Alba 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
JUDEȚUL ALBA
Nr. crt. Cod MySMIS Cod SIPOCA OFP Axă prioritară/ Prioritate de investiţii Cod apel Titlu proiect Denumire beneficiar Denumire parteneri Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Tip beneficiar Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată regiune mai puțin dezvoltată regiune mai dezvoltată
1 110755 121 RG AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Îmbunătățirea managementului calității în Municipiul Sebeș Municipiul Sebeș n.a Obiectivul general: Implementarea / consolidarea si sustinerea unui management performant la nivelul Primariei Municipiului Sebes si al institutiilor subordonate, realizate prin aplicarea CAF ca instrument de îmbunatatire a performantelor Sistemului de Management al Calitatii al Primariei Sebes, pentru crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica prin intermediul
unor servicii publice competitive.                                                                                                                                                                                                                                    OS 1 – Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii aplicabile administratiei publice, prin utilizarea instrumentului
CAF, inclusiv formarea/ instruirea specifica a personalului Primariei Municipiului Sebes pentru implementarea instrumentului CAF
2. OS 2 – Consolidarea SMC prin actiuni de îmbunatatire rezultate în urma evaluarii pe baza criteriilor modelului CAF
3. OS 3 – Dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Sdebes si al institutiilor subordonate Primariei Sebes
prin:
• asigurarea formarii profesionale a 10 persoane din cadrul primariei Municpiului Sebes pentru efectuarea autoevaluarii
SMC utilizând modelul CAF;
• asigurarea formarii profesionale a 46 persoane din grupul tinta, pentru implementarea Sistemului de Mangement al
Calitatii, integrarea SMC cu SCIM si monitorizarea acestuia cu ajutorul instrumentului CAF.
• dezvoltarea unui Ghid de buna practica privind integrarea SMC cu SCIM în cadrul UAT si evaluarea performantelor SMC
pe baza Modelului CAF
4. OS 4 – Asigurarea unui instrument suport pentru SMC prin proiectarea si implementarea unui sistem informatic.
5. OS 5 – Promovarea standardelor si instrumentelor managementului calitatii prin oOrganizarea si derularea unei conferinte de
informare/ constientizare privind principiile si instrumentele managementului calitatii
2/14/2018 6/14/2019 84.999999518 7 Alba Sebeș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 352,435 352,435 0 53,845 53,845 0 8,350 8,350 0 0 414,629 0 414,629  în implementare n.a 235,381 35,961
2 109854 116 RB AP 2/11i/2.1 CP4 less /2017 Alba Iulia ISO Smart Muncipiul Alba Iulia Muncipiul Alba Iulia Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea managementului calitatii si performantei serviciilor publice la nivelul Municipiului Alba Iulia.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS.1 Proiectarea, implementarea unui sistem de management al calitatii si obtinerea certificarii ISO 9001 2015 pentru Municipiul Alba Iulia
OS.2 Cresterea performantei serviciilor publice adresate cetatenilor Municipiului Alba Iulia prin extinderea platformei de proximitate bazata pe beaconi
3/27/2018 3/27/2019 85.000000945 7 Alba Alba Iulia APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 359,861 359,861 0 55,038 55,038 0 8,467 8,467 0 0 423,366 0 423,366 Finalizat na 267,802 40,958
3 119560 471 DSS AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Performanța si eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv Municipiul Aiud Asociația Română pentru Transparență Implementarea unui sistem de management al calitaþii si performanþei integrat si eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 si dezvoltarea abilitaþilor personalului din cadrul UAT Primariei Municipiului Aiud, în vederea optimizarii proceselor orientate catre beneficiari, în concordanþa cu SCAP                                                                                                                                                                                                                         Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calitaþii si performanþei la nivelul UAT Primariei Municipiului Aiud prin aplicarea instrumentului de autoevaluarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare/ Common Assesment Framework),elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizarii managementului calității si obținerea recertificarii ISO 9001.
