Caraș-Severin 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
                                        –
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 120791 88 DV AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 CETATE.Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică Municipiul  Caransebeș Asociația Română pentru Transparență Obiectiv general – Implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OS1. Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
OS2.Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient.
OS3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătăţirile pe care Primăria Municipiului Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor.
3/21/2018 7/21/2019 84.174275147 5 Caraș-Severin Caransebeș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 316,573 316,573 0 51,998 51,998 0 7,522 7,522 0 0 0 0 376,092 0 376,092  în implementare n.a 170,903 25,439
2 128386 657 MN AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Implementarea unui sistem de informatizare a administrației publice, sistem de management integrat al datelor administraţiei publice şi îmbunătățirea organizării instituționale și a procedurilor la nivelul Municipiului Reşiţa Municpiul Resita n.a 1. Îmbunataþirea capacitatii de planificare strategica si alocare a resurselor la nivelul administratiei publice locale Municipiul Resiþa
prin introducerea unui instrument informatic de bugetare participativa, realizarea unor instrumente de planificare si dezvoltare
locala si realizarea Strategiei Smart City – orizont 2027
2. Eficientizarea si simplificarea serviciilor furnizate cetatenilor de catre Primaria Muncipiului Resita prin implementarea unei solutii
de portal cu servicii digitale pentru cetateni, managementul documentelor, ERP si digitalizarea arhivei
3. Promovarea modernizarii in administratia publica locala din Municipiul Resita prin dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor
personalului din cadrul Primariei Municipiului Resita, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect prin formarea/instruirea,
evaluarea/testarea si certificarea competenþelor/cunostinþelor dobândite pentru persoanele din cadrul grupului þinta, în ceea ce
priveste planificarea strategica, managementul calitatii si utilizarea noului sistem informatic, ceea ce va determina motivarea si
mobilizarea acestora in directia inovatiei si in oferirea de servicii publice de calitate catre cetateni
4. Implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 in scopul
imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate de catre Municipiul Resita
5/28/2019 8/28/2021 84.999999926 5 Caraș-Severin Municpiul Resita APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,429,072 3,429,072 0 524,446 524,446 0 80,684 80,684 0 0 0 0 4,034,202 0 4,034,202  în implementare
TOTAL 3,745,645 3,745,645 0 576,444 576,444 0 88,206 88,206 0 0 0 0 4,410,294 0 4,410,294 170,903 25,439