Bucharest 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ
BUCUREȘTI
Nr. crt.Axă prioritară/ Prioritate de investiţiicod proiectTitlu proiectDenumire beneficiarRezumat proiectData de începere a proiectuluiData de finalizare a proiectuluiRata de cofinanțare UERegiuneJudețLocalitateTip beneficiarCategorie de intervențieValoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
(în implementare/ finalizat)
Act aditional NR.Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordatăContribuția proprie a beneficiaruluiContribuție privatăCheltuieli neeligibileFonduri UEContribuția națională
Fonduri UEBuget național
1AP 2/2.1.12.1.042Servicii pentru sprijinirea finalizarii procesului de desemnare in contextul finalizarii cerintelor pentru aplicatiile informaticeMinisterul Fondurilor Europene prin Direcția Coordonare Sistem și MonitorizareObiectivul general al proiectului este sprijinirea MFE/MDRAPFE în finalizarea procesului de desemnare în contextul finalizării aplicațiilor informatice MySMIS2014 și SMIS2014+, iar obiectivele specifice constau în susținerea procesului de transpunere a procedurilor specifice programelor operaționale în fluxuri și roluri armonizate și eficiente și în susținerea definitivării procedurilor și descrierii de sistem cu integrarea elementelor de utilizare a aplicațiilor informatice.8/1/20164/30/201785% (RMPD)
80% (RMD)
Buc-IlfovBucurestiBucurestiautoritate publică centrală12139,23107,0890046,321Finalizat039,2310
2AP 2/2.1.12.1.044Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților BEI pentru gestionarea POIM 2014 – 2020 la nivelul AM POIM și a OI Transport și pentru închiderea POS Mediu și POS Transport 2007-2013 la nivelul AM POS Transport și AM POS MediuMinisterul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură MareProiectul  își propune, ca obiectiv general, întărirea  capacității Autorității de Management POIM din cadrul MDRAPFE și OI Transport din cadrul MT în gestionarea   POlM și sprijinirea  MDRAPFE în închiderea  programelor operaționale 2007-2013 POS Mediu și POS Transport.7/1/20166/30/202085% (RMPD)
80% (RMD)
Buc-IlfovBucurestiBucurestiautoritate publică centrală12134,365,72906,210,1360040,575,865in implementare110,544,2700
3AP 3/3.1.23.1.055Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada februarie 2016 – noiembrie 2017 pentru personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale implicat în dezvoltarea și mentenanța Sistemului Informatic Unitar SMIS 2014+ și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și în administrarea resurselor tehnologice aferente acestora Serviciul de Telecomunicații SpecialeObiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a personalului propriu cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul FESI.
Ca obiectiv specific, proiectul urmărește sprijinirea sistemului de remunerare și motivare a personalului din cadrul structurii STS care este responsabilă cu dezvoltarea și mentenanța sistemului informatic unitar SMIS2014+ și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora, denumită în continuare Structura pentru dezvoltarea și mentenanța SMIS2014+ și MySMIS2014, prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata parțială a cheltuielilor de personal aferente structurii respective.
2/1/201612/31/201785% (RMPD)
80% (RMD)
Buc IlfovBucurestiBucureștiautoritate publică centrală1211,709,8160308,976002,018,792Finalizat21,709,8160
4AP 3/3.1.13.1.039Sesiuni de instruire pentru personalul OI CercetareMinisterul Cercetării și Inovării prin Organismul Intermediar pentru CercetareObiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei politici îmbunătățite  a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului implicat în implementarea Axei prioritare 1 aferentă POC.
Obiectivul specific vizează întărirea capacității instituționale a OI Cercetare prin organizarea de activități de instruire profesională a personalului, în conformitate cu specificul postului și cu nevoile prioritare identificate la nivelul OI Cercetare, în scopul sprijinirii activităților de evaluare/monitorizare/control/achiziții publice la nivelul Axei prioritare 1 POC.
