Întrebări și Răspunsuri despre Fonduri Europene

1. Ce sunt fondurile europene și de câte tipuri sunt acestea?

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. Fondurile ESI cuprind:
 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Fondul Social European (FSE);
 • Fondul de Coeziune (FC);
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).
Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA). Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

2. Ce reprezintă fiecare tip? Ce finanțează fiecare fond?

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în UE, prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. Fondul sprijină investiţiile ce vizează următoarele domenii prioritare: dezvoltarea regională (în special prin investiții în infrastructură), agenda digitală, creşterea competitivităţii IMM-urilor, eficienţa energetică şi energia regenerabilă, cercetarea şi inovarea, dezvoltarea urbană durabilă. FEDR sprijină și cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii europeni. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri defavorizate) și sprijină consolidarea capacității instituționale. Fondul Social European urmărește promovarea în cadrul Uniunii a facilităților de ocupare a forței de muncă și a mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării la transformările industriale și la evoluția sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie profesională. Fondul de Coeziune (FC) finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și transport, prin creșterea eficienţei energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susţinerea intermodalităţii, consolidarea transportului public etc. Banii din acest fond sunt destinați Statelor Membre care au un venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) finanțează politica UE de dezvoltare rurală. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

3. Ce se poate finanța din fonduri europene?

Prin documentele-cadru agreate cu UE pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost stabilite priorități clare în ceea ce privește investițiile finanțate din fondurile europene (detaliate mai sus), din care putem enumera:
 • Dezvoltarea IMM-urilor și creșterea competitivității mediului de afaceri;
 • Investiții în agricultură și dezvoltare rurală;
 • Investiții în acvacultură, în creșterea productivității IMM-urilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, în infrastructura specifică;
 • Investiţii în infrastructură (transporturi, rețele de apă potabilă și canalizare, managementul deșeurilor, sănătate, educație, turism, patrimoniu cultural, eficienţă energetică şi energie regenerabilă);
 • Investiții;
 • Investiții în cercetare, dezvoltare şi inovare în domenii prioritare pentru România, precum şi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 • Investiții în capitalul uman, prin activităţi de formare sau reconversie profesională, servicii sociale, înființarea de locuri de muncă, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării;
 • Cooperarea teritorială între regiunile UE în domeniul cercetării, mediului, transporturilor, educației, energiei, sănătății, securității și formării;
 • Consolidarea și dezvoltarea administrației publice centrale și locale prin realizarea de investiții specifice;
 • Consolidarea capacității administrative a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI.
* Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de către Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 prevede că „România va folosi cu prioritate instrumentul ITI în Rezervația Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic cu caracteristici foarte specifice: populație rară și izolată, specializare și vulnerabilitate economică, acces nesatisfăcător la servicii etc.); elaborarea strategiei integrate pentru această zonă a început cu ajutorul Băncii Mondiale și al autorităților locale competente; strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat tot cu ajutorul Băncii Mondiale, ce va include intervențiile propuse și mecanismele de implementare, cu utilizarea tuturor Fondurilor ESI (FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM)”. Astfel, a fost realizată Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi fundamentarea Investiției Teritoriale Integrate care va fi implementată până la sfârșitul anului 2023.

4. Cine poate avea acces la fondurile europene?

În ceea ce privește fondurile alocate politicii de coeziune, cei care solicită finanțare pot fi entităţi cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societăți comerciale (întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, microîntreprinderi), ONG-urile, companii naționale, autorități publice locale și asociații ale acestora, instituții de învățământ, institute de cercetare, instituții publice. Fondurile europene alocate pentru agricultură pot fi obținute de către fermierii care își fiscalizează activitatea prin diferite entități juridice, precum PFA-uri, cooperative (cooperative agricole și societăți cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. Pentru partea de infrastructură locală (inclusiv irigații) beneficiarii pot fi organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Pentru finanțarea de afaceri non-agricole în mediul rural (pentru diversificarea surselor de venit), pot contracta fonduri europene fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din mediul rural (care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată), micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural (care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului), micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi (înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului - start-up-uri). În schimb, în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, beneficiarii finali sunt persoanele defavorizate (de exemplu: familii în sărăcie severă, familii cu copii care beneficiază de Legea nr. 277/2010 pentru susținerea familiei, persoane/familii fără adăpost, persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață, copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul Național de Rechizite Școlare, copii preșcolari înscriși în învățământul de stat, care sunt eligibili pentru Legea nr. 248/2015, cele mai dezavantajate cupluri mamă-nou-născut, cu risc de sărăcie și excluziune socială, etc.).

