Buzău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL BUZĂU
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare / finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Contribuție privată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 118335 427 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție Municipiul Buzău n.a OS 1 Consolidatea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul institutiei prin elaborarea, revizuirea si simplificarea procedurilor administrative in materie de etica si integritate. Atingerea acestui obiectiv in cadrul Activitatii 3 va incepe prin analiza documentelor/procedurilor existente in cadrul UAT-ului, cu scopul de a elabora procedurile administrative necesare, revizuirea unor proceduri interne, mecanisme de aplicare al Planului de integritate, daca este cazul, care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal privind etica si integritatea.
OS 2 Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin imbunatatirea/consolidarea capacitatii de autoevaluare periodica, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul institutiei publice locale. Obiectivul va fi indeplinit prin implementarea Activitatilor 3 si 4, deoarece la nivelul institutiei se identifica o lipsa a capacitatii proprii de realizare a analizei riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, de identificare a masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor aferenti, precum si lipsa unui model de procedura de sistem privind colectarea sistematica a datelor necesare autoevaluarii gradului de implementare a masurilor preventive anticoruptie obligatorii.
OS 3 Cresterea gradului de constientizare a publicului si societatii civile cu privire la impactul fenomenului coruptiei, prin derularea unei campanii de informare publica, organizarea de dezbateri in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie. Acest obiectiv specific va fi indeplinit prin Activitatea 5 cu subactivitatile aferente unde vor avea lor dezbateri publice intre autoritatea locala, societatea civila si alte institutii locale. Totodata, se va derula o campanie de constientizare a cetateanului despre efectele coruptiei, prin diseminarea unor materiale informative si promovarea bunelor practici anticoruptie, promovarea eticii si integritatii, folosirea avizierului din cadrul primariei si a paginii de internet.
OS 4 Imbunatatirea cunostintelor si competentelor unui numar de 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzau, personal de conducere si executie din primarie privind masurile de prevenire a coruptiei si a standardelor de integritate. Cresterea gradului de educatie anticorutie se va realiza prin implicarea personalului institutiei locale intr-un program de formare profesionala specifica privind conflictul de interese, etica, integritatea, in urma derularii Activitatii 6.
7/3/2018 9/3/2019 85.000001775 2 Buzău Buzău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 239,371 239,371 0 36,610 36,610 0 5,632 5,632 0 0 0 0 281,614 0 281,614  în implementare AA 1/ 28.03.2019 13,721 2,099
2 118396 428 OC AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzau Județul Buzău Asociația Română Pentru Transparență Obiectivul general este dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali, a organizatiilor societatii civile si a actorilor economici de a actiona impreuna pentru dezvoltarea durabila si cresterea adaptabilitatii mediului privat romanesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic si responsabil social. Acest obiectiv converge cu obiectivul operational al DMI 3.3,prin dezvoltarea capacitatii partenerilor de dialog social de a participa la procesul decizional si la dezvoltarea durabila a comunitatilor lor. Proiectul propune o abordare integrata pentru cresterea adaptabilitatii la eficienta, eficacitate si integritate.Aceste factori cheie in dezvoltarea economica si sociala a Romaniei se regasesc in urmatoarele obiective specifice: 1.Implementarea responsabilitatii sociale, a integritatii in mediul de afaceri, a dialogului cu actorii sociali relevanti,ca premise ale unor intiative comune pentru dezvoltarea durabila,ocupare si incluziune sociala La nivel global, se asteapta ca afacerile sa fie responsabile, sa aduca valoare adaugata in comunitatile lor de interes,dincolo de orientarea spre profit. Mai mult, efectele pe care le genereaza in randul membrilor comunitatii se masoara prin noi standarde, cum sunt cele de integritate si etica, la care mediul antreprenorial romanesc trebuie adaptat. 2.Cresterea capacitatii si expertizei actorilor relevanþi pe piata muncii de a se adapta la standardele europene si internationale privind dezvoltarea durabila si responsabilitatea civica si sociala In conditiile globalizarii si de integrare europeana, piata muncii din Romania trebuie sa raspunda nevoii companiilor de a se adapta permanent cerintelor de crestere a competitivitatii.Acestea presupun politici de ocupare elaborate in comun cu mediul de afaceri, reprezentantii lucratorilor si ai asociatiilor profesionale, dar si adaptarea antreprenorilor si angajatilor la standardele de reglementare a relatiilor de munca impuse de acest context (responsabilitate sociala,respectarea standardelor de calitate,etica si integritate,egalitate de sanse, respectarea drepturilor angajatilor etc.). 