2. Obiectiv Specific 2: Organizarea de acþiuni de identificare a bunelor practici si networking între instituþii publice locale cu atribuții similare, în scopul introducerii de sisteme si standarde comune în administrația publica locala în concordanța cu OS 2.1 si implicit în vederea promovarii bunelor practici în domeniul managementului calitații, pentru optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.
3. Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea cunostinþelor si abilitaþilor a 30 de persoane, însemnând personal din cadrul Primariei Municipiului Aiud, prin participarea la cursuri de formare profesionala pe teme specific de interes precum managementul calitaþii si managementul performanței, în vederea sprijinirii masurilor si acțiunilor de OS2.1 si implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate catre beneficiari.
6/14/2018 10/14/2019 84.216178284 7 Alba Aiud APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 336,316 336,316 0 55,045 55,045 0 7,987 7,987 0 0 0 0 399,349 399,349  în implementare na 147,505 21,360
4 117934 417 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Integritatea – condiþie esenþiala pentru o
administratie eficienta
Municipiul Aiud n.a Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupþiei în cadrul unitatii administrativ-teritoriale Primaria Municipiului Aiud, prin elaborarea si/sau actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operationale privind indicatorii anticorupþie, în concordanþa cu Strategia Naþionala Anticoruptie 2016 – 2020.
Obiectiv Specific 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupþiei la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin dispozitie de primar, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.
3. Obiectiv Specific 3: Instruirea si certificarea a 30 de persoane, însemnând personal de conducere si de execuþie din cadrul Primariei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs de formare pe tematici privind importanta eticii si integritatii în institutia publica.
6/24/2018 10/27/2019 84.999998780 7 Alba Aiud APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 243,872 243,872 0 37,298 37,298 0 5,738 5,738 0 0 0 0 286,909 0 286,909  în implementare 122,034 18,664
5 118740 436 DJ AP 2/11i/2.2 CP1 less /2017 Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul Municipiului Sebes Municipiul Sebeș n.a Obiectiv general:
Cresterea capacitaþii administrative de a preveni si reduce coruptia în ansamblul institutiilor publice locale din UAT Sebes prin aplicarea
unitara a mecanismelor, procedurilor si normelor de etica si integritate si îmbuntaþirea cunostinþelor si competenþelor în ceea ce priveste
prevenirea coruptiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                             OS1: Dezvoltarea de proceduri operaþionale privind masurile preventive anticorupþie si indicatorii de evaluare aferenþi;                                                     OS2: Cresterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupþiei si a indicatorilor de evaluare în autoritaþile
si instituþiile publice;
OS3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritaþile si instituþiile
publice;
OS4: Cresterea nivelului de educaþie anticorupþie pentru personalul din autoritaþile si instituþiile publice;
8/9/2018 12/9/2019 85.000000363 7 Alba Sebeș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 234,285 234,285 0 35,832 35,832 5,513 5,513 0 0 0 0 275,630 275,630  în implementare 86,402 13,214
6 119862 483 RG AP 2/11i /2.1 CP6 less /2017 Municipiul Blaj- Administrație publică eficientă Municipiul Blaj n.a Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Cresterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a municipiului Blaj tuturor categoriilor de beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1. Asigurarea sistemului de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce
optimizeaza procesele orientate catre beneficiari, in administratia locala a municipiului Blaj in termen de 8 luni de la initierea
procesului de implementare a acestora.
2. OS.2. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor alesilor locali, precum si angajatilor administratiei locale in furnizarea si
comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate si online, catre beneficiari.
8/13/2018 6/13/2019 84.999998288 7 Alba Blaj APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 223,443 223,443 0 34,174 34,174 0 5,257 5,257 0 0 0 0 262,874 262,874 în implementare 131,631 20,132
7 126492 568 MM AP 2/11i /2.1 CP10 less /2018 ALBA IULIA- ADMINISTRATIE PUBLICA DIGITALA Municipiul Alba iulia n.a Obiectiv general: Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Alba Iulia, pentru diverse categorii de beneficiari, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, in termen de 22 luni.                                                                                                                                                                                                                                                        OS1. Dezvoltarea unei solutii informatice de facilitare a accesului on-line, a diferitelor categorii de beneficiari, la servicii furnizate exclusiv de administratia publica locala, la nivelul Municipiului Alba Iulia, in termen de 18 luni de la initierea procesului.