5. Cum se poate obține finanțare din fonduri europene?

Dacă doriți să beneficiați de finanțare din fonduri europene, o primă condiție este să vă asigurați că ideea proiectului se încadrează în domeniile de eligibilitate ale fondurilor, respectiv Programul Operațional / Axa Prioritară / Apelul de proiecte, precum și asupra faptului că entitatea ce va fi propusă ca beneficiar îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin Ghidul Solicitantului aferent. După consultarea Ghidului Solicitantului, este necesar să elaborați cererea de finanțare și să o depuneți în cadrul apelului deschis din cadrul Programului Operațional în care se încadrează respectivul proiect, până la data limită. Obținerea finanțării depinde în cea mai mare măsură de corectitudinea completării cererii de finanțare, de calitatea proiectului, precum și de respectarea tuturor condițiilor specifice Programului Operațional din care se solicită finanțare. Proiectele se depun online, în sistemul informatic MySMIS2014 . Pentru informații suplimentare privind etapele de creare și depunere a cererii de finanțare prin aplicația informatică, poate fi consultat manualul de utilizare MySMIS2014 Front Office disponibil accesând link-ul: Pe scurt, etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare și până la semnarea contractului/deciziei de finanțare sunt următoarele:
 • Evaluarea cererii de finanțare și a anexelor aferente de către ofițerii de evaluare din cadrul AM/OI;
 • Eventuale solicitări de clarificări către solicitanți pentru revizuire/completare cerere de finanțare;
 • Transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări către AM/OI de către solicitant;
 • Notificarea solicitantului cu privire la aprobarea proiectului spre finanțare;
 • Elaborarea contractului/deciziei de finanțare la nivelul AM și transmiterea către solicitant în vederea semnării de către reprezentantul legal;
 • Semnarea contractului/deciziei de finanțare de către reprezentantul legal al AM.

6. Ce este o perioada de programare și cum funcționează?

Programarea reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare an, în total și pentru diferite domenii de activitate. CFM-urile recente au acoperit, de obicei, o perioadă de 7 ani. Astfel, perioada de programare reprezintă intervalul de timp pentru care este planificată și alocarea fondurilor europene pentru statele membre UE. Actuala perioadă de programare este 2014-2020, însă perioada de implementare a proiectelor și, implicit, perioada de absorbție a fondurilor europene pentru România și celelalte State Membre se întinde până la sfârșitul anului 2023.

7. Cum se distribuie alocările fondurilor nerambursabile la nivelul Statelor Membre?

Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a Uniunii Europene. La nivel european se aprobă un pachet legislativ privind politica de coeziune, implicit bugetul destinat fondurilor europene ce vor fi distribuite între statele membre. Fondurile europene sunt gestionate în prezent de fiecare stat membru în parte, prin intermediul unor acorduri de parteneriat elaborate de statul membru și aprobate de Comisia Europeană. Finanțarea din partea UE trebuie să se concentreze pe domenii în care se poate realiza cea mai mare valoare adăugată la nivelul UE, iar alocările la nivel de Stat Membru sunt negociate cu Comisia Europeană.

