Brașov 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL BRAŞOV
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 111300 123 RG AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Performanța în administrația publică din Municipiul Săcele – P.A.P.S. Municipiul Săcele n.a Obiectivul general al proiectului il constituie implementarea si certificarea sistemului unitar de management al calitatii ISO 9001:2015,
aplicabil administratiei publice locale, inclusiv formarea specifica a personalului contractual si a functionarilor publici din cadrul Unitatii
Administrativ-Teritoriale Municipiul Sacele, in vederea cresterii performantei actului administrativ.                                                                                                  OS1. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriale
Municipiul Sacele in vederea optimizarii proceselor orientate catre beneficiari. Acest obiectiv specific se va realiza pornind de la:
– analiza modului de functionare a organizatiei publice, de la procese/activitati la rezultatele obtinute,
– definirea masurilor concrete de imbunatatire,
– revizuirea operatiilor, proceselor si activitatilor, elaborarea procedurilor de sistem in concordanta cu cerintele Ordinului nr.
400/2015
– implementarea de masuri corective si actiuni inovative care vor asigura cresterea calitatii actului administrativ si a satisfactiei
cetatenilor si mediului exterior (ONG-uri, agenti economici, institutii publice si alte organizatii).
OS2. Promovarea performantei in administratia publica locala, prin perfectionarea unui numar de 100 de angajati contractuali si
functionari publici din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Sacele in 7 domenii si anume: Managementul calitatii si al
performantei in administratia publica, Control managerial intern, Management si planificare strategica, Comunicare institutionala,
Instruirea responsabililor de procese pentru cunoasterea cerintelor standardului ISO 9001:2015, Auditor intern pentru sistemul de
management al calitatii si Politici publice locale (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a deciziilor la
nivelul administratiei publice locale).
OS3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al Unitatii Administrativ-
Teritoriale Municipiul Sacele prin participarea la 10 sesiuni de formare personalizate si anume: Managementul calitatii si al
performantei in administratia publica – 1 sesiune/37 participanti, Control managerial intern – 1 sesiune/12 participanti, Management si
planificare strategica – 1 sesiune/17 participanti, Comunicare institutionala – 3 sesiuni/61 participanti, Instruirea responsabililor de
procese pentru cunoasterea cerintelor standardului ISO 9001:2015 – 2 sesiuni/41 participanti, Auditor intern pentru sistemul de
management al calitatii – 1 sesiune/4 participanti si Politici publice locale (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si
evaluare a deciziilor la nivelul administratiei publice locale) – 1 sesiune/27 participanti.
2/14/2018 6/14/2019 84.999999882 7 Brașov Săcele APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 359,295 359,295 0 54,951 54,951 0 8,454 8,454 0 0 0 0 422,700 0 422,700  în implementare n.a 164,538 25,165
2 110505 125 DSS AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Sistem de management integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov Jud. Brasov n.a Obiectivul general: Îmbunatatirea procesului de furnizare a serviciilor oferite de administratia publica locala din judetul Brasov – în special CJ Brasov – prin introducerea si utilizarea de instrumente de management al calității performantei în administrația publica – CAF si ISO.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1: Îmbunătățirea managementului calității în instituia Consiliul Județean Brasov prin introducerea si utilizarea a doua instrumente de management al calității si performantei – ISO si CAF – în concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității în autoritari si instituii publice 2016-2020 si SCAP
2. OS2: Dezvoltarea de abilitai specifice privind planificarea strategica si bugetara, politici publice locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale din județul Brasov prin instruirea a 38 de persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brasov
3. OS3: Cresterea gradului de informare si constientizare a personalului, din administrația publica locala a județului Brasov – din cadrul CJ Brasov, consilieri județeni, reprezentanți ai instituțiilor din subordinea CJBV, reprezentanți ai UAT-urilor din judet si reprezentanți ai ADDJB, cu privire la importanta si beneficiile utilizarii de instrumente de management al performantei si calității în administrația publica – ISO si CAF
3/14/2018 7/14/2019 84.999999819 7 Brașov Brasov APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 470,792 470,792 0 72,004 72,004 0 11,077 11,077 0 0 0 0 553,873 0 553,873  în implementare n.a 243,227 37,199
3 119450 485 DSS AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Sisteme, standarde si procese eficientizate si optimizate in cadrul Primariei Municipiului Codlea Jud. Brasov n.a Obiectivul general:Introducerea si implementarea unitara a instrumentului specific ISO 9001, in vederea dezvoltarii unui sistem optim, unitar si performant de management al calitatii si al performantei, in cadrul administratiei publice locale a Municipiului Codlea.                                                                 Obs.1) Sustinerea dezvoltarii si elaborarii angajamentului de management privind infiintarea si punerea in aplicare a sistemului de
management al calitatii (SMC), prin derularea unui program de constientizare privind SMC la nivelul angajatilor institutiei si prin
elaborarea politicii de calitate.
