Intrebari despre fonduri

Un program operațional este documentul strategic multianual (pe 7 ani) prezentat de un stat membru și adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare corespunzătoare obiectivelor tematice și priorităților de investiții din cadrul Politicii de Coeziune a UE, asumate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, și care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM.

Programele operaționale din actuala perioadă de programare sunt următoarele:

Programul Operațional Infrastructură Mare;
Programul Operațional Regional,
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Programul Operațional Capital Uman;
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate;
Programul Operațional Competitivitate;
Programul Operațional Asistență Tehnică;
Programele Operaționale Cooperare Teritorială Europeană;
Programul Național de Dezvoltare Rurală;
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime.
În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene gestionează următoarele programe operaționale:

Programul Operațional Infrastructură Mare;
Programul Operațional Capital Uman;
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate;
Programul Operațional Competitivitate;
Programul Operațional Asistență Tehnică.
În cadrul fiecărui Program Operațional (aprobat de CE) sunt detaliate tipurile de sprijin care pot fi finanțate din fonduri europene în perioada 2014 – 2020, după cum urmează*:

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)
Axa Denumire Alocare UE (euro)
1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului 3.404.255.320
2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 1.602.734.955
3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 2.892.443.785
4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 325.531.915
5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 478.723.404
6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 197.329.787
7 Creşterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate 249.478.723
8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale 68.026.595
TOTAL POIM 9.218.524.484
Programul Operaţional Competitivitate (POC)

Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 797.872.340
2 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 531.914.894
TOTAL POC 1.329.787.234
Programul Operaţional Capital Uman (POCU)

Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” 302.237.196
2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 317.123.704
3 Locuri de muncă pentru toți 1.100.198.821
4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 940.505.484
5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 201.100.000
6 Educație și competențe 1.252.590.433
TOTAL POCU 4.113.755.638
Programul Operaţional Regional (POR)

Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Promovarea transferului tehnologic 200.531.915
2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 979.680.850
3 Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon 1.553.382.979
4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 1.178.829.788
5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 385.815.892
6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 907.446.809
7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 109.737.299
8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 425.531.915
9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 95.744.681
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 296.702.128
11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 265.957.447
13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 200.000.000
14 Spitale regionale 150.000.000
15 Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din România 250.000.000
TOTAL POR 6.560.000.000
Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)
Axa Denumire Valoare UE (euro)
1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente 326.382.979
2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 187.697.657
TOTAL POCA 514.080.636
* potrivit ultimelor modificări ale Programelor Operaționale aprobate de CE (fără alocările pentru asistență tehnică)