8. Ce sume din alocarea totală a UE îi revine Românei? + tabel comparativ SM

În actuala perioadă de programare 2014-2020, bugetul total destinat Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) și FEAD se situează la aprox. 464 miliarde euro. Conform Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, România are la dispoziție peste 43 miliarde euro (inclusiv plățile directe în agricultură), din care alocarea pentru FESI și FEAD este de aprox. 31 miliarde euro. Alocarea pentru politica de coeziune, finanțată în cadrul FESI, este de aprox. 23 miliarde euro. Alocările la nivelul tuturor statelor membre UE se prezintă astfel: (mld. euro) Nr. crt. Stat membru Total alocare programe *
1. Austria 4,941
2. Belgia 2,816
3. Bulgaria 9,982
4. Cipru 0,921
5. Croaţia 10,764
6. Danemarca 1,551
7. Estonia 4,432
8. Finlanda 3,788
9. Franţa 27,401
10. Germania 28,014
11. Grecia 21,663
12, Irlanda 3,384
13. Italia 45,327
14. Letonia 5,675
15. Lituania 8,463
16. Luxembourg 0,144
17. Malta 0,832
18. Marea Britanie 16,475
19. Olanda 1,891
20. Polonia 86,585
21. Portugalia 26,033
22. Republica Cehă 23,888
23. România 31,324
24. Slovacia 15,342
25. Slovenia 3,951
26. Spania 40,398
27. Suedia 3,635
28. Ungaria 25,108
Subtotal 454,728
Programe Cooperare Teritorială Europeană (CTE) 9,335

Total cu CTE 464.063
* Fără plățile directe în agricultură din FEGA

9. Ce este Acordul de Parteneriat?

Este documentul strategic național, negociat de fiecare stat membru UE cu Comisia Europeană, care stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada de programare 2014 – 2020. Acordul de Parteneriat este publicat aici (ttp://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat

10. Ce este o Autoritate de Management (AM)?

Autoritatea de Management este structura responsabilă de gestionarea și implementarea unuia sau mai multor programe operaționale și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor. Responsabilitățile Autorității de Management în sistemul de management și control al fondurilor europene sunt detaliate în cadrul HG nr. 398/ 2015. În relația cu beneficiarii proiectelor, Autoritatea de Management reprezintă partea contractuală semnatară a contractului de finanțare ce are ca obiect implementarea unui proiect. Fiecare Program Operațional are desemnată o autoritate de management. În general, Autoritatea de Management are următoarele responsabilități: lansează apelurile de proiecte, evaluează cererile de finanțare, semnează contractele de finanțare și modificările acestora, aprobă rapoartele de progres și cererile de plată/ rambursare, efectuează plăți către beneficiari, monitorizează implementarea proiectelor, asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor.

11. Ce este un Program Operațional?

Un program operațional este documentul strategic multianual (pe 7 ani) prezentat de un stat membru și adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare corespunzătoare obiectivelor tematice și priorităților de investiții din cadrul Politicii de Coeziune a UE, asumate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, și care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM.

Programele operaționale din actuala perioadă de programare sunt următoarele:

Programul Operațional Infrastructură Mare;
Programul Operațional Regional,
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Programul Operațional Capital Uman;
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate;
Programul Operațional Competitivitate;
Programul Operațional Asistență Tehnică;
Programele Operaționale Cooperare Teritorială Europeană;
Programul Național de Dezvoltare Rurală;
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime.
În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene gestionează următoarele programe operaționale:

Programul Operațional Infrastructură Mare;
Programul Operațional Capital Uman;
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate;
Programul Operațional Competitivitate;
Programul Operațional Asistență Tehnică.
În cadrul fiecărui Program Operațional (aprobat de CE) sunt detaliate tipurile de sprijin care pot fi finanțate din fonduri europene în perioada 2014 – 2020, după cum urmează*:

