Bacău 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE PENTRU JUDETUL BACAU – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL BACĂU
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare / finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
0 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25
1 119613 461 DJ AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administraţia publică băcăuană” Județul Bacău n.a Consolidarea eficientei administrative a UAT Judetul Bacau prin introducerea/extinderea, promovarea si utilizarea sustenabila a sistemelor
unitare de management al calitatii si performantei.                                                                                                                                                                                                                            OS1. Introducerea de sisteme si standarde comune la nivelul UAT Judetul Bacau in scopul optimizarii proceselor orientate catre
beneficiari si in concordanta cu SCAP, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, precum si prin facilitarea
schimburilor de experienta.
2. OS2. Dezvoltarea abilitaþilor personalului UAT Judetul Bacau pe tema aplicarii sistemelor unitare de management al calitatii si
performantei prin organizarea a 2 programe de formare (auditor de calitate, expert CAF) la care vor participa 75 persoane.
8/8/2018 6/30/2019 85.0000018 1 Bacău Bacău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 236,522 236,522 0 36,174 36,174 0 5,565 5,565 0 0 0 0 278,262 37,449 315,711  în implementare AA 1/29.05.2019 183,152 28,011
2 118515 429 DSS AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 PRO-INTEGR – consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău Județul Bacău n.a Obiective proiect
Cresterea capacitatii administrative de a preveni si reduce coruptia la nivelul Consiliului Judetean Bacau si a institutiilor subordonate prin
dezvoltarea si implementarea de mecanisme care sa faciliteze punerea in aplicare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului1. Cresterea transparentei, eticii si integritatii personalului din Consiliul Judetean Bacau, ca urmare a adoptarii si aplicarii
unitare a unui set de 5 proceduri in materie de etica si integritate, desfasurarea unui seminar informativ cu 21 participanti si elaborarea si distribuirea unei brosuri informative anticoruptie, intr-o perioada de 16 luni.
Cele 5 proceduri elaborate in cadrul proiectului sunt: procedura de sistem privind identificarea indicatorilor anticoruptie, procedura operationala privind identificarea riscurilor de coruptie, procedura operationala privind protejarea persoanelor care raporteaza fapte de coruptie, procedura operationala privind modalitatea de analiza a faptelor de coruptie, procedura de sistem privind implementarea standardului 1 “etica si integritate”. Implementarea procedurilor la nivelul institutiei va contribui la realizarea indicatorului de rezultat 5S25 – Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti. 2. Cresterea gradului de implementare a masurilor eficiente de prevenire a coruptiei in judetul Bacau, prin desfasurarea unei campanii de constientizare a populatiei si a personalului din institutiile publice, a 10 mese rotunde cu 300 participanti din Consiliul Judetean, institutiile subordonate si UAT-urile din judet, intr-o perioada de 16 luni. Cele 10 mese rotunde organizate vor avea in vedere concluziile rezultate in urma realizarii activitatii de sondare a societatii civile privind eficienta masurilor anticoruptie implementate si vor avea ca rezultat sprijinirea unui numar de 99 autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti, contribuind astfel la realizarea indicatorului de realizare 5S64.
8/21/2018 12/21/2019 85.0000000 1 Bacău Bacău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 339,453 339,453 0 51,916 51,916 0 7,987 7,987 0 0 0 0 399,356 58,025 457,381  în implementare n.a 82,739 11,794
3 126161 571 MN AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău Municipiului Bacău n.a Creşterea eficienţei administrative a Primăriei  Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor şi al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea şi gestiunea electronică a arhivei primăriei Bacău 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetăţeni
3. Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect şi pentru gestionarea documentelor electronice
12/10/2018 3/10/2021 84.9999998 1 Bacău Bacău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,323,728 2,323,728 0 355,394 355,394 0 54,676 54,676 0 0 0 0 2,733,798 80,920 2,814,718  în implementare 43,440 6,644
4 128880 652 MN AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Servicii publice de calitate la nivelul Judetului Bacau Județul Bacău n.a Optimizarea proceselor orientate catre beneficiari prin introducerea de sisteme si standarde la nivelul UAT Judetul Bacau, in conformitate cu SCAP
OS1. Implementarea unor măsuri de reducere a birocratiei pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectivă back-office (extinderea sistemului de management al documentelor, digitalizarea arhivelor), cât şi front-office (portal web de servicii)
OS2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul Consiliului Judetean Bacau, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere instruirea, evaluarea şi certificarea competenţelor si cunoştinţelor dobândite pentru 71 de persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte exploatarea si administrarea sistemelor implementate.
6/27/2019 6/27/2021 85.0000000 1 Bacău Bacău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,545,487 2,545,487 0 389,310 389,310 0 59,894 59,894 0 0 0 0 2,994,691 0 2,994,691  în implementare
5 120769 96 OD AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 “ Sprijinirea mdunicipiului Bacău pentru asigurarea managementului performantei și calității” Municipiul Bacău Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei. Pregatirea corespunzatoare a grupului tinta va sprjini activitatile de dezvoltare si de sustinere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management si prin consolidarea unei capacitati sustinute de formare pentru administratia publica din Municipiul Bacau.
Proiectul isi propune sa raspunda nevoilor identificate in cadrul Primariei prin actualizarea sistemului de management al Primariei, in vederea alinierii sale la standardele si exigentele europene, precum si crearea unei administratii publice moderne.
3/27/2018 7/27/2019 84.1540973  Proiect cu acoperire națională Bacău Bacău APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 357,519 357,519 0 58,823 58,823 0 8,497 8,497 0 0 424,839 0 424,839  în implementare n.a 226,577 33,474
TOTAL BACĂU 5,802,710 5,802,710 0 891,617 891,617 0 136,619 136,619 0 0 0 0 6,830,945 176,394 7,007,340 535,909 79,924