Alba 

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE – PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020
JUDEȚUL ALBA
Nr. crt. Axă prioritară/ Prioritate de investiţii cod proiect Titlu proiect Denumire beneficiar Rezumat proiect Data de începere a proiectului Data de finalizare a proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Total valoare proiect Stadiu proiect
(în implementare/  finalizat)
Act aditional NR. Plăţi către beneficiari (lei)
Finanțare acordată Contribuția proprie a beneficiarului Contribuție privată Cheltuieli neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE Buget național
1 AP 2/2.1.1 2.1.032 Sprijin logistic și salarial acordat în perioada 01.01.2016-31.12.2018 pentru ADR Centru în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul de închidere a POS CCE 2007-2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către AM POS CCE către OI POSCCE înființat în cadrul ADR Centru, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru personalul implicat în proiect. 1/1/2016 12/31/2018 85% (RMPD)
80% (RMD)
Centru Alba Alba Iulia ONG de utilitate publică 121 3,324,114 600,691 0 0 12,063,855 15,988,660 în implementare 2 2,961,562 535,176
2 AP3/3.1.2 3.1.059 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curții de Conturi – Autoritatea de Audit implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea, coordonarea și controlul FESI.
Obiectivul specific constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul FESI din cadrul Curții de Conturi – Autoritatea de Audit.
12/1/2015 12/31/2017 85% (RMPD)
80% (RMD)
Centru Alba Alba Iulia autoritate publică centrală 121 56,019,436 0 10,123,118 0 784 66,143,338 Finalizat 2 56,019,436 0
3 AP 2/2.1.1 2.1.016 Sprijinirea funcționării Autorității de Audit la standarde europene Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea capacității instituționale a Autorității de Audit, prin sprijinirea funcționării acesteia (acoperirea cheltuielilor de funcționare, asigurarea cheltuielilor de deplasare, achiziția de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile, organizarea de întâlniri și evenimente etc.), în vederea asigurării unui cadru adecvat pentru gestionarea și controlul fondurilor ESI în România.
În urma derulării proiectului vor fi asigurate:
– condiții logistice corespunzătoare pentru funcționarea Autorității de Audit;
– participarea personalului AA Ia activități  în scopul auditului fondurilor ESI;
– stabilirea unei abordări unitare a activității de audit al fondurilor ESI și desfășurarea activității de audit al Fondurilor ESI Ia cele mai înalte standarde și întărirea cooperării cu instituții din țară și din străinătate, cu atribuții în domeniul Fondurilor ESI, inclusiv în vederea formulării unor puncte de vedere privind aspectele ridicate de CE;
– asigurarea unui nivel corespunzător de eficiență și calitate Ia nivelul activităților desfășurate de AA.
12/1/2015 1/31/2020 85% (RMPD)
80% (RMD)
Centru Alba Alba Iulia autoritate publică centrală 122 15,028,879 0 2,715,827 0 3,908,540 21,653,246 în implementare 4 8,030,469 0
TOTAL 74,372,428 600,691 12,838,945 0 15,973,179 103,785,244 67,011,467 535,176