online pentru cetatenii judetului Cluj prin introducerea unor sisteme de simplificare a procedurilor administrative din perspectiva back-office 2/11/2019 8/11/2021 85.000000000 6 Cluj Cluj Napoca APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,316,506 3,316,506 0 507,230 507,230 0 78,035 78,035 0 0 0 0 3,901,772 0 3,901,772  în implementare 0 0
6 128473 629 RB AP2/11i /2.1 CP 12 less/2018 Creșterea transparenței decizionale si simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC Municipiul Cluj Napoca n.a. Obiectivul general  – Implementarea de masuri care vizeaza adaptarea structurilor administrative existente, optimizarea proceselor orientate catre cetaþeni, prin crearea accesului online la serviciile administraþiei publice locale, precum si utilizarea centrului de inovare si imaginaþie civica în planificarea strategica a proceselor de inovare sociala, pentru cresterea transparenþei decizionale si simplificarea procedurilor oferite cetaþenilor municipiului Cluj-Napoca.
Obiective specifice:
OS 1. Dezvoltarea si introducerea mecanismelor Centrului de Inovare si Imaginaþie Civica (CIIC) în vederea optimizarii proceselor decizionale orientate catre cetaþeni si mediul de afaceri în Municipiul Cluj-Napoca.
OS 2. Design-ul, dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare si simplificare a serviciilor publice oferite
cetaþenilor Municipiului Cluj-Napoca prin implementarea funcþionarului public electronic si virtual – ANTONIA.
OS 3. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în utilizarea instrumentelor digitale si a functionarului electronic.
6/24/2019 12/24/2021 85.000000000 6 Cluj Cluj Napoca APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,773,068 2,773,068 0 424,116 424,116 0 65,249 65,249 0 0 0 0 3,262,433 102,340 3,364,773 in implementare
7 129268 655 MN 0 CP 12 less/2018 Soluții informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocrației la nivelul Municipiului
DEJ
Judetul Cluj n.a Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitații instituþionale si eficientizarea activitații la nivelul Municipiului DEJ prin
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetațeni, implementând masuri din perspectiva back-office
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor din perspectiva front-office, dar si back-office prin achiziþia si implementarea unei
platforme integrate (portal web, arhivare electronica, captura documente, fluxuri de lucru cu documente, registratura electronica
si management arhiva fizica de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituþiei, în scopul
eficientizarii procesarii documentelor, evitarii întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaþionale ale instituþiei, reducând astfel
întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitaþilor operative si va asigura accesul online la serviciile publice
gestionate de Municipiul DEJ si retro-digitalizarea unui numar de cca. 20.000 dosare aflate in arhiva clasica si cu valoare
operaþionala prezenta pentru a facilita rezolvarea cererilor cetaþenilor în curs de soluþionare.
2. OS2. Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din cadrul Municipiului DEJ, in vederea sprijinirii masurilor vizate de
proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostinþelor dobândite pentru
50 persoane din cadrul grupului þinta, in ceea ce priveste utilizarea soluþiilor informatice implementate in cadrul proiectului .
Obiectivul general al serviciilor de instruire ii constituie familiarizarea cu componentele soluþiei informatice implementate, prin
însusirea cunostinþelor necesare utilizarii aplicaþiilor, deprinderea funcþionalitaþilor si a modului de folosire a acestora, înþelegerea
implicaþiilor si avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.
6/18/2019 1/18/2021 85.000000000 0 Cluj Cluj Napoca APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,962,766 1,962,766 0 300,188 300,188 0 46,183 46,183 0 0 0 0 2,309,136 0 2,309,136  în implementare n.a
8 126480 495 CA AP 2/11i/2.3 CP8 less /2018 Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone Asociația Liga Apărării Drepturilor Colective n.a Obiectivul general al proiectului este atat de a sprijini populatia din mediul rural in procesul de identificare si de intelegere a drepturilor
cetatenilor conform legislatiei in vigoare precum si de a imbunatatii si facilita accesul romanilor la serviciile de mediere si asistenta juridica.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1 Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informaþiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri
privind drepturile cetatenilor, si in special ale grupurilor dezavantajate. Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A2.
2. 4. Cresterea accesului comunitatii la justitie Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A2, Activitatea A3 si
Activitatea A4.
3. 3.Promovarea medierii ca metoda alternativa de soluþionare a litigiilor. Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A4.
4. 2. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim interes pentruy cetatenii din mediul rural. Acest obiectiv
urmeaza a fi implementat prin Activitatea A3
3/29/2019 3/29/2020 83.30000242 6 Cluj Cluj ONG 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 876,896 876,896 0 154,746 154,746 0 0 0 0 21,054 21,054 0 1,052,697 0 1,052,697 în implementare 105,000 0
TOTAL 13,432,603 13,432,603 0 2,075,031 2,075,031 0 295,428 295,428 0 21,054 21,054 0 15,824,116 102,340 15,926,456 816,552 108,826