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)
Axa Denumire Alocare UE (euro)
1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului 3.404.255.320
2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 1.602.734.955
3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 2.892.443.785
4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 325.531.915
5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 478.723.404
6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 197.329.787
7 Creşterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate 249.478.723
8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale 68.026.595
TOTAL POIM 9.218.524.484
Programul Operaţional Competitivitate (POC)
Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 797.872.340
2 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 531.914.894
TOTAL POC 1.329.787.234
Programul Operaţional Capital Uman (POCU)
Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” 302.237.196
2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 317.123.704
3 Locuri de muncă pentru toți 1.100.198.821
4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 940.505.484
5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 201.100.000
6 Educație și competențe 1.252.590.433
TOTAL POCU 4.113.755.638
Programul Operaţional Regional (POR)
Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Promovarea transferului tehnologic 200.531.915
2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 979.680.850
3 Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon 1.553.382.979
4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 1.178.829.788
5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 385.815.892
6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 907.446.809
7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 109.737.299
8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 425.531.915
9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 95.744.681
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 296.702.128
11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 265.957.447
13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 200.000.000
14 Spitale regionale 150.000.000
15 Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din România 250.000.000
TOTAL POR 6.560.000.000
Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)
Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente 326.382.979
2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 187.697.657
TOTAL POCA 514.080.636
* potrivit ultimelor modificări ale Programelor Operaționale aprobate de CE (fără alocările pentru asistență tehnică)

12. Ce este o axă prioritară?

Axa prioritară este o componentă structurală a unui program operațional, care poate la rândul ei conține una sau mai multe operațiuni/acțiuni, ce urmăresc atingerea unor obiective specifice aferente programului operațional respectiv.

13. Ce este un apel de proiecte?

Apelul este o linie de finanțare deschisă, în cadrul căreia pot fi depuse proiecte în vederea obținerii finanțării europene, cu tipuri de beneficiari/beneficiari, alocare și durată clar identificate, și care corespunde unei priorități de investiții stabilite la nivelul programului operațional. Din punct de vedere al duratei, apelurile de propuneri de proiecte se clasifică în:
 • Apeluri cu termen limită de depunere = invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de solicitanți în vederea transmiterii cererilor de finanțare în cadrul uneia sau mai multor priorități de investiții din cadrul PO, până la un termen limită anunțat.
 • Apeluri cu depunere continuă = invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de solicitanți în vederea transmiterii cererilor de finanțare în cadrul uneia sau mai multor priorități de investiții din cadrul PO, prin depunere continuă, până la epuizarea bugetului alocat.

14. Ce este un ghid?

Prin ghid se înțelege un îndrumar care cuprinde informații generale și/sau specifice pentru orientare cu privire la un domeniu specific. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene au fost întocmite, la nivel de programe operaționale, ghiduri ale solicitantului. Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate. Ulterior accesării finanțării europene, dar nu numai, pot fi consultate ghidurile/manualul beneficiarului, elaborate tot la nivel de program operațional. Ghidul/manualul beneficiarului reprezintă un îndrumar al solicitanților care devin beneficiari, după etapa de contractare a proiectelor, vizând aspecte concrete privind implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din respectivul program operațional.

15. Ce este un proiect?

Un proiect economic reprezintă un grup de activităţi, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop, menit să dea naştere unei noi realităţi economice. În accepţiunea Comisiei Europene, proiectul este o succesiune logică de activităţi coordonate şi controlate, de natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având constrângeri de timp, resurse şi cost, destinat obţinerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite. Proiectul poate fi definit prin numai patru cuvinte: obiective, resurse, activităţi şi rezultate. Finanțarea unui proiect se poate face atât din surse proprii, cât şi din surse externe, iar una dintre sursele externe poate fi finanțarea nerambursabilă din fonduri europene. Proiectele cu finanţare nerambursabilă derulate prin programele Uniunii Europene prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de alte proiecte. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, accesarea fondurilor comunitare se poate face doar pe baza unui formular standardizat: cererea de finanţare. Etapele unui proiect în metodologia elaborată şi dezvoltată de CE sunt:
 • Programare;
 • Identificare;
 • Formulare;
 • Implementare;
 • Evaluare şi Audit.
Programul are un set de obiective generoase, se poate extinde mult mai mult în spaţiu şi timp şi cuprinde mai multe proiecte (de exemplu, un program de modernizare a infrastructurii regionale de transport va cuprinde proiecte derulate de autorităţi care vor viza extinderea/modernizarea unor şosele de centură). Proiectele de investiții pentru creștere economică și locuri de muncă de peste 50 milioane euro și cele pentru transporturi de peste 75 milioane euro sunt proiecte majore, conform Regulamentului UE 1303/ 2013. Acestea sunt trimise Comisiei Europene pentru aprobare.

