Tulcea 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020
JUDEȚUL TULCEA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP1/1.1.1 1.1.025 Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD (DD) și a structurii ADI-ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea coordonării, pregătirii, actualizării, implementării și monitorizării SIDD(DD), a Planului de acțiune și a mecanismului pentru implementarea ITI Delta Dunării, în vederea îmbunătățirii calității vieții populației și susținerii unei dezvoltări și creșteri economice durabile, inteligente, favorabile incluziunii în zona Deltei Dunării.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– susținerea implementării și monitorizării SIDD(DD) într-un cadru larg partenerial pentru asigurarea dezvoltării teritoriale integrate economic şi social a zonei Deltei Dunării, prin susținerea iniţierii, promovării și derulării unor proiecte comune în interesul comunităților locale, precum și a unor proiecte individuale de dezvoltare integrată a zonei;
– susținerea beneficiarilor eligibili pentru accesarea și utilizarea corespunzătoare a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) alocate în cadrul Programelor Operaţionale 2014-2020 (în cadrul cărora atât administraţiile publice locale, inclusiv în parteneriat cu alți factori interesați ca şi solicitanţi ai finanţărilor nerambursabile, cât și beneficiarii din sectorul privat sunt declarați eligibili);
– promovarea mecanismului ITI și a rezultatelor implementării lui de către ADI ITI Delta Dunării, la nivel local/național și european.
1/1/2016 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
SE Tulcea Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina asociație de dezvoltare intercomunitară 121 7,415,907 1,340,108 0 178,694 29,603 8,964,312 în implementare 7 7,333,904 680,126
TOTAL 7,415,907 1,340,108 0 178,694 29,603 8,964,312 7 7,333,904 680,126