OS2. Imbunatatirea performantelor la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin dezvoltarea abilitatilor de furnizare si promovare a unor servicii publice de calitate, a 75 de persoane, angajati si alesi locali ce vor participa la 1 Curs de pregatire a personalului in vederea promovarii serviciilor oferite de administratia publica locala, in termen de 22 luni.
12/28/2018 10/28/2020 85.000000278 7 Alba Alba Iulia APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 1,221,999 1,221,999 0 186,894 186,894 0 28,753 28,753 0 0 0 0 1,437,646 1,437,646  în implementare 30,000 0
8 126520 550 MM AP 2/11i /2.1 CP10 less /2018 MUNICIPIUL BLAJ – ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA – ETAPA A II-A Munuicipiul Blaj n.a Obiectivul general al proiectului: Simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocratiei si cresterea calitatii serviciilor oferite pentru cetateni de catre administratia publica locala a Municipiului Blaj.                                                                                 OS. 1. Operationalizarea, in 26 de luni, la nivelul Municipiului Blaj, a unor fluxuri de lucru online si care sa furnizeze digital, front si back office o buna parte din serviciile pe care o primarie moderna le asigura in relatia cu cetatenii, respectiv o platforma integrata pentru servicii electronice, o solutie de plata electronica pentru taxele colectate la bugetul local, notificari termene de plata, mecanisme urmarire grad de colectare (pentru stimularea colectarii impozitelor si taxelor locale), semnatura electronica a documentelor relevante in acord cu cadrul legal in vigoare si managementul activitatilor si fluxurilor de lucru aferente serviciilorelectronice.
OS. 2. Digitalizarea proceselor de administrare si arhivare a documentelor din Primaria Municipiului Blaj, intr-o maniera securizata si interoperabila cu alte sisteme de creare/gestionare documente, in 26 de luni.
OS. 3 Implementarea unui sistem integrat, complex si acoperitor de interactiune intre cetatenii municipiului Blaj si administratia locala prin intermediul unei platfome conectate la 300 de senzori (beaconi) instalati in spatiile publice principale ale orasului, a unei retele de hotspoturi WI-FI ce asigura internet securizat gratuit, a unei solutii de vizualizare si optimizare a fluxurilor de mobilitate a publicului in relatia cu orasul si mai ales cu serviciile publice oferite de catre acesta, in 26 de luni.
OS.4. Cresterea abilitatilor si capacitatii profesionale de a presta activitati publice de calitate pentru 75 de persoane din cadrul Primariei municipiului Blaj – functionari publici si contractuali din aparatului executiv al primariei, respectiv din serviciile publice subordonate consiliului local, din care 20 alesi locali-, in domeniul intelegerii si comunicarii noilor servicii digitale implemantate in administratia locala, in 26 de luni.
2/8/2019 4/8/2021 84.999999105 7 Alba Alba Iulia APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,231,045 2,231,045 0 341,219 341,219 0 52,495 52,495 0 0 0 0 2,624,758 2,624,758  în implementare AA1/06.06.2019 0 0
9 126539 574 AI AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Administrație modernă. Creșterea calității proceselor Municipiul Sebeș n.a Obiectivul general consta în îmbunataþirea capacitaþii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul UAT
Municipiul Sebes, judeþul Alba, din Regiunea Centru, prin investiþii integrate si complementare conform reglementarilor europene si
naþionale (elaborare criterii de planificare a investitiilor, servicii de digitizare si implementarea unui sistem informatic pentru eficientizarea
serviciilor de baza din cadru institutiei).