16. Ce este o fișă de proiect?

La nivelul anumitor programe operaționale (spre exemplu POAT, POCA), pentru o utilizare fluidă și mai eficientă a asistenței nerambursabile, s-a decis utilizarea unui instrument de planificare anuală realizat pe baza fișelor de proiecte propuse de beneficiari și aprobate de AM. Fișa de proiect este o propunere prealabilă a solicitantului, cu privire la nevoia de sprijin identificată, depusă autorității de management în vederea aprobării spre finanțare. Fișa de proiect este un document sintetic ce poate conține informații cu privire la obiectivele proiectului, rezultatele aşteptate, justificarea clară a nevoii, bugetul estimat. Ulterior aprobării, respectiva fișă de proiect se poate concretiza în cererea de finanțare care intră în procesul de evaluare. Fișa de proiect nu elimină necesitatea parcurgerii procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, ci este o etapă premergătoare acestuia.

17. Ce este un caiet de sarcini?

Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanţii la procedura de achiziţie publică. El poate conţine şi cerinţe legate de calitate, obligaţii ale părţilor, garanţii şi termene aplicabile pentru livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.

18. Ce reprezintă o cerere de finanțare?

Cererea de finanțare reprezintă aplicația de finanțare împreună cu documentele stabilite prin ghidul solicitantului pe care un solicitant le depune în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor operaționale.

19. Ce este SMIS2014+? Ce este MySMIS2014?

SMIS2014+ reprezintă sistemul informatic unitar care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) și este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare și control al FEDR, FC și FSE. MySMIS2014 facilitează schimbul electronic de date între beneficiari și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, care va permite beneficiarilor să prezinte într-o singură transmitere toate informațiile necesare sistemelor de gestiune și control ale programelor operaționale. MySMIS2014 poate fi accesat la următorul link: https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml Logarea în sistem se face în urma creării unui cont. Cei care doresc să depună un proiect (o cerere de finanțare) vor avea nevoie de semnătură digitală (certificat digital). Manualul de utilizare a MySMIS2014 este publicat aici )http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_16.pdf Persoanele înrolate sau persoana care administrează entitatea pot/poate crea și edita proiecte urmărind pașii din manualul menționat.

20. Ce înseamnă eligibilitate?

Eligibilitatea se referă la setul de condiţii obligatorii care trebuie îndeplinite de către un solicitant/ potenţial beneficiar și de către un proiect depus de acesta pentru a fi selectat în vederea acordării de fonduri europene, în funcție de condițiile specifice stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. În acest sens, precizăm că principalele criterii de eligibilitate stabilite la nivelul fiecărui PO și în baza cărora se evaluează cererile de finanțare vizează:
 • Solicitant;
 • Proiect;

21. Cum trebuie abordată finanțarea din fonduri europene la stabilirea bugetului unui proiect?

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului, și să le stabilească pe baza de oferte indicative de preț sau prețuri de referință practicate în condiții concurențiale de piață. Informații clare referitoare la construirea bugetului sunt disponibile în ghidul aferent fiecărui apel. Pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, ce va fi depusă în cadrul unui apel de proiecte deschis al unui PO, se vor avea în vedere 2 componente principale: cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile (dacă este cazul). În ceea ce privește bugetul eligibil al proiectului, acesta va cuprinde finanțarea proporțională din fonduri UE și de la bugetul de stat (național), la care se poate adăuga cofinanțarea beneficiarului (în situația beneficiarilor privați). Procentele de cofinanțare pentru sursele mai sus menționate (buget UE/buget de stat/cofinanțare beneficiar) sunt stabilite la nivelul fiecărui PO în cadrul planului de finanțare și în cadrul ghidului solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. Pentru exercițiul financiar 2014-2020, cheltuiala cu TVA este eligibilă dacă este nerecuperabilă, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pentru a fi eligibilă, TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

22. Ce reprezintă cofinanțarea? (în cadrul proiectelor)

Cofinanțarea, în accepțiunea simplificată, reprezintă aportul beneficiarului la finanțarea unui proiect, și poate fi publică – finanțată din bugetul de stat (pentru beneficiari instituții publice) sau privată – finanțată din bugetul propriu (pentru beneficiarii privați – IMM, ONG etc.).