4/1/20162/29/202085% (RMPD)
80% (RMD)
Buc IlfovBucurestiBucurestiautoritate publică centrală121764,3020138,11504,547906,963în implementare3456,7000
5AP 3/3.1.23.1.051Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM în perioada 2016-2017Ministerul TransporturilorRezultatele așteptate în urma implementării proiectului vizează rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru 83 de posturi aferente OI Transport, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific privind sprijinirea sistemului de remunerare a personalului cu atribuții în gestionarea POIM din cadrul OI Transport.
Sprijinirea sistemuluide remunerare a personalului va conduce Ia atingerea obiectivului general, respectiv îmbunătățirea managementului resurselor umane  care asigură stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea, coordonarea și controlul FESI pentru perioada de programare  2014-2020.
11/1/201612/31/201785% (RMPD)
80% (RMD)
Buc IlfovBucurestiBucureștiautoritate publică centrală1216,905,28801,247,83601,143,6039,296,727Finalizat16,905,2880
6AP 1/1.1.11.1.043Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 la nivelul beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilorMinisterul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură MareProiectul își propune, ca obiectiv general, întărirea capacității beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor în procesul de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte POIM, inclusiv sprijin în îndeplinirea condiționalităților ex-ante.7/1/20166/30/202085% (RMPD)
80% (RMD)
Buc IlfovBucurestiBucurestiautoritate publică centrală12128,331,84505,119,7700033,451,615în implementare18,761,4610
7AP3/3.1.13.1.062Dezvoltarea competențelor personalului Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) implicat în gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Organismul Intermediar pentru TransportObiectivul general al proiectului vizează întărirea capacității administrative a structurilor implicate în gestionarea POIM. Obiectivul specific al proiectului are în vedere pregătirea și perfecțuionarea continuă a personalului DG OI Transport implicat în gestionarea POIM, învederea dobândirii unor cunoștințe aprofundate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din Acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din POIM.5/2/20186/30/202185% (RMPD)
80% (RMD)
BucureștiBucurestiBucurestiautoritate publică centrală1211,042,0250188,301028,9791,259,306în implementare000
8AP2/2.1.12.1.061Asigurarea condițiilor logistice și a cheltuielilor de deplasare necesare Organismului Intermediar pentru Transport pentru gestionarea Programulu operațional Infrastructură Mare (POIM)Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Organismul Intermediar pentru TransportObiectivul general al proiectului vizează asigurarea condițiilor necesare pentru coordonarea și controlul obiectivelor de investiții aferente sectorului transport finanțat prin POIM 2014-2020. Obiectivele specifice ale proiectului:                                      -sprijin pentru derularea activităților OIT prin asigurarea suportului logistic (autoturisme, imprimante A3, consumabile aferente și consumabile de birou);                                                                     -sprijin pentru derularea activităților OIT prin asigurarea cheltuielilor de deplasare.5/2/20186/30/202185% (RMPD)
80% (RMD)
BucureștiBucurestiBucurestiautoritate publică centrală1216,715,39901,213,5210173,0548,101,974în implementare000
9AP2/2.1.12.1.046Sprijin logistic pentru activitatea OI CercetareMinisterul Cercetării și Inovării prin Organismul Intermediar pentru CercetareObiectivul general al proiectului constă în asigurarea capacității instituționale a OI Cercetare, prin sprijinirea funcționării sale, în vederea asigurării unui cadru adecvat pentru gestionarea și controlul FESI în România. Asigurarea sprijinului necesar OI Cercetare pentru realizarea eficientă a atribuțiilor delegate în vederea închiderii POS CCE și implementării POC.1/1/201612/31/201885% (RMPD)
80% (RMD)
BucureștiBucurestiBucurestiautoritate publică centrală1217,342,70401,326,8800289,7128,959,297în implementare25,749,5950
TOTAL87,216,339015,760,62401,639,895104,616,8591034,166,3610