OS 1: Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (elaborare criterii de planificare a investitiilor) pentru a creste
eficienþa acþiunilor adimintrative la nivelul Municipiului Sebes. OS 1 se va îndeplini prin Activitatea 7 si va conduce la atingerea
rezultatului de program POCA R1.
2. OS 2. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocraþiei prin crearea si integrarea unui sistem informatic
pentru arhiva (digitalizarea arhivelor) si implementarea unui sistem informatic pentru eficientizarea serviciilor de baza de la nivelul
Municipiului Sebes. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 5 si Activitatea 6 si va conduce la atingerea rezultatului de program
POCA R3.
3. OS 3. Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de circa 30 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT
Municipiul Sebes pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi. OS 3 se va îndeplini prin Activitatea 8 si va conduce la
atingerea rezultatului R5.
3/28/2019 9/28/2021 85.000000056 7 Alba Sebeș APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 3,011,318 3,011,318 0 460,555 460,555 0 70,855 70,855 0 0 0 0 3,542,727 65,688 3,608,415  în implementare n.a 0 0
10 126063 512 GD AP 2/11i/2.1 CP10 less /2018 Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni Municipiul Aiud Asociația Romana pentru Transparenta Obiectivul general: îmbunataþirea procesului decizional, a planificarii strategice si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni, prin dezvoltarea si
implementarea de masuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, doua politici publice, un plan strategic instituþional, doua
strategii sectoriale, soluþii informatice integrate, ca si prin îmbunataþirea cunostinþelor personalului pentru implementarea masurilor
dezvoltate în proiect.
Obiectiv specific 1: Îmbunataþirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primaria Municipiului Aiud prin
elaborarea a doua politici publice în domenii prioritare la nivelul UAT.
Obiectiv specific 2: Îmbunataþirea procesului de planificare strategica la nivelul UAT Primaria Municipiului Aiud prin elaborarea si
aprobarea unui plan strategic instituþional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum si a doua strategii sectoriale aferente anilor
2021 – 2025 în domeniile sanatate si asistenþa sociala.
Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local, prin dezvoltarea
si implementarea unui pachet de soluþii informatice integrate de tip front-office si back-office, în vederea accesului online la
serviciile gestionate exclusiv de UAT si digitalizarea documentelor din arhiva instituþiei.
Obiectiv specific 4:Dezvoltarea abilitaþilor personalului din UAT Primaria Municipiului Aiud si instituþiile din subordinea consiliului
local, pe teme specifice de interes care au legatura cu OS2.1 si cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice
locale, planificare strategica, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect.
3/28/2019 9/28/2021 84.408145122 7 Alba Aiud APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 2,846,403 2,846,403 0 458,343 458,343 0 43,963 43,963 0 23,481 23,481 0 3,372,190 0 3,372,190  în implementare n.a 337,218 0
11 128599 637 AI AP 2/11i/2.1 CP 12 less/2018 Municipiul Alba Iulia – Administratie
inteligenta
Municipiul Alba iulia n.a Sustinerea implementarii unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, in corespondenta cu Strategia de Consolidare a Administratiei Publice, in termen de 24 luni. OS1. Elaborarea si implementarea unui numar de 2 strategii de planificare pe termen lung, la nivelul Municipiului Alba Iulia, in termen de 15 luni de la initierea procesului.
2. OS2.Dezvoltarea si implementarea la nivelul Municipiului Alba Iulia, a 2 mecanisme de colaborare si consultare cu actori relevanti pentru sustinerea dezvoltarii locale, in termen de 12 luni de la initierea procesului.
6/18/2019 6/18/2021 85.000000000 7 Alba Alba Iulia APL 119 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe 848,668 848,668 0 129,796 129,796 0 19,969 19,969 0 0 0 0 998,433 998,433  în implementare 0 0
TOTAL 11,909,645 11,909,645 0 1,848,038 1,848,038 0 257,347 257,347 0 23,481 23,481 0 14,038,510 65,688 14,104,198 1,357,972 150,290