23. Ce reprezintă rambursarea?

Având în vedere că fondurile structurale şi de coeziune funcţionează pe principiul rambursării, beneficiarul trebuie întâi să realizeze cheltuieli (de exemplu plata facturilor către un contractor pentru bunuri sau servicii achiziţionate sau pentru lucrări realizate), iar apoi să le solicite spre decontare, pe bază de documente justificative, către AM sau OI, după caz. Solicitarea de decontare se face prin transmiterea unei cereri de rambursare către AM / OI, însoţită de documente suport (conform instrucțiunilor valabile și specifice pentru fiecare Program Operațional în parte), care prezintă cheltuielile efectuate de beneficiar şi suma solicitată spre rambursare de acesta. În cazul în care, spre exemplu, un beneficiar autoritate locală realizează cheltuieli eligibile în valoare de 100 lei, acesta va solicita rambursarea de către AM a sumei aferente ratei de finanţare stabilite prin contractul de finanţare (ex. 98%), restul rămânând cheltuială definitivă a sa, alături de eventualele cheltuieli neeligibile. Putem concluziona că rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar, în baza contractului/deciziei de finanțare încheiat cu AM, reprezintă plata efectuată de AM, în baza unei Cereri de Rambursare și a documentelor justificative aferente acesteia, transmisă de Beneficiar și autorizată de Autoritatea de Management. Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului. Graficul rambursărilor este prevăzut în contractul/ acordul de finanțare. La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se vor lua în calcul doar cheltuielile angajate, plătite și care sunt susținute de documente justificative cu valoare probatorie. Beneficiarii care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile primite de la furnizori pot solicita sumele de care au nevoie pentru plata acestora de la AM, prin depunerea de cereri de plată.

24. Ce înseamnă dezangajarea fondurilor europene?

Dezangajarea reprezintă un principiu aplicat de Comisia Europeana in implementarea programelor operaționale, prin care se urmărește urgentarea punerii în aplicare a programelor și monitorizarea operațiunilor de finanțare a acestora. Dezangajarea reprezintă „pierderea” (imposibilitatea utilizării) sumelor alocate anual în cadrul PO, care nu sunt acoperite de prefinanțare sau de o cerere de plată a Statului Membru către Comisia Europeană, pe o perioadă definită. Astfel, în prezent, în cazul în care Statul Membru nu solicită la plată Comisiei Europene sumele aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, timp de 3 ani de la angajamentul bugetar, apare riscul de dezangajare. Efectul direct al dezangajării este pierderea fondurilor europene neutilizate, conform angajamentelor bugetare aprobate.

25. Cum se scrie un proiect (unde găsesc reguli și condiții orientative?)

În primul rând trebuie avut în vedere faptul că nu există un set de reguli de aur pentru scrierea unui proiect. Există însă, o serie de reguli care se găsesc în legislația națională, preluată și aici, pe site-ul MFE, site-urile MDRAP, site-urile MADR, respectiv în ghidul solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. Solicitantul trebuie să identifice PO, axa prioritară și acțiunea în care se încadrează nevoia pentru care se dorește finanțare. Ulterior acestei etape, pentru scrierea proiectelor trebuie avute în vedere prevederile din:
 • Regulamentele europene care stabilesc cadrul procedural al fondurilor europene;
 • Legislația națională;
 • Ghidul solicitantului - condiții specifice privind accesarea finanțării europene, aferent PO vizat.
Un document esențial care necesită consultarea solicitantului este reprezentat de Grila de evaluare. Astfel, solicitantul află care sunt elementele supuse evaluării care ghidează procesul de evaluare și pe care ar trebui să insiste în scrierea cererii de finanțare.