Obs.2) Sustinerea stabilirii domeniului de aplicare al SMC si pregatirea resurselor necesare implementarii acesteia, prin
elaborarea analizei privind indentificarea zonelor si proceselor de aplicare al SMC la nivel organizational, a documentului
“Domeniu de aplicare pentru implementarea SMC” si a planificarii resurselor de timp necesare implicarii personalului.
Obs.3) Cultivarea si dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor personalului din UAT Codlea, prin participarea la
programe de instruire in domeniul ISO 9001:2015 si la programe de formare de Specialisti in managementul calitatii, inclusiv prin
abordarea temelor de devoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen.
Obs.4) Sustinerea planificarii si implementarii unei cartografieri a riscurilor si vulnerabilitatilor procedurilor si activitatilor institutiei,
prin elaborarea Diagramei de flux si a listei privind riscurile si vulnerabilitatile.
Obs.5) Sustinerea dezvoltarii si a conformarii Sistemului de managementul calitatii cu cerintele Standardului ISO 9001:2015 si a
documentatiei SMC, prin dezvoltarea planului de implementare, elaborarea manualului calitatii, elaborarea procedurilor de sistem
si prin elaborarea instructiunilor de lucru.
Obs.6) Sustinerea dezvoltarii procedurilor privind controlul documentelor implementate si monitorizarea SMC, prin elaborarea
unui sistem de control al documentelor si realizarea de analize periodice a SMC in vederea imbunatatirii permanente a actiunilor
intreprinse precum si realizarea de auditari interne.
7/17/2018 11/17/2019 85.000002578 7 Brașov Brasov APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 329,678 329,678 0 50,421 50,421 0 7,757 7,757 0 0 0 0 387,857 0 387,857  în implementare n.a 114,715 17,545
4 118753 438 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate Jud. Brasov n.a Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Municipiului Codlea, prin intermediul unor activitati care vizeaza identificarea riscurilor
si vulnerabilitatilor la coruptie, realizarea de mecanisme si proceduri anticoruptie si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor
mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum si imbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului propriu. 1. Obs.1) Cresterea gradului de dezvoltare a capacitatii analitice a UAT-ului, de a efectua activităţi de evaluare a riscurilor si
vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de prevenire si combatere a coruptiei.
Pentru realizarea Obs.1) s-a avut în vedere activitatea A3 Dezvoltarea capacitatii analitice a UAT de a efectua activităţi de
evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor in vederea realizarii de actiuni concrete si eficiente de combatere a coruptiei. Rezultatul 1
contribuie la atingerea acestuia.
2. Obs.2) Cresterea gradului de dezvoltare si implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie,
precum si a unor masuri concrete si modalitati de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia, la nivel de UAT.
Pentru realizarea Obs.2) s-a avut în vedere activitatea A4. Dezvoltarea si operationalizarea la nivel de UAT a unor proceduri
interne de sistem privind managementul riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, precum si a unor masuri concrete si modalitati
de monitorizare permanenta a aplicarii acesteia. Rezultatul 2 contribuie la atingerea acestuia.
3. Obs.3) Sustinerea dezvoltarii si implementarii unui mecanism de cooperare cu societatea civila si alte autoritati/institutii publice,
prin infiintarea unui grup de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei (GAPCC) si prin dezvoltarea unor proceduri
organizatorice si a mecanismului de cooperare si functionare a GAPCC.
Pentru realizarea Obs.3) s-a avut în vedere activitatea A5 Elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare cu
societatea civilă, precum şi cu alte autorităţi/institutii publice, privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor
anticorupţie. Rezultatul 3 contribuie la atingerea acestuia.
4. Obs.4) Sustinerea dezvoltarii si diseminarii unui instrument pentru facilitarea intelegerii mecanismelor de aplicare a cadrului legal
in domeniul eticii si integritatii, prin modele de buna practica.
