Călărași 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 118879 452 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate Județul Călărași n.a Obiectivul general al proiectului – Cresterea transparenței, eticii si integritații la nivelul Judetului Calarasi, prin intermediul unor activitati care vizeaza identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, realizarea de mecanisme si proceduri anticoruptie si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civila, precum si imbunataþirea cunostinþelor si a competenþelor personalului propriu.
Os.1) Cresterea gradului de dezvoltare a capacitatii analitice a UAT-ului, de a efectua activitaþi de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de prevenire si combatere a coruptiei.
Os.2) Cresterea gradului de dezvoltare si implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, precum si a unor masuri concrete si modalitati de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia, la nivel de UAT.
Os.3) Sustinerea dezvoltarii si implementarii unui mecanism de cooperare cu societatea civila si alte autoritati/institutii publice, prin infiintarea unui grup de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei (GAPCC) si prin dezvoltarea unor proceduri organizatorice si a mecanismului de cooperare si functionare a GAPCC.
Os.4) Sustinerea dezvoltarii si diseminarii unui instrument pentru facilitarea intelegerii mecanismelor de aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii, prin modele de buna practica.
Os.5) Cresterea gradului de informare a cetatenilor, prin organizarea si implementarea unei campanii inovative de educatie anticoruptie in randul acestora.
Os.6) Cultivarea si dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor angajatilor din administratia publica locala, prin participarea la programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si de dobandire de competente privind
7/12/2018 11/11/2019 85.000000000 3 CĂLĂRAȘI CĂLĂRAȘI APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 338,206 338,206 0 51,726 51,726 0 7,958 7,958 0 0 0 0 397,889 0 397,889  în implementare AA 1/02.04.2019 123,627.29 18,907.70
2 118774 442 OD AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Integritate prin proceduri, instruire si prevenire – IPIP Municipiul Călărași Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Consolidarea integrităţii la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi în vederea creşterii calităţii serviciilor publice locale
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi;
2. Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din Primăria Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor locali;
3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din Primăria Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor locali în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.
8/29/2018 11/29/2019 85.000000000 3 CĂLĂRAȘI CĂLĂRAȘI APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 220,497 220,497 0 33,723 33,723 0 5,188 5,188 0 0 0 0 259,409 259,409  în implementare n.a 51,023.72 7,803.63
3 119901 486 DV AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 PRO: Performanta si calitate in managementul organizational al Consiliului Judetean Calarasi Județul Călărași n.a. Obiectivul general al proiectului – Introducerea si implementarea unitara a instrumentului specific ISO 9001, in vederea dezvoltarii unui sistem optim, unitar si performant de management al calitatii si al performantei, in cadrul unitatii administrativ teritoriale la nivelulul Judetului Calarasi.
Obs.1) Sustinerea dezvoltarii si elaborarii angajamentului de management privind infiintarea si punerea in aplicare a sistemului de management al calitatii (SMC), prin derularea unui program de constientizare privind SMC la nivelul angajatilor institutiei si prin elaborarea politicii de calitate.                                                                                                                                                                             Obs.2) Sustinerea stabilirii domeniului de aplicare al SMC si pregatirea resurselor necesare implementarii acesteia, prin elaborarea analizei privind indentificarea zonelor si proceselor de aplicare al SMC la nivel organizational, a documentului “Domeniu de aplicare pentru implementarea SMC” si a planificarii resurselor de timp necesare implicarii personalului.          Obs.3) Cultivarea si dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor personalului din UAT a Judetului Calarasi, prin participarea la programe de instruire in domeniul ISO 9001:2015 si la programe de formare de Specialisti in managementul
calitatii, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen.
Obs.4) Sustinerea planificarii si implementarii unei cartografieri a riscurilor si vulnerabilitatilor procedurilor si activitatilor institutiei, prin elaborarea Diagramei de flux si a listei privind riscurile si vulnerabilitatile.
Obs.5) Sustinerea dezvoltarii si a conformarii Sistemului de managementul calitatii cu cerintele Standardului ISO 9001:2015 si a
documentatiei SMC, prin dezvoltarea planului de implementare, elaborarea manualului calitatii, elaborarea procedurilor de sistem si prin elaborarea instructiunilor de lucru.                 Obs.6) Sustinerea dezvoltarii procedurilor privind controlul documentelor implementate si monitorizarea SMC, prin elaborarea
unui sistem de control al documentelor si realizarea de analize periodice a SMC in vederea imbunatatirii permanente a actiunilor intreprinse precum si realizarea de auditari interne.
10/4/2018 2/3/2020 85.000004041 3 CĂLĂRAȘI Municipiul Calarasi APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 420,648 420,648 0 64,334 64,334 0 9,898 9,898 0 0 0 0 494,880 494,880 în implementare 69,460.30 10,623.34
4 126537 569 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași Județul Călărași n.a. Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Calarasi prin dezvoltarea capacitatii de planificare strategica si prin simplificarea procedurilor administrative, corelata cu introducerea de metode electronice de gestionare si management a documentelor administrative, fapt ce va determina cresterea calitatii actului administrativ pe termen lung.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul Consiliului Judetean Calarasi prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila
2. Eficientizarea si simplificarea serviciilor furnizate cetatenilor de catre Consiliul Judetean Calarasi prin implementarea unei solutii de portal cu servicii digitale pentru cetateni, managementul documentelor, ERP si digitalizarea arhivei
3. Promovarea modernizarii Consiliului Judetean Calarasi prin specializarea angajatilor institutiei pe teme specifice proiectului
(planificare strategica si utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea si mobilizarea acestora in directia inovatiei si in oferirea de servicii publice de calitate catre cetateni
4/12/2019 9/11/2021 84.999999932 3 CĂLĂRAȘI Municipiul Calarasi APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,103,014 3,103,014 0 474,579 474,579 0 73,012 73,012 0 0 0 0 3,650,605 0 3,650,605 în implementare 25,269.65 0.00
5 129241 650 MP AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei pentru cetatenii din Municipiul Oltenita Municipiul Oltenita n.a Obiectivul general al proiectului corelat cu obiectivul specific al apelului de proiecte CP12/2018 urmareste imbunatatirea capacitatii
institutionale si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate.
Obiectivul general va fi atins pe seama urmatoarelor obiective specifice:
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1.Dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate ce sustine simplificarea procedurilor
administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Oltenita atat din perspectiva back-office cat si front-office.
2. Obiectiv specific 2: Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Oltenita pentru utilizarea optima a solutiei informatice
integrate prin proiect.
5/23/2019 9/23/2021 85.000000169 3 CĂLĂRAȘI Municipiul Calarasi APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,514,991 2,514,991 0 384,646 384,646 0 59,176 59,176 0 0 0 0 2,958,813 0 2,958,813 în implementare 25,182.50 0.00
6 129152 656 MN AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași Municipiul Călărași n.a Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Calarasi
prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementând un sistem integrat ce optimizeaza
procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetatenilor prin achizitia si implementarea unui sistem integrat ce optimizeaza procesele
orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
2. OS2. Îmbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din Primaria Municipiului Calarasi, precum si a alesilor locali în
vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest proiect.
6/5/2019 6/5/2021 85.000000171 3 CĂLĂRAȘI Municipiul Calarasi APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,482,489 2,482,489 0 379,675 379,675 0 58,412 58,412 0 0 0 0 2,920,575 11,900 2,932,475 în implementare
TOTAL 9,079,844 9,079,844 0 1,388,682 1,388,682 0 213,643 213,643 0 0 0 0 10,682,170 11,900 10,694,070 0 0 294,563 37,335