26. Unde depun proiectul?

Proiectele se depun online, în sistemul informatic MySMIS2014 https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2014 http://www.fonduri-ue.ro/mysmis Pentru informații suplimentare privind etapele de creare și depunere a cererii de finanțare prin aplicația informatică, poate fi consultat manualul de utilizare MySMIS2014 Front Office disponibil accesând link-ul: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice.pdf

27. Cui mă adresez dacă am nevoie de consultanță pentru scrierea unui proiect de succes finanțabil din fonduri nerambursabile? Ministerul Fondurilor Europene mă poate ajuta să nu greșesc scrierea unui proiect?

În procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, beneficiarii dispun de o serie de documente precum: Ghidul solicitantului, Ghidul beneficiarului, Instrucţiuni ale Autorităților de Management, care sunt publicate pe website-ul MFE http://www.fonduri-ue.ro/ În plus, solicitanții pot contracta în prealabil consultanți pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentației necesare, cheltuielile cu consultanța și managementul de proiect fiind eligibile în limitele stabilite prin ghidurile solicitantului și în temeiul unei justificări adecvate. Pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/ există o secțiune dedicată serviciilor de tip help desk. Solicitanții de finanțare europeană pot solicita informații suplimentare/ cu caracter tehnic privitoare la ghiduri sau implementare proiecte, accesând Platforma HELPDESK. Ulterior acordării finanțării, beneficiarii pot consulta personalul Autorității de Management responsabil cu monitorizarea implementării proiectelor. Autoritățile de Management pot asigura îndrumarea necesară Beneficiarilor pe diferite tematici, fie orizontale, fie punctuale prin organizarea de seminarii pentru Beneficiari sau reuniuni tehnice restrânse.

28. Când si cum aflu daca proiectul meu a fost admis?

Comunicarea dintre potențialii beneficiari și AM sau organismele intermediare subordonate acestora se desfășoară online, prin sistemul informatic MySMIS 2014. Solicitările de clarificări, dar și informările privind admiterea/respingerea proiectelor se realizează prin intermediul aplicației informatice.

29. Cum și când primesc banii, dacă proiectul meu a fost admis?

După semnarea contractului/deciziei de finanțare beneficiarul poate depune o cerere de prefinanțare, urmată de cereri de plată/ rambursare, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanțare.

30. Ce este evaluarea unui proiect? Cine face evaluarea proiectului meu?

Procesul de evaluare a proiectului cuprinde etape de verificare a conformității administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv verificarea din punct de vedere tehnic şi financiar, pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul solicitantului de către autoritatea de management/ organismul intermediar responsabil. Anumite servicii de evaluare a proiectelor pot fi externalizate de către acestea, dar responsabilitatea finală rămâne la nivelul autorității de management. În cazul în care solicitantul consideră că rezultatul evaluării nu este justificat, are drept de contestaţie împotriva notificării de respingere/diminuării bugetului solicitat. Contestaţia trebuie transmisă la Autoritatea de Management în termenul stabilit prin ghidul solicitantului iar, în urma analizării acesteia, decizia comisiei de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul AM va fi comunicată solicitantului printr-o notificare. Decizia comisiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

31. Ținând cont că ne aflăm la jumătatea perioadei de programare, ce șanse mai am acum, ca persoană fizică și juridică să aplic pentru finanțarea unui proiect dacă:

Q: Doresc să îmi deschid un salon de coafură;

R: În funcție de localitatea în care își va desfășura activitatea PFA/ IMM:

- în mediul rural – se poate obține finanțare prin PNDR, submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (închisă). Informațiile sunt disponibile aici https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020

- în mediul urban – se poate obține finanțare prin POCU „România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” (apel de proiecte – închis),

Q: Doresc să îmi construiesc o pensiune;

R: Finanțarea europeană este posibilă doar pentru înființarea de pensiuni agroturistice și se poate accesa în submăsurile 6.2 , respectiv 6.4 ale Programului Național Dezvoltare Rurală (PNDR), destinate afacerilor non-agricole la sate. În acest sens se poate consulta web-site-ul Autorității de Management aici https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020

