Intrebari despre fonduri

Informații actualizate cu privire la apelurile deschise sunt disponibile pe pagina internet a Ministerului Fondurilor Europene, aici (http://mfe.gov.ro/events/).

Linkuri utile pentru programe
POR
AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est www.adrnordest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est www.adrse.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia www.adroltenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest www.adrvest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest www.nord-vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov www.adrbi.ro

POCU
AM pentru Programul Operațional Capital Uman www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Organismul intermediar București-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organismul intermediar Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul intermediar Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul intermediar Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul intermediar Nord-Est www.fsenordest.ro
Organismul intermediar Nord-Vest www.runv.ro
Organismul intermediar Centru www.oiposdrucentru.ro
Organismul intermediar Ministerul Educației Naționale https://www.edu.ro/oi_pocu

POC
AM pentru Programul Operațional Competitivitate www.fonduri-ue.ro/poc-2014
Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) www.poc.research.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (MSI) www.fonduri.mcsi.ro

POCA
AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro

POIM
AM pentru Programul Operațional Infrastructură Mare www.fonduri-ue.ro/poim-2014
OI Transport http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/organism-intermediar-transport

POAT
AM pentru Programul National Asistență Tehnică http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014

PNDR
AM pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală www.pndr.ro

POPAM
AM pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime www.ampeste.ro

Programele de Cooperare Teritoriala Europeană
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice http://mdrap.ro/dezvoltare-Regională/-4970/-7572
Programul Interreg V-A România – Bulgaria www.cbcromaniabulgaria.eu
Programul Interreg V-a România – Ungaria www.huro-cbc.eu
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia www.romania-serbia.net
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional Comun România – Ucraina www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” www.blacksea-cbc.net
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina www.huskroua-cbc.net
Programul Interreg Europa www.interregeurope.eu
Programul Operaţional URBACT III www.urbact.eu
Programul Transnaţional Dunărea www.interreg-danube.eu
Programul de Cooperare ESPON 2020 www.espon.eu
Programul de Cooperare INTERACT III www.interact-eu.net

Alte link-uri utile
Comisia Europeană www.europa.eu
Platforma de date deschise a fondurilor ESI https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
Parlamentul European www.europarl.europa.eu
Reprezentanța Comisie Europene în România www.ec.europa.eu/romania
Fondurile ESI http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
FEDR și FC http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/ro/
FSE http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
FEADR https://ec.europa.eu/agriculture/index_ro
FEPAM https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_ro

Granturi SEE și Norvegiene
Granturi SEE și Norvegiene www.eeagrants.ro