Depozit deșeuri
Reciclare deșeuri
Reutilizare deșeuri
Valorificare deșeuri
Tratare deșeuri
Eliminare deșeuri
Colectare selectivă
Platforme de compost
Sistem integrat de management
Alimentare apă
Stație de epurare a apei
Canalizare
Stație de tratare a apei
Monitorizarea substanțelor deversate în ape
Calitatea apei potabile
Plan de management arie protejată
Plan de acțiune arie protejată
Monitorizare stare de conservare a speciei
Monitorizare stare de conservare a habitatului
Inventariere specie sălbatică
Implementare plan de management
Implementare măsuri de conservare
Implementare plan de acțiuni
Menținerea stării de conservare
Evaluarea stării de conservare
Reconstrucție ecologică
Protecția biodiversității
Pasaj de trecere ihtiofaună
Barare transversală a cursului de apă
Restaurare zonă umedă
Restaurare albie
Coridor ecologic
Coridor de migrațiune
Rețea arii protejată
Refacere ecosistem degradat
Împădurire
Cunoașterea biodiversității
Echipament monitorizare poluanți
Sistem de prognoză emisii poluanți
Inventariere emisii poluanți
Bază de date INSPIRE
Decontaminare sit
Ecologizare sit
Calitatea solului
Prevenirea inundațiilor
Infrastructură verde
Prevenire deșertificare
Zonă inundabilă controlat
Baraj
Monitorizare fenomene extreme
Avertizare fenomene extreme
Managementul bazinului hidrografic
Deviere inundație
Regularizare albie
Consolidare maluri
Eroziunea costieră
Reabilitare plajă
Diguri
Stabilizare plajă
Drenaj
Situații de urgență
Intervenție dezastre
Protecție personal de intervenție
Pregătire personal din serviciu de urgență
CBRN
Căutare-salvare din mediu ostil
Asanare muniție
Centru regional de intervenție multi-risc
Producție energie din biogaz
Energie geotermală
Rețea distribuție energie electrică
Monitorizare consum energie
Distribuție inteligentă energie electrică
Centrală electrică de cogenerare pe gaz natural
Centrală electrică de cogenerare pe biomasă
Centrală electrică de cogenerare pe gaz rezidual
Modernizare rețea termică
Echipament pompare agent termic
Zonare rețea de transport energie termică
Reconfirgurare rețea de transport energie termică
Reabilitare platforme de vane
Reabilitare racorduri
SCADA
SACET
Realizare rețea electrică de transport
Modernizare rețea electrică de transport
Conducte gaz