Q: M-am întors din străinătate și doresc să accesez fonduri europene pentru o mică afacere de familie;

R: Românii plecați în străinătate și care revin în țară pot obține fonduri europene de până la 40.000 de euro fiecare, pentru a-și deschide mici afaceri în România, prin Programul Diaspora Start-Up, finanțat din POCU. Viitorii antreprenori nu vor primi banii direct, ci prin intermediul unor organizații și instituții (administratori de grant) care derulează proiecte și administrează banii din schema de finanțare. Lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „România Start Up Plus” este disponibilă la aici http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/381/am-pocu-lista-final%C4%83-a-cererilor-de-finan%C5%A3are-aprobate,-%C3%AEn-etapa-tehnic%C4%83-%C5%9Fi-financiar%C4%83,-pentru-apelul-pocu-82-3-7-%E2%80%9Erom%C3%A2nia-start-up-plus%E2%80%9D

  Q: Doresc să îmi dezvolt o mică afacere în agricultură.

R: Se poate accesa în cadrul măsurii 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor PNDR. Informațiile sunt disponibile pe web-site https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020

Q: Sunt cercetător și am o ideea genială dar nu am bani.

R: Programul Operaţional Competitivitate finanţează proiecte în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării (Axa prioritară 1).

32. Ce alocări mai sunt disponibile în prezent și în ce domenii? / pe ce axe?

Informații actualizate cu privire la apelurile deschise sunt disponibile pe pagina internet a Ministerului Fondurilor Europene, aici (http://mfe.gov.ro/events/).
Linkuri utile pentru programe
POR
AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est www.adrnordest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est www.adrse.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia www.adroltenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest www.adrvest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest www.nord-vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov www.adrbi.ro

POCU
AM pentru Programul Operațional Capital Uman www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Organismul intermediar București-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organismul intermediar Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul intermediar Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul intermediar Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul intermediar Nord-Est www.fsenordest.ro
Organismul intermediar Nord-Vest www.runv.ro
Organismul intermediar Centru www.oiposdrucentru.ro
Organismul intermediar Ministerul Educației Naționale https://www.edu.ro/oi_pocu

POC
AM pentru Programul Operațional Competitivitate www.fonduri-ue.ro/poc-2014
Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) www.poc.research.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (MSI) www.fonduri.mcsi.ro

POCA
AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro

POIM
AM pentru Programul Operațional Infrastructură Mare www.fonduri-ue.ro/poim-2014
OI Transport http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/organism-intermediar-transport

POAT
AM pentru Programul National Asistență Tehnică http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014

PNDR
AM pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală www.pndr.ro

POPAM
AM pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime www.ampeste.ro

Programele de Cooperare Teritoriala Europeană
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice http://mdrap.ro/dezvoltare-Regională/-4970/-7572
Programul Interreg V-A România – Bulgaria www.cbcromaniabulgaria.eu
Programul Interreg V-a România – Ungaria www.huro-cbc.eu
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia www.romania-serbia.net
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional Comun România – Ucraina www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” www.blacksea-cbc.net
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina www.huskroua-cbc.net
Programul Interreg Europa www.interregeurope.eu
Programul Operaţional URBACT III www.urbact.eu
Programul Transnaţional Dunărea www.interreg-danube.eu
Programul de Cooperare ESPON 2020 www.espon.eu
Programul de Cooperare INTERACT III www.interact-eu.net

Alte link-uri utile
Comisia Europeană www.europa.eu
Platforma de date deschise a fondurilor ESI https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
Parlamentul European www.europarl.europa.eu
Reprezentanța Comisie Europene în România www.ec.europa.eu/romania
Fondurile ESI http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
FEDR și FC http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/
FSE http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
FEADR https://ec.europa.eu/agriculture/index_ro
FEPAM https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro

Granturi SEE și Norvegiene
Granturi SEE și Norvegiene www.eeagrants.ro