3.Dezvoltarea capacitatii actorilor locali, regionali si nationali de a participa la dialogul social privind politicile, strategiile si prioritatile de coeziune economico-sociala,pentru a promova principiul bunei guvernari si principiul parteneriatului public-privat in sprijinul ocuparii si incluziunii sociale O buna guvernare inseamna,conform Planului National de Dezvoltare,implicare,transparenta,consens in privinta orientarii si sensibilizarii,responsabilitate,eficienta si eficacitate,echitate si aplicarea legii.Acestea pot fi asigurate doar prin resurse umane profesioniste,relatii benefice intre actorii implicati in procesele de dezvoltare si atitudini pozitive privitoare la mediul de afaceri. Acestea pot sustine pe termen lung dezvoltarea durabila,implicarea actorilor relevanti in atingerea obiectivelor de coeziune sociala si economica. Regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Vest, Sud-Vest Oltenia. 7/31/2018 11/30/2019 84.209878285 2 Buzău Buzău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 326,852 326,852 0 53,525 53,525 0 7,763 7,763 0 0 0 0 388,139 0 388,139  în implementare 81,220 11,021
3 119892 480 DV AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Implementarea managementului calitatii serviciilor furnizate de Municipiul Buzau UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU n.a. Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem unitar pentru managementul serviciilor furnizate de catre Municipiul Buzau si pentru managementul comunicarii, care va asigura optimizarea proceselor de lucru si cresterea calitatii serviciilor prestate pentru cetateni si mediul de afaceri.
Prin prezentul proiect se are in vedere implementarea sistemului ISO 9001 de management al calitatii pentru serviciile publice furnizate de Municipiul Buzau catre cetateni si mediul de afaceri, inclusiv din punctul de vedere al proceselor interne necesare pentru furnizarea acestor servicii.                                                                                                                                                                                                                          1. Elaborarea procedurilor de lucru pentru managementul calitatii si performantei serviciillor furnizate de Municipiul Buzau (parte a sistemului de management al calitatii ISO 9001), care sa permita asigurarea unei abordari unitare si eficiente a tuturor proceselor aferente si integrarea acestora in sistemul general de management al calitatii.
2. Implementarea unui sistem informatic suport pentru procedurile de lucru ce eficientizeaza activitatea
3. Extinderea cunostinþelor si abilitaþilor personalului din Municipiul Buzau pentru utilizarea sistemului informatic pentru asigurarea eficienta a managementului serviciilor.
10/16/2018 7/15/2019 85.000001891 2 Buzău Municipiul Buzau APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 337,090 337,090 0 51,555 51,555 0 7,932 7,932 0 0 0 0 396,576 0 396,576  în implementare 0 0
4 126446 543 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Sisteme informatice inovative pentru simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU n.a. Obiectivul general al proiectului
Simplificare administrativa si optimizarea serviciilor online furnizate catre cetaþeni, inclusiv prin digitizarea arhivei la nivelul Primariei Municipiului Buzau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA “Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activitaților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților si al înregistrarilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primariei Buzau
2. Configurarea unor noi servicii în portal
3. Îmbunataþirea abilitaþilor si cunostințelor personalului municipiului Buzau  pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea documentelor electronice
11/26/2018 2/26/2021 85.000000017 2 Buzău Municipiul Buzau APL 119 –  Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,434,734 2,434,734 0 372,371 372,371 0 57,288 57,288 0 0 0 0 2,864,393 2,864,393  în implementare 0 0
5 120730 92 OD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Servicii publice de calitate oferite de administrația publică locală a Municipiului Râmnicu Sărat Municipiul Râmnicu Sărat n.a Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, pentru susținerea unui management performant și calitativ prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de managenent al calității CAF și ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Sărat pentru sprijinirea schimbării pentru performanță, îmbunătăţirea modului de realizare a activităţilor şi de prestare a serviciilor publice.
OS 2. Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Râmnicu Sărat pentru o administrație publică locală consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate.
OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 80 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Sărat pe teme specifice în scopul implementării unui management al calității și performanței și utilizarea managementului calității.
2/14/2018 6/14/2019 85.000000355 2 Buzău Municipiul Rm. Sarat APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 359,088 359,088 0 54,919 54,919 0 8,449 8,449 0 0 422,457 66,435 488,892  în implementare n.a 308,007 47,107
TOTAL 3,697,135 3,697,135 0 568,980 568,980 0 87,064 87,064 0 0 0 0 4,353,179 66,435 4,419,614 402,948 60,227