Pentru realizarea Obs.4) s-a avut în vedere activitatea A.6. Dezvoltarea si diseminarea unui instrument care sa vina in sprijinul
unei mai bune intelegeri a mecanismelor de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integritatii, prin intermediul modelelor de
buna practica. Rezultatul 4 contribuie la atingerea acestuia.
5. Obs.5) Cresterea gradului de informare a cetatenilor, prin organizarea si implementarea unei campanii inovative de educatie
anticoruptie in randul acestora.
Pentru realizarea Obs.5) s-a avut în vedere activitatea A7 Organizarea si implementarea unei campanii de educatie anticoruptie
in randul cetatenilor. Rezultatul 5 contribuie la atingerea acestuia.
6. Obs.6) Cultivarea si dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor angajatilor din administratia publica locala, prin
participarea la programe de educatie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si de dobandire de competente privind
etica si integritatea, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabila, egalitate de şanse, nediscriminare şi egalitate de gen.
9/5/2018 7/5/2019 85.000001668 7 Brașov Codlea APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 254,786 254,786 0 38,967 38,967 0 5,995 5,995 0 0 0 0 299,749 0 299,749  în implementare n.a 77,906 11,915
5 126380 567 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 eFuncționar+. Servicii electronice și simplificare administrativă Municipiul Brașov n.a Obiective specifice: Cresterea eficienþei administrative a Primariei Municipiului Brasov prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca masuri de simplificare a furnizarii serviciilor catre cetaþeni si mediul de afaceri. Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activitaþilor interne ale funcþionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitaþilor si al înregistrarilor
2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi solutii tehnice si servicii care sa fie furnizate online catre cetățeni
3. Imbunataþirea abilitaþilor si cunostinþelor personalului municipiului Brasov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prinproiect si pentru gestionarea documentelor electronice
12/6/2018 3/6/2020 85.000000018 8 Brașov Brasov APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,344,799 2,344,799 0 358,616 358,616 0 55,172 55,172 0 0 0 0 2,758,586 78,540 2,837,126  în implementare 0 0
6 126524 552 MM AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Cresterea capacității administrative a autorității publice locale a Municipiului Codlea, in fundamentarea deciziilor, planificarea strategică si măsurile de simplificare pentru cetățeni Municipiul Codlea n.a Obiectivul general al proiectului consta consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activitaþii la nivelul Municipiului Codlea, prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si din perspectiva front-office, pentru serviciile publice furnizate.                                                                                                                                                                                                         Obs. 1) Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetaþeni, în corespondenþa cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetaþenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,
digitalizarea arhivelor), cât si din perspectiva front-office.
cetaþeni. Rezultatul 1 contribuie la atingerea acestuia.
2. Obs. 2) Cultivarea si dezvoltatea cunostintelor, competentelor si abilitaþilor personalului din cadrul Municipiului Codlea, prin participarea la programe de instruire, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si
egalitate de gen, în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate.
1/15/2019 7/15/2020 84.999999810 8 Brașov Brasov APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,460,839 2,460,839 0 376,364 376,364 57,902 57,902 0 0 0 0 2,895,105 2,895,105  în implementare 0 0
7 126332 565 OD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Administrație publică împreună cu cetățenii Municipiul Făgăraș n.a Obiectivul general al proiectului:
Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP:
• Implementarea de mecanisme si proceduri standard la nivel local pentru simplificare si raþionalizare a procedurilor
administrative
• Introducerea de instrumente electronice si procese de lucru simplificate pentru reducerea birocraþiei, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni implementate

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific de proiect 1: Digitizarea, simplificarea si optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate catre cetaþeni în administraþia locala a Municipiului Fagaras.
2. Obiectiv specific de proiect 2: Îmbunataþirea cunostinþelor si abilitaþilor alesilor locali, precum si angajaþilor administraþiei locale în furnizarea si comunicarea unor servicii publice de calitate catre cetaþeni
3. Obiectiv specific de proiect 3: Îmbunataþirea cunostinþelor si abilitaþilor alesilor locali, precum si angajaþilor administraþiei locale în furnizarea si comunicarea unor servicii digitizate si online catre cetaþeni

5/16/2019 11/16/2021 85.000000554 8 Brașov Brasov APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,919,132 1,919,132 0 293,514 293,514 0 45,156 45,156 0 0 0 0 2,257,802 2,257,802  în implementare
TOTAL 8,139,321 8,139,321 0 1,244,837 1,244,837 0 191,513 191,513 0 0 0 0 9,575,672 78,540 9,654,212 600,386 91,824