Bihor 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL BIHOR
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 122823 71 DJ AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Servicii de calitate în administrația publică locală a municipiului Beiuș asigurate prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001 Municipiul Beiuș n.a Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea capacitatii administrative a municipiului Beius, prin implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015, fapt ce va determina cresterea calitatii actului administrativ pe termen lung.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1-Revizuirea si optimizarea fluxurilor interne de lucru in vederea proiectarii corespunzatoare a sistemului de management al calitatii la nivelul Primariei Municipiului Beius
OS2-Implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 in scopul imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate de catre Municipiul Beius
OS3-Promovarea modernizarii in administratia publica locala din municipiul Beius, prin specializarea personalului din cadrul primariei pe teme specifice managementului calitatii (127 persoane), ceea ce va determina motivarea si mobilizarea acestora in directia inovatiei si in oferirea de servicii publice de calitate.
5/24/2018 9/24/2019 85.000001792 6 Bihor Beiuș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 355,835 355,835 0 54,422 54,422 0 8,373 8,373 0 0 418,629 0 418,629  în implementare n.a 175,938 26,903
2 119767 475 MV AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala din județul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – acronim ISOBihor Județul Bihor n.a Obiectivul general al proiectului il reprezinta introducerea sistemelor si standardelor comune la nivelul Consiliului Judeþean Bihor pentru optimizarea proceselor orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP si dezvoltarea abilitatilor in domeniul managementului calitatii a angajatilor din administratia publica si alesilor locali din judetul Bihor
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul Specific 1 Implementarea sistemului de management al calitaþii si obþinerea certificarii ISO 9001:2015
2. Obiectivul Specific 2 Îmbunataþirea cunostinþelor si abilitaþilor a 50 de persoane angajate in administratia publica a judetului Bihor si/sau alesi locali, prin organizarea de cursuri în domenii care sa asigure o mai buna administrare a patrimoniului judeþului si
organizarea mai eficienta, orientata spre calitate
7/25/2018 11/25/2019 85.000000000 6 Bihor Oradea APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 518,393 518,393 0 79,284 79,284 0 12,197 12,197 0 0 0 0 609,874 0 609,874  în implementare n.a 82,596 12,632
TOTAL 874,228 874,228 0 133,705 133,705 0 20,570 20,570 0 0 0 0 1,028,503 0 1,028